ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2/30.11.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 184/10.11.2004, θέμα 1)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004, υπό τον όρο ότι πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, θα έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα οργάνωσης και πληροφορικής, της εν λόγω εταιρείας. 2.Η ως άνω εταιρεία θα ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν αποκλίσεις των ασκούμενων δραστηριοτήτων από τις αναφερόμενες στο επιχειρηματικό της σχέδιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο,
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • το από 18.10.2004 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3148/2003 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων»,
  • τα από 11.6.2004, 21.6.2004, 3.8.2004, 24.8.2004, 30.8.2004, 22.9.2004, 5.10.2004 και 13.10.2004 (ΑΠ 4684, 5840, 6315, 6751, 6837 7350, 7651 και 7862, αντίστοιχ
  • τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσας ως προς την ανάπτυξη των εργασιών της,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία