ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/16.09.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «ΗSΒC Republic Βank (Suisse) S.Α.», με έδρα τη Γενεύη, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφασή της 163/1/28.11.2003. (Συνεδρίαση 180/4.8.2004, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του πιο πάνω Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, η άδεια του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΤΠΘ 163/1/28.11.2003, υπό τη νέα επωνυμία: ΗSΒC Ρriνate Βank (Suisse) S.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ΑΝ 1665/1951, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του Ν. 2076/1992 ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,
  • την απόφ. ΕΤΠΘ 163/1/28.11.2003 με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας ΗSΒC Republic Βank (Suisse) S.Α., με έδρα τη Γενεύη,
  • το από 4.2.2004 (ΑΠ 1196) έγγραφο της τράπεζας ΗSΒC Republic Βank (Suisse) S.Α., με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι, βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε ΗSΒC Ρriνate Βank (Suisse) S.Α. και διαβιβάζει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, επιστολή της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τραπεζών με την οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της εν λόγω τράπεζας στην Αθήνα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία