ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/11.02.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή 2536/4.2.2004 Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει άδεια λειτουργίας σε ανώνυμες εταιρείες, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 1.1)Διαθέτουν ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (ευρώ 150.000), που καταβάλλεται σε μετρητά και κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν από τη χορήγηση της άδειας στην εταιρεία. Το σχετικό ποσό παραμένει κατατεθειμένο μέχρι την κατά νόμο σύσταση του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί επιχειρήσεων που μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων ή περί υφισταμένων ανωνύμων εταιρειών, τα ίδια κεφάλαιά τους δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του εκάστοτε ισχύοντος ελαχίστου ορίου. 2)Καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών τα ίδια κεφάλαιά τους δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του ως άνω ελαχίστου ορίου. 2.Η σχετική αίτηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1)Την επωνυμία και τον τόπο εγκατάστασης της εταιρείας. 2)Την ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν το καθένα άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου ή επί των δικαιωμάτων ψήφου, της εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων. 3)Όσον αφορά τους, κατά τα ανωτέρω, κυριότερους μετόχους: (i) Πλήρη βιογραφικά σημειώματα (ii) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄ (προκειμένου περί μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα). (iii) Πιστοποιητικό μη κηρύξεως σε πτώχευση. (iν) Δήλωση για την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία θα αποκτήσουν τις μετοχές τους. (ν) Προκειμένου περί μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά αυτά πρόσωπα. 4)Την ταυτότητα του προσώπου που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και ενός προσώπου υπεύθυνου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 4, παράγρ. 10 του Ν. 2331/95, όπως ισχύει). Για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο έως την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, τα ακόλουθα στοιχεία: (i) Τα δικαιολογητικά της πιο πάνω παραγράφου 2γ υπό στοιχείο (i) έως και (iii). Τα βιογραφικά σημειώματα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία . (ii) Δύο συστατικές επιστολές για το κάθε ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, οι οποίες δεν θα προέρχονται από μετόχους, υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από (υποψήφια ή εν ενεργεία) στελέχη της αιτούσας (υπό ίδρυση ή υφιστάμενης) εταιρείας. 5)Την ταυτότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υποβολή για κάθε ένα από αυτά των δικαιολογητικών της πιο πάνω παραγράφου 2γ υπό στοιχείο (i) έως και (iii). 6)Σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της υφιστάμενης εταιρείας, όπως ισχύει ή όπως πρόκειται να διαμορφωθεί για την άσκηση της δραστηριότητας της διαμεσολάβησης στη μεταφορά των κεφαλαίων. 7)Ανάλυση της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης της εταιρείας, καθώς και τον αριθμό του προσωπικού. 8)Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, του συστήματος πληροφορικής, του συστήματος πληροφόρησης της διοίκησης της εταιρείας, καθώς και τις καταγεγραμμένες διαδικασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών μεταφοράς των κεφαλαίων. 9)Τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, που έχουν εγγράφως θεσπιστεί για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Πράξη, τις διατάξεις του Ν. 2331/1995, όπως ισχύει, τις σχετικές εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και από τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 10)Εκτίμηση του ύψους των προς μεταφορά κεφαλαίων εντός του επομένου εξαμήνου. 11)Την επωνυμία και την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της εταιρείας ή των εταιρειών με τις οποίες η αιτούσα έχει συμβληθεί για τη μεταφορά των κεφαλαίων . 12)Τα κριτήρια επιλογής των συνεργαζομένων προσώπων (φυσικών και νομικών). 3.Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητά πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία για την παροχή της σχετικής άδειας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχείο ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρούσα Πράξη είναι αναληθή ή παραπλανητικά, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της εταιρείας. Β. Η, κατά περίπτωση, παρεχόμενη άδεια λειτουργίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός εάν στην απόφαση αυτή οριστεί άλλη προθεσμία. Οι εν λόγω εταιρείες αναγγέλλουν την έναρξη λειτουργίας τους εντός 15 ημερών από την πραγματοποίησή της στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), γνωστοποιώντας τα πλήρη στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσης της έδρας και των μονάδων του δικτύου τους (περιλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας και της διεύθυνσης των πρακτόρων), καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία θα τηρούν τους λογαριασμούς για το συμψηφισμό των συναλλαγών, που αφορούν στη διαμεσολάβηση μεταφοράς κεφαλαίων. ΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 1.Οι μεταφορές κεφαλαίων είναι δυνατόν να διενεργούνται χωριστά ή συμψηφιστικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω λογαριασμού που τηρεί η εν λόγω εταιρεία σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και ο οποίος θα κινείται αποκλειστικά με το προϊόν των σχετικών εντολών. 2.Για τα προς μεταφορά ποσά θα τηρούνται οι διαδικασίες για τη στατιστική ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2535/2004. 3.Η διαβίβαση από την εταιρεία της εντολής του πελάτη προς τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή τον πράκτορα για τη διάθεση του ποσού στο δικαιούχο πρέπει να πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με τη λήψη του σχετικού ποσού από τον εντολέα. 4.Για κάθε συναλλαγή, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων θα εκδίδουν παραστατικά δελτία, τα οποία θα χορηγούν στους πελάτες τους και στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται, τουλάχιστον, τα πιο κάτω στοιχεία: - Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εντολέα - Το ποσό της εντολής - Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του δικαιούχου - Η ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή - Ο τόπος πληρωμής Τα παραστατικά των συναλλαγών της εταιρείας θα τηρούνται στο αρχείο της τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. 5.1)Οι πιο πάνω εταιρείες παρέχουν στους συναλλασσομένους με αυτές την πληροφόρηση που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 33/2000, ανεξαρτήτως ποσού και νομίσματος και θεσπίζουν διαδικασίες εξέτασης παραπόνων ή καταγγελιών πελατών. 2)Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν θίγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν σε συναλλαγές διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων , οι οποίες τυχόν απορρέουν από άλλες διατάξεις και αποφάσεις άλλων αρχών για θέματα της δικής τους αρμοδιότητας. ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 1.Σε περίπτωση που το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων υπολείπεται ποσού ίσου προς το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο των εισπραχθέντων εντός του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού εξαμήνου κεφαλαίων προς μεταφορά, η διαφορά καλύπτεται με εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρείας σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσής αυτών εκ μέρους της. Προκειμένου περί νεοϊδρυόμενων εταιρειών, ως βάση υπολογισμού του προαναφερόμενου ποσού λαμβάνεται το ύψος του εκτιμώμενου ύψους των προς μεταφορά κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της εταιρείας που έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2.Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί επαρκή ρευστότητα με τη μορφή καταθέσεων όψεως, καταθέσεων προθεσμίας διάρκειας μέχρι τριμήνου, και τίτλων που έχουν εκδώσει οι κεντρικές κυβερνήσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνθεση και το ύψος των ρευστών διαθεσίμων καθορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση, κυρίως, τον κύκλο εργασιών των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες που έχουν θεσπίσει για τη διασφάλιση των εισπραττόμενων από τους πράκτορές τους ποσών (π.χ. κάλυψη με τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, που εκδίδονται κατ΄ εντολή των πρακτόρων υπέρ της εταιρείας, ύψους ανάλογου, κατά περίπτωση, με τα εισπραττόμενα εκ μέρους τους ποσά). ΙV. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), εγγράφως κάθε μεταβολή σε σχέση με τα στοιχεία του κεφ. Ι Α΄, παρ. 2, πλην του εδαφ. (ι), δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Ειδικότερα: 1)Στις περιπτώσεις που η μεταβολή αφορά τα πρόσωπα των εδαφ. (δ) και (ε) της παρ. 2 του κεφ. ΙΑ΄, υποβάλλονται και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 2)Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που φθάνει ή υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου από τον προτιθέμενο να αποκτήσει την ως άνω συμμετοχή υποβάλλονται τα καθοριζόμενα στα εδάφ. (β) και (γ) της παρ.2 του κεφ. ΙΑ΄ δικαιολογητικά. Η μη κοινοποίηση αρνητικής απάντησης από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση ισοδυναμεί με έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής οδηγεί στην απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας. V. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων επιβάλλει με αποφάσεις της τις προβλεπόμενες από το άρθρο 18 του Ν. 3148/2003 κυρώσεις. Τα διοικητικά πρόστιμα καταβάλλονται εντός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τυχόν δε μη καταβολή τους μπορεί να επισύρει την ποινή της αναστολής ή και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων. VΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Οι λειτουργούσες, κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της Πράξης αυτής και να υποβάλουν αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης, εάν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πράξη και γνωστοποιεί την απόφασή της στις εν λόγω εταιρίες. Σε περίπτωση μη χορήγησης της απαιτούμενης άδειας, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να σταματήσουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της κατά τα ως άνω αίτησης, συνοδευόμενης από τα καθοριζόμενα στην παρούσα Πράξη δικαιολογητικά, θα επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος κυρώσεις, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3148/2003. 2.Οι διατάξεις της εγκυκλίου 654/22.7.2003 της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 2331/1995) εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαμεσολάβηση της μεταφοράς κεφαλαίων, με βάση τις διατάξεις της παρούσας Πράξης. 3.Οι ταχυδρομικές εταιρείες, που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την τυχόν ενεργοποίησή τους στον τομέα της διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, παράλληλα με την κύρια δραστηριότητά τους, προκειμένου να αξιολογείται η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας Πράξης, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της πιο πάνω παρ. 2. 4.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3148/2003 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων».
  • Τις διατάξεις του Ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τις συστάσεις της Financial Αctiοn Τask Fοrce (FΑΤF), σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (τελευτ. σχετ. 654/22.7.2003).
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 33/2000, σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων καθώς και τον Κανονισμό 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.
  • Την ανάγκη θέσπισης κανονιστικού πλαισίου, που θα διέπει τη λειτουργία των πιο πάνω επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/2501 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2501 2002
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
ΝΟΜΟΣ 2001/2560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2560 2001
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/33 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία