ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/03.02.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων Ευρώ (Πράξη αριθμ. 53/20.1.2004 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/ 2003/4) και την Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2003/5), β) Το άρθρο 6 Α (Πνευματική ιδιοκτησία επί των τραπεζογραμματίων ευρώ) του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 (Προστασία των τραπεζογραμματίων ευρώ) του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136), γ) Το άρθρο 35Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) Τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΝα καθορίσει το ακόλουθο πλαίσιο αναπαραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ. Ειδικότερα:Ι. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης ορίζονται ως: 1.Τραπεζογραμμάτια ευρώ: τραπεζογραμμάτια επτά ονομαστικών αξιών, πέντε έως πεντακοσίων ευρώ, τα οποία φέρουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Μαρτίου 2003 ΕΚΤ/2003/4, όπως ισχύει κάθε φορά. 2.Προϊόν αναπαραγωγής: κάθε υλική ή άυλη απεικόνιση ολόκληρου ή τμήματος τραπεζογραμματίου ευρώ, ή τμημάτων επιμέρους στοιχείων του σχεδίου του, όπως είναι, μεταξύ άλλων το χρώμα, οι διαστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα γράμματα ή σύμβολα, η οποία μπορεί να μοιάζει με τραπεζογραμμάτιο ευρώ ή να δίνει εν γένει την εντύπωση ότι πρόκειται για τραπεζογραμμάτιο ευρώ, ανεξάρτητα από: Α) το μέγεθος της απεικόνισης, ή Β) τα υλικά ή τις τεχνικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, ή Γ) την προσθήκη ή μη, στην απεικόνιση, στοιχείων ή παραστάσεων μη προερχομένων από τραπεζογραμμάτια, ή Δ) την αλλοίωση ή μη στοιχείων του σχεδίου του τραπεζογραμματίου ευρώ, όπως είναι τα γράμματα ή τα σύμβολα. ΙΙ. Όροι αναπαραγωγής 1.Τα προϊόντα αναπαραγωγής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται νόμιμα, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν από το κοινό ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ: Α) μονής όψεως προϊόντα αναπαραγωγής ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ, εφόσον έχουν διαστάσεις 125% και άνω τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 75% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, ή Β)διπλής όψεως προϊόντα αναπαραγωγής ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ, εφόσον έχουν διαστάσεις 200% και άνω τόσο του μήκους όσο και του πλάτους η έως και 50% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, ή Γ) προϊόντα αναπαραγωγής επιμέρους στοιχείων του σχεδίου ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ, εφόσον το συγκεκριμένο στοιχείο του σχεδίου δεν απεικονίζεται σε φόντο που ομοιάζει με τραπεζογραμμάτιο, ή Δ) μονής όψεως προϊόντα αναπαραγωγής που απεικονίζουν τμήμα της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης ορισμένου τραπεζογραμματίου ευρώ, εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα είναι μικρότερο από το ένα τρίτο της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης, αντίστοιχα, του εν λόγω τραπεζογραμματίου ευρώ, ή Ε) προϊόντα αναπαραγωγής από υλικό το οποίο είναι σαφώς διαφορετικό του χαρτιού και το οποίο εμφανώς διακρίνεται από το υλικό που χρησιμοποιείται στα τραπεζογραμμάτια, ή ΣΤ) προϊόντα αναπαραγωγής σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ο παραγωγός τους λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προς παρεμπόδιση της εκτύπωσης αντιγράφων τους, σε περιπτώσεις που το κοινό ενδέχεται να εκλάβει τα αντίγραφα αυτά ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ. Ειδικότερα, νόμιμα θεωρούνται τα άυλα προϊόντα αναπαραγωγής, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα δια της ηλεκτρονικής οδού σε ιστοσελίδες, με ενσύρματα, ασύρματα ή λοιπά μέσα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των συναλλασσομένων στα εν λόγω προϊόντα από τόπο και σε χρόνο της ατομικής τους επιλογής, εφόσον: • στο προϊόν αναπαραγωγής εμφανίζεται διαγωνίως, με γραμματοσειρά Αrial ή παρόμοια γραμματοσειρά, η ένδειξη SΡΕCΙΜΕΝ, σε μήκος τουλάχιστον 75% του μήκους του προϊόντος της αναπαραγωγής και ύψος τουλάχιστον 15% του πλάτους του και σε αδιαφανές χρώμα που δημιουργεί αντίθεση με το κυρίαρχο χρώμα του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου ευρώ, και • η ανάλυση του προϊόντος αναπαραγωγής σε ηλεκτρονική μορφή, στις πραγματικές διαστάσεις του τραπεζογραμματίου, δεν υπερβαίνει τα 72 dοts per inch (dpi). 2.Τα ακόλουθα προϊόντα αναπαραγωγής θεωρούνται παράνομα: Α) όσα ενδέχεται να εκληφθούν από το κοινό ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ, και Β) όσα προσβάλλουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ επί των τραπεζογραμματίων ευρώ, για παράδειγμα επηρεάζοντας αρνητικά το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ. 3.Κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχουν πληροφορίες ή βεβαιώνουν ότι προϊόντα αναπαραγωγής τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου ΙΙ.1 είναι επίσης νόμιμα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να εκληφθούν από το κοινό ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ. Στην περίπτωση που ορισμένο προϊόν αναπαραγωγής παράγεται στην επικράτεια μόνο της Ελλάδας, τα ως άνω αιτήματα απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτά απευθύνονται στην ΕΚΤ. 4.Οι κανόνες αναπαραγωγής όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εφαρμόζονται και σε τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν αποσυρθεί ή έχουν απολέσει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2003/4. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται παράλληλα προς τις διατάξεις του εθνικού ποινικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά στην παραχάραξη. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-03
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/23
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία