ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/09.08.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας «ΑRΑΒ ΒΑΝΚ plc». (Συνεδρίαση 179/27.7.2004) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το Ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, γ) την ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000 «εποπτεία των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ειδικότερα το κεφ. ΙΙ, παράγρ. α αυτής, δ) την απόφαση Ν.Ε. 240/2/5.7.1979, με την οποία παρασχέθηκε η έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας «ΑRΑΒ ΒΑΝΚ plc», με έδρα στην Ιορδανία, ε) τα από 23.6.2004 και 23.7.2004 (ΑΠ 5093 και 5988, αντίστοιχα) έγγραφα της τράπεζας «ΑRΑΒ ΒΑΝΚ plc», με τα οποία: i) γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την πρόθεσή της, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, για τη διακοπή από την 31.7.2004 των εργασιών του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεών της και ιδίως εκείνων που αφορούν υπόλοιπα καταθέσεων, δανείων ή πιστώσεων και εγγυητικές επιστολές και ii) ζητεί την έγκριση για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που συνδέονται με την παύση λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1.Ανακαλείται από την 31η Ιουλίου 2004 η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας «ΑRΑΒ ΒΑΝΚ plc», που είχε παρασχεθεί με την απόφαση της Ν.Ε. 240/2/5.7.1979. 2.Από την παραπάνω ημερομηνία η «ΑRΑΒ ΒΑΝΚ plc» παύει να ασκεί στην Ελλάδα τραπεζικές εργασίες οποιασδήποτε μορφής. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 30η Απριλίου 2005, η εν λόγω τράπεζα επιτρέπεται να διεξάγει μόνο τις διοικητικής, λογιστικής και φορολογικής φύσεως εργασίες που απαιτούνται για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων της που απορρέουν από τη λύση και θέση της σε εκκαθάριση. 3.Διευκρινίζεται ότι το κεφάλαιο προικοδότησης του πιο πάνω υποκαταστήματος επιστρέφεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο κεφ. ΙΙ, παράγρ. α της ΠΔ/ΤΕ 2461/ 5.4.2000, αφού προηγουμένως έχουν καλυφθεί όλες οι άλλες υποχρεώσεις του. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-08-09
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/152
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία