ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/55/16.7.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Πράξη αριθ. 55/16.7.2004)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Το Κεφάλαιο ΧV του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ τροποποιείται ως εξής: Ι. Η παράγραφος 110 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αίτηση εξόδων διαχείρισης και αποζημίωσης τόκου αποστέλλοντος μέλους λαμβάνεται υπόψη εφόσον, λόγω δυσλειτουργίας: α. δεν ολοκληρώθηκε η αυθημερόν επεξεργασία ορισμένης εντολής πληρωμής που εισήχθη στο Σύστημα, ή β. το μέλος αποδείξει ότι, ενώ είχε την πρόθεση να εισαγάγει ορισμένη εντολή πληρωμής στο Σύστημα, αυτό κατέστη αδύνατο λόγω διακοπής της δυνατότητας αποστολής (stοp-sending status) στο Σύστημα ή σε άλλο εθνικό ΣΔΣΧ. ΙΙ. Η παράγραφος 111 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αίτηση εξόδων διαχείρισης λαμβάνοντος μέλους λαμβάνεται υπόψη εφόσον, λόγω δυσλειτουργίας το μέλος δεν έλαβε ορισμένη πληρωμή μέσω των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ, την οποία ανέμενε να λάβει την ημέρα της δυσλειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση αποζημίωσης τόκου λαμβάνεται επίσης υπόψη εφόσον: α. το μέλος έκανε χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης, ή σε περίπτωση που το μέλος δεν έχει πρόσβαση στην διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης, κατά το κλείσιμο των εργασιών του Συστήματος παρέμεινε χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό διακανονισμού του ή σημειώθηκε παράταση της ενδοημερήσιας πίστωσης έως την επόμενη ημέρα, ή αναγκάστηκε να δανειστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και β. η δυσλειτουργία εκδηλώθηκε στο Σύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η λαμβάνουσα Τράπεζα ή η δυσλειτουργία εκδηλώθηκε τόσο αργά εντός της ημέρας λειτουργίας του Συστήματος, ώστε η πρόσβαση του λαμβάνοντος μέλους στη χρηματαγορά ήταν τεχνικώς αδύνατη ή πρακτικώς ανέφικτη. ΙΙΙ. Η υποπαράγραφος 112β αντικαθίσταται ως ακολούθως: Τα έξοδα διαχείρισης ανέρχονται σε πενήντα ευρώ (50 ευρώ) για την πρώτη εντολή πληρωμής η οποία δεν ολοκληρώθηκε την ημερομηνία επεξεργασίας και, στηνπερίπτωση περισσότερων εντολών πληρωμής, σε είκοσι πέντε ευρώ (25 ευρώ) για κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις εντολές πληρωμής και δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (12,50 ευρώ) για κάθε περαιτέρω εντολή πληρωμής. Τα έξοδα διαχείρισης καθορίζονται σε σχέση με το κάθε λαμβάνον μέλος των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ. ΙV. Η παράγραφος 113 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το λαμβάνον μέλος αποζημιώνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες: α. Η προσφορά αποζημίωσης αποτελείται είτε αμιγώς από έξοδα διαχείρισης, είτε από έξοδα διαχείρισης και τόκο. β. Τα έξοδα διαχείρισης υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο 112(β). Τα έξοδα διαχείρισης καθορίζονται σε σχέση με το κάθε αποστέλλον μέλος των συστημάτων ΕΡΜΗΣ/ΤΑRGΕΤ. γ. Ισχύει και εν προκειμένω η μέθοδος υπολογισμού του τόκου που αναφέρεται στην παράγραφο 112(γ), με τη διαφορά ότι ο τόκος καθορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ του επιτοκίου οριακής χρηματοδότησης και του επιτοκίου αναφοράς και υπολογίζεται επί του ποσού κατά το οποίο το μέλος, εξαιτίας της δυσλειτουργίας, έκανε χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης. δ. Προκειμένου περί λαμβάνοντος μέλους που δεν είναι αντισυμβαλλόμενο στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την ΠΣΝΠ 45/19.12.2000 και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, όπως εκάστοτε ισχύουν, το επιπλέον του επιτοκίου οριακής χρηματοδότησης τμήμα του ισχύοντος επιτοκίου ποινής, όπως αυτό προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, δεν προσμετράται (και θα αγνοείται σε μελλοντικές περιπτώσεις παράτασης της ενδοημερήσιας πίστωσης), στο βαθμό που το χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο παρέμεινε στο λογαριασμό διακανονισμού του μέλους κατά το κλείσιμο των εργασιών του Συστήματος ή η παράταση της ενδοημερήσιας πίστωσης έως την επόμενη ημέρα ή η ανάγκη δανεισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι δυνατόν να αποδοθούν στην εκδηλωθείσα δυσλειτουργία. Οι λοιπές διατάξεις του Κανονισμού παραμένουν αμετάβλητες. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 1 Αυγούστου 2004. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α`).
  • τα άρθρα 2, 35Α και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 2832/2000),
  • την Πράξη ΣΝΠ 45/19.12.2000 Μέσα και διαδικασίες άσκησης νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει,
  • την Πράξη ΣΝΠ 46/21.12.2000 με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ, όπως ισχύει,
  • τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ,
  • την Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/4/21.4.2004) με την οποία τροποποιείται ο Μηχανισμός Αποζημίωσης σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών του διευρωπαϊκού συστήματος διακανονισμού πληρωμών σε συνεχή χρόνο (ΤΑRGΕΤ1),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία