ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2/02.11.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Α.Ε.Π.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 183/12.10.2004, θέμα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του Ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
  • το από 1.10.2004 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/1999,
  • τις διατάξεις των άρθρων 68-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει,
  • το από 6.9.2004 (ΑΠ 6972) έγγραφο της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με το οποίο ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής»,
  • το Κ2-10329/12.8.2004 (ΑΠ 6662) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ανακοινώνεται η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του από 5.8.2004 Σχεδίου Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Α.Ε.Π.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/1999 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν,