ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/27.02.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Νο 2538/11.2.2004 Διενέργεια Ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων των Α.Ν. 1611/50, Ν. 2216/94, Ν. 2676/99 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Όπως η Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργεί ελέγχους στα Πιστωτικά Ιδρύματα, στους Δημόσιους Οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1611/50 και στους πάσης φύσεως διαχειριστές (ΑΕΔΑΚ κ.λπ.) της περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την τήρηση των διατάξεων: i) του Α.Ν. 1611/50, του Ν. 2216/94 και λοιπών συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων που αφορούν την υποχρέωση μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος των πλεονασμάτων των λογαριασμών ταμιακής διαχείρισης καθώς και των μη επενδυόμενων κατά τις κείμενες διατάξεις κεφαλαίων των Δημοσίων Οργανισμών και ii) του Ν. 2676/99 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον έλεγχο των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κινητές αξίες, των στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των διαχειριστών (ΑΕΔΑΚ κ.λπ.) της περιουσίας αυτών, της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και της τήρησης των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται από κλιμάκια υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχων και Παρακολούθησης των Επενδύσεων και της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου. Οι υπάλληλοι των εν λόγω κλιμακίων θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στον έλεγχο βιβλίων και λοιπών στοιχείων καθώς και στη λήψη πληροφοριών από αρμοδίους που χειρίζονται τα σχετικά θέματα στα Πιστωτικά Ιδρύματα, στους Δημόσιους Οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1611/50 και στους πάσης φύσεως διαχειριστές (ΑΕΔΑΚ κ.λπ.) της περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των ανωτέρω διατάξεων. Μετά από κάθε έλεγχο οι υπάλληλοι των κλιμακίων θα συντάσσουν πορίσματα που θα υποβάλλονται για την ανωτέρω περίπτωση (i) στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου. Για την περίπτωση (ii) τα πορίσματα θα υποβάλλονται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου και παράλληλα θα κοινοποιούνται στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων, μέσω της Γραμματείας της Επιτροπής. Οι υπάλληλοι οι οποίοι διενεργούν τους ελέγχους θα υπόκεινται στις ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού-υπηρεσιακού απορρήτου. Για τη διενέργεια των ελέγχων η Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου μπορεί να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, τους ελεγκτές των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς και όργανα ελέγχου όταν κατά περίπτωση κρίνεται σκόπιμο. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία των πορισμάτων ελέγχου στοιχειοθετούνται παραλείψεις ή παραβάσεις των ελεγχομένων, θα συντάσσεται, με εντολή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου, έκθεση: α. προς την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων προκειμένου για Ασφαλιστικούς Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και για τους πάσης φύσεως διαχειριστές (ΑΕΔΑΚ κλπ.) της περιουσίας αυτών, με κοινοποίηση στο εν λόγω Υπουργείο β. προς την Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου για Πιστωτικά Ιδρύματα γ. προς την Αρχή που εποπτεύει τον ελεγχόμενο Φορέα, για τις λοιπές περιπτώσεις, προκειμένου αυτή να κινήσει, κατ αντιστοιχία με τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα, τη διαδικασία επιβολής, των σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα επιβάλλονται στους μεν Ασφαλιστικούς Φορείς και στους πάσης φύσεως διαχειριστές (ΑΕΔΑΚ κ.λπ.) της περιουσίας αυτών της ανωτέρω (α) περίπτωσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων, στα δε Πιστωτικά Ιδρύματα σύμφωνα με οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι τυχόν αρνούμενοι ή δυσχεραίνοντες με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχο καθώς και οι παρέχοντες ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, θα υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ
 • Το άρθρο 35 του Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις».
 • Την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει. ι
 • Τις διατάξεις της 155492/Β.638/21.3.2002 (ΦΕΚ 373, Τεύχος 2, 26/3/2002) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός Κανόνων Επενδυτικής Συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών» όπως ισχύει.
 • Την από 3.9.99 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου (Συν. 8η) της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία δημιουργήθηκε στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου το Τμήμα Ελέγχων και Παρακολούθησης των Επενδύσεων και της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων στο έργο του οποίου υπάγεται ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων των Α.Ν. 1611/50, Ν. 2216/94 και Ν. 2676/99 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων που αφορούν:
 • Τη σκοπιμότητα αφενός της μεταφοράς της αρμοδιότητας για τη διενέργεια των ελέγχων στα Πιστωτικά Ιδρύματα και στους Δημόσιους Οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1611/1950, όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950, του Ν. 2216/1994 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων, από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου και αφετέρου της ανάθεσης στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου της αρμοδιότητας για τη διενέργεια ελέγχων:
 • Την από 15.12.03 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου (Συν. 13η) της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία προεβλέφθη η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ελέγχων και Παρακολούθησης των Επενδύσεων και της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου ώστε να περιλάβει και εκείνη των επιτόπιων ελέγχων από κλιμάκια υπαλλήλων του Τμήματος, σε Δημόσιους Οργανισμούς, Διαχειριστές της περιουσίας τους και Πιστωτικά Ιδρύματα για την τήρηση των διατάξεων των Α.Ν. 1611/1950, Ν. 2216/1994, Ν. 2676/1999 και των συναφών νόμων, καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων,
 • των επενδύσεων των Ασφαλιστικών Φορέων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κινητές αξίες που πραγματοποιούνται βάσει του Ν. 2676/1999 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων, β) των στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των διαχειριστών (ΑΕΔΑΚ κλπ) της περιουσίας των ανωτέρω Ασφαλιστικών Φορέων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και γ) της τήρησης των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς.
 • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1611/50 «Περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων», όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 2548/97.
 • Τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 1902/90 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» όπως ισχύουν.
 • Το άρθρο 14 του Ν. 2042/90 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» όπως ισχύει.
 • Το άρθρο τρίτο του Ν. 2216/94 «Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας κ.λπ.».
 • Τα άρθρα 40 έως και 42 του Ν. 2676/99 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
 • Τις αποφάσεις ΝΕ 457/1/4.4.51 και 572/12/12.3.52.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1984/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/336 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/155492/Β.638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/155492_Β_638 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/26/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/26_3 2002
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/2042 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/2042 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. 1994/2216 1994
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία