ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2/27.09.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «SΜΙΤΗ & SΜΙΤΗ ΗΕLLΑS Α.Ε.». (Συνεδρίαση 181/9.9.2004, θέμα 7). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «SΜΙΤΗ & SΜΙΤΗ ΗΕLLΑS Α.Ε.», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2536/ 4.2.2004. 2.Η παρούσα έγκριση παρέχεται με τους εξής όρους: 1)ο μέτοχος της ως άνω εταιρίας Daenau Valentin-Εugen δεν θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και δεν θα κατέχει οποιαδήποτε άλλη διοικητική θέση στην εταιρία, μέχρι την οριστική διαγραφή της δυσμενούς σημείωσης από το ποινικό του μητρώο και 2)πριν την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας θα έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα οργάνωσης και πληροφορικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων»,
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιριών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων»,
  • Τα από 15.6.2004, 30.6.2004, 15.7.2004 και 22.7.2004 (ΑΠ 4654, 5118, 5547 και 5921, αντίστοιχ
  • Το από 4.8.2004 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία