ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/27.01.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη 1 της 22.1.2004 Έγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 254.553,42 τ.μ. στη θέση «Αλογάκι», περιοχής του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας, για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Αττική ΙΙΙ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 254.553,42 τ.μ. στη θέση «Αλογάκι», περιοχής του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:2000, από Νοέμβριο 2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από τον Πολιτικό και Τοπογράφο Μηχανικό Γιάννη Μαλαμάκη και θεωρήθηκε από το Δασολόγο Κατσιάνη, και περικλείεται από τα στοιχεία Σ3-Α1-Α2-Τ103-Α4-Τ105-Α6-Α7-Τ108-Α9- Α10-Α11-Α12-Α13-Τ14-Α15-Α16-Σ4-Α18-Α19-Α20-Σ3, για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Αττική ΙΙΙ. 2.Η έγκριση παρέχεται με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις: 1)Πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών για την έναρξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να προσκομισθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ή την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3010/2003. 2)Κατά την αποκατάσταση του τελικώς διαμορφωμένου χώρου, ο φορέας διαχείρισης του έργου να αναλάβει έργα φύτευσης δασοπονικών ειδών προσαρμοσμένων στις φυσικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του οικείου Δασαρχείου. 3)Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηπη δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει επί της συγκεκριμένης έκτασης. 4)Η υπόψη έκταση θα παραδοθεί στο ΤΑ.Χ.Δι.Κ με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από το Δ/ρχείο Θηβών. 5)Η τήρηση των όρων της παρούσας ανατίθεται στο Δασαρχείο Θηβών και στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. 6)Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η παρούσα παραχώρηση, αυτοδικαίως η υπόψη δημόσια δασική έκταση επανέρχεται στην κυριότητα και διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Η Πράξη αυτή με το προσαρτώμενο Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • το 1499/28.11.2003 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν, Βοιωτίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκτάσεις καταγεγραμμένες ως δημόσια κτήματα και χειριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην περιοχή του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας που να μπορούν να παραχωρηθούν για την ανέγερση καταστήματος κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • το 306/11.12.2003 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Βοιωτίας με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. 21/9.12.2003 απόσπασμα πρακτικού του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Βοιωτίας, στο οποίο διατυπώνεται κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση, για την εν λόγω παραχώρηση, ι
 • το γεγονός ότι: i) με την 90452/8874/30.12.1991 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας παραχωρήθηκε, υπό όρους, κατά χρήση, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α) δημόσια δασική έκταση ενδεικτικού εμβαδού 16.670 στρεμμάτων στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Βαγίων και Ακραιφνίου Θηβών (παρά τη λίμνη Υλίκη), αποκλειστικά για την κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ii) σύμφωνα με το 2811/8.9.2003 έγγραφο του Δασαρχείου Θηβών, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα η παράδοση της εν λόγω έκτασης στο Τ.ΕΘ.Α., διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε υποβληθεί στο Δασαρχείο Θηβών από το ΓΕΣ η αποτύπωση.κτηματογράφηση της έκτασης βάσει της οποίας θα καθορίζονται επακριβώς τα όρια της και το εμβαδόν της με βάση τελικά ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα, για να καταστεί δυνατή η παράδοση - παραλαβή, iii) σύμφωνα με το Φ914.2/7/13/3603/Σ.876/26.9.2003 έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, το εν λόγω Ταμείο δεν έχει αντίρρηση για την αποδέσμευση της έκτασης 317 στρεμμάτων την οποία ζήτησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για κάλυψη αναγκών του, από τη δημόσια δασική έκταση των 16.670 στρεμμάτων που του παραχωρήθηκαν με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Γεωργίας στην περιοχή Υλίκης Ν. Βοιωτίας και iν) σύμφωνα με το Φ.916Α70/10/264739/1.3072/ 23.9.2003 έγγραφο του Γεν. Επιτελείου Στρατού, το ΓΕΣ συμφωνεί με την αποδέσμευση τμήματος επιφάνειας 317 περίπου στρεμ. από την ανωτέρω παραχωρηθείσα προς το Τ.ΕΘ.Α έκταση για την περαιτέρω απόφαση του στο Υπ. Δικαιοσύνης,
 • το γεγονός ότι. η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος,
 • την από 17.12.2003, εισήγηση του Υφυπουργού Γεωργίας Φ. Χατζημιχάλη για παραχώρηση κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δημόσιας δασικής έκτασης 254.553.42 τ.μ. στη θέση «Αλογάκι», περιοχής του Δήμου f="http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93250882" target="_blank">Βαγίων Ν. Βοιωτίας, για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Αττική ΙΙΙ και
 • τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
 • Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ Α~ 289),
 • τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2Β όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2116/1993 «Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 18) και παρ. 3 του ιδίου άρθρου του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ Α~ 189),
 • τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α~ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 91),
 • τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/24.10.1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678 Β’),
 • τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15393/2332/2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ» κ.ά (Α~91)» (ΦΕΚ 1022 Β~),
 • το 18981/28.1.2003 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Βοιωτίας στην επαρχία Θηβών δεν υφίστανται εκτάσεις που διαχειρίζονται στα πλαίσια της αγροτικής νομοθεσίας, χορτολιβαδικά εδάφη ή άλλα εδάφη ή γήπεδα ή οικόπεδα του Δημοσίου, που μπορούν καταρχήν να διατεθούν για τον αυτό σκοπό, για τον οποίο ζητείται η επέμβαση και ότι αυτά βρίσκονται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας,
 • το 3275/28.11.2003 έγγραφο του Δασαρχείου Θηβών, στο οποίο αναφέρεται ότι η ανωτέρω έκταση δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα και ούτε συντρέχει λόγος κήρυξη της καθώς επίσης ότι εκμεταλλεύεται κτηνοτροφικά και δεν αποτελεί προστατευόμενη περιοχή ή εθνικό δρυμό,
 • τις 2158/10.12.2003 και 4935/11.12.2003 θετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας και της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντίστοιχα, για την παραχώρηση της ανωτέρω δημόσιας δασικής έκτασης στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Αττική ΙΙΙ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/90452/8874 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/90452_8874 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία