ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/27.09.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγνώριση τίτλων με ειδικά χαρακτηριστικά ως συστατικών μερών των βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Συνεδρίαση 178/19.7.2004, θέμα 7). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Καθορίζεται σε 30% επί των βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων το ανώτατο ποσοστό των υβριδικών τίτλων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της Εγκυκλίου Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 17/2002 και συμπεριλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια τους ως «πρόσθετα» βασικά ίδια κεφάλαια (Lοwer Τier 1 capital). Ειδικά για την κατηγορία των τίτλων που παρέχουν στην εκδότρια των τίτλων τράπεζα δικαίωμα εξαγοράς τους (call οptiοn) και προσφέρουν στους επενδυτές σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος αυτού αυξημένη (stepped-up) απόδοση, το ανώτατο όριο προσμέτρησής τους στα βασικά ίδια κεφάλαια ορίζεται στο 15% των βασικών ιδίων κεφαλαίων της εκδότριας τράπεζας. β) Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) για την τροποποίηση της ως άνω Εγκυκλίου 17/21.10.2002 σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και για την προσαρμογή των ακόλουθων όρων αναγνώρισης των εκδιδόμενων ως άνω υβριδικών τίτλων (καινοτόμων ή μη) ως βασικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων : • των ελάχιστων ορίων των δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας και Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων προς Σταθμισμένο Ενεργητικό που θα πρέπει να ισχύουν για το πιστωτικό ίδρυμα κατά την αρχική έκδοση των τίτλων και καθ όλη τη διάρκειά τους και • του χρόνου που απαιτείται να παρέλθει μέχρι την άσκηση τυχόν υπάρχοντος δικαιώματος εξαγοράς τους από την εκδότρια τράπεζα. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92 «ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα», όπως ισχύει.
  • Την Εγκύκλιο Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 17/21.10.2002 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης ορισμένων μορφών εκδιδόμενων τίτλων ως βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων».
  • Τη σκοπιμότητα καθιέρωσης ειδικών όρων για την αναγνώριση ως στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων των εκδιδόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα μη-καινοτόμων (nοn-innονatiνe) υβριδικών τίτλων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2053 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2053 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία