ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2/01.10.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση απόκτησης από τη «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του δικτύου των τριών υποκαταστημάτων της τράπεζας «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.» στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 181/9.9.2004, Θέμα 2)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η απόκτηση από τη «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του δικτύου των τριών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα της τράπεζας «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.», πλην του κλάδου των εξειδικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών (priνate banking sectοr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2744/1999,
  • την απόφαση ΕΤΠΘ 170/2/27.2.2004, με την οποία εγκρίθηκε η απόκτηση από την τράπεζα «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.», με έδρα στη Γαλλία, ειδικής συμμετοχής 50,01% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
  • τα από 23.7.2004 και 19.8.2004 (ΑΠ 5974 και 6707) έγγραφα της τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των πληρεξουσίων δικηγόρων της, αντίστοιχα, με τα οποία υποβάλλεται το αίτημα, μετά των σχετικών δικαιολογητικών, για την εξαγορά του δικτύου των υποκαταστημάτων της τράπεζας «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.» στην Ελλάδα, πλην του κλάδου των εξειδικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών (priνate banking sectοr), με τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού τους, στο πλαίσιο σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο επιχειρηματικό πρόγραμμα της αιτούσας τράπεζας που έχει συνεκτιμηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης,
  • το από 3.9.2004 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία