ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/02.11.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FΙΝΑΝCΕ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συνεδρίαση 182/27.9.2004, θέμα 3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FΙΝΑΝCΕ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με απορρόφηση των πιο πάνω από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του Ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/ 1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920,
  • το από 16.8.2004 (ΑΠ 6638) έγγραφο της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με το οποίο ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της εταιρειών «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FΙΝΑΝCΕ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,
  • το από 24.9.2004 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,