ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2/28.01.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Πράξη Διοικητή αριθ. 2535/21.1.2004) Τροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις πάσης φύσεως συναλλαγές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων (χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών), οι οποίες αφορούν την κίνηση κεφαλαίων και τις τρέχουσες συναλλαγές, ως εξής: Ι. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. 1. Κατά τη μεταφορά κεφαλαίων από κατοίκους Ελλάδος προς μη κατοίκους, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ, το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με τη μεσολάβηση του οποίου διενεργείται η συναλλαγή ζητεί από τον κάτοικο Ελλάδος τη δήλωση των ακόλουθων στοιχείων: - Στοιχεία αιτούντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητος κ.λπ.) και αντισυμβαλλομένου-δικαιούχου μη κατοίκου - Κατηγορία συναλλαγής - Χώρα προορισμού των κεφαλαίων ή κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου μη κατοίκου - Χώρα προέλευσης των αγαθών σε περίπτωση εισαγωγών - Αξία και νόμισμα της συναλλαγής - Αρχική διάρκεια (μικρότερη / ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους), σε περίπτωση δανείων - Είδος αγαθού - ΚΣΟ (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προκειμένου για αγορές/εισαγωγές αγαθών, εξαιρουμένων εκείνων που προορίζονται για κάλυψη προσωπικών αναγκών - ΑΦΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 96/93, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3148/5.6.2003 2.Τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την πληρωμή προς το εξωτερικό ιδιωτικών επιταγών, ζητούν τη δήλωση των πιο πάνω στοιχείων από τους κατοίκους Ελλάδος που έχουν μεταβιβάσει σε μη κατοίκους τις επιταγές αυτές, εφόσον έχουν μία μόνον οπισθογράφηση και η αξία τους υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ. Β. Τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα: 1.Αναγγέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Διεύθυνσης Στατιστικής (Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών), τα στοιχεία των πάσης φύσεως συναλλαγών που διενεργούν με μη κατοίκους, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών τους, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ. Για την κάλυψη της ως άνω υποχρέωσης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων δεν απαιτείται η τήρηση φακέλου. 2.Ενημερώνουν τους πελάτες τους, κατοίκους Ελλάδος, που προτίθενται να διενεργήσουν συναλλαγές με μη κατοίκους για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Πράξη. ΙΙ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, υποχρεούνται να δηλώνουν απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής - Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και τις εκάστοτε τεχνικές οδηγίες της εν λόγω Διεύθυνσης, τα στατιστικά στοιχεία των πάσης φύσεως συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού, τις οποίες διενήργησαν με μη κατοίκους χωρίς τη μεσολάβηση πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (όπως εισπράξεις και πληρωμές στο εξωτερικό, επενδύσεις με κεφάλαια που διαθέτουν στο εξωτερικό κ.λπ.). ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Σε περίπτωση ελλιπούς ή εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων εκ μέρους των υποχρέων που αναφέρονται στις παραγράφους Ι.Β και ΙΙ της παρούσας, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 55Α και 55Γ, όπως ισχύουν). 2.1)Καταργούνται : i) οι ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, 2417/28.7.97 και οι ΠΔ/ΤΕ 2344/19.12.94, 2449/5.8.99, σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας κινήσεων κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό, αντίστοιχα, ii) οι διατάξεις της παραγρ. 4 της ΠΔ/ΤΕ 2345/19.12.94, iiι) οι διατάξεις της παραγρ. 3 της ΠΔ/ΤΕ 2456/3.2.2000, και iν) κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης. 2)Διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται η δυνατότητα της απευθείας πληρωμής πάσης φύσεως δαπανών και υποχρεώσεων των κατοίκων Ελλάδος από το προϊόν καταθέσεων ή ρευστοποίησης επενδύσεων στο εξωτερικό καθώς και της κατάθεσης του εν λόγω προϊόντος σε λογαριασμό συναλλάγματος σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 3.Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν καταργούν υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ή των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα εποπτείας ή προς άλλες Αρχές για θέματα της αρμοδιότητάς τους ούτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2331/95, όπως εκάστοτε ισύει και της σχετικής Εγκυκλίου Διοίκησης 2/ 18.2.97. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Υποχρέωση αναγγελίας έχουν τα νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, τα οποία διενεργούν πάσης φύσεως συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, απευθείας με μη κατοίκους, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα γίνεται μηνιαία, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα που αφορούν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bοp-nοn-banks@bankοfgreece.gr, και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankοfgreece.gr) κάτω από τις κατηγορίες: Στατιστικά Στοιχεία / Υποβολή Στοιχείων / Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων - Ισοζύγιο Πληρωμών. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους ηλεκτρονικά, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Διεύθυνση Στατιστικής, Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών, Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και μη Τραπεζικού Τομέα, Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα 102 50 ) ή με fax στο 210-320 3956. - Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών. Η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της, όπως κυρώθηκε με τους Νόμους 2609/1998 και 2832/2000. - Αναλυτικότερα, η Στατιστική Δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α1. - Α2. Αναγράφονται ο μήνας και το έτος διενέργειας της συναλλαγής. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ Β1.- Β4. Αναγράφονται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου νομικού προσώπου, κατοίκου Ελλάδος, που διενεργεί τη συναλλαγή (ονοματεπώνυμο / επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, κλπ.). Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Γ1. Αναγράφεται η κατηγορία της συναλλαγής (σύντομη περιγραφή, όπως εξαγωγές αγαθών, εισαγωγές αγαθών, υπηρεσίες για μεταφορές, διαφήμιση, εισόδημα από εργασία, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, δάνεια κ.λπ.). Γ2. Αναγράφεται ο κωδικός της συναλλαγής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα : Κωδικοί Συναλλαγών Ισοζυγίου Πληρωμών. Γ3. Αναγράφεται, σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών, το είδος του εμπορεύματος ή ο κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας (ΚΣΟ). Γ4. Αναγράφεται, σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά δάνειο, η αρχική του διάρκεια και συγκεκριμένα εάν αυτή είναι μικρότερη / ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους. Γ5. Αναγράφεται ανάλογα με την περίπτωση: είσπραξη ή πληρωμή. Γ6. Αναγράφεται η χώρα προορισμού / προέλευσης των εμπορευμάτων, σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά εξαγωγή / εισαγωγή αγαθών, ή η χώρα του αντισυμβαλλόμενου μη κατοίκου σε όλες τις άλλες συναλλαγές. Γ7. Αναγράφεται το νόμισμα στο οποίο διενεργείται η συναλλαγή. Γ8. Αναγράφεται η αξία της συναλλαγής στο νόμισμα που διενεργήθηκε.
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2548/1997,
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.2003 «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/91, όπως ισχύει, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών». ι
  • Το Ν. 2842/25.9.2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ».
  • Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα τα άρθρα 55Α και 55Γ, όπως ισχύουν.
  • Τα Π.Δ. 96/23.3.93, 104/14.5.94 και το άρθρο 16 του Κεφ. Γ του Ν. 3148/5.6.2003.
  • Το Ν. 2331/24.8.95 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια του Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις».
  • Το Π.Δ. 33/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.97 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε συνδυασμό προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού.
  • Τις Οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής) για την Κατάρτιση του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών.
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, 2344/19.12.94, 2345/ 19.12.94 και 2416/28.7.97, όπως ισχύουν.
  • Την ΕΤΠΘ 92/5/2001 «Κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε ευρώ, εθνικά νομίσματα χωρών - μελών της ευρωζώνης και λοιπά νομίσματα».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/2302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2302 1994
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2523 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
ΝΟΜΟΣ 2001/2560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2560 2001
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. 1993/96 1993
Περί τροποποιήσεως του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 96/93 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων». 1994/104 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/33 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία