ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ1153/Μ.5692

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Ομάδας Εργασίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία (Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Τρίτης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Ομάδας Εργασίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2004, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2004 Η τρίτη σύνοδος της Ελληνο-Ρωσικής Ομάδας Εργασίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, η οποία συνεστήθη βάσει της Συμφωνίας Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας που υπεγράφη στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2004. Ο κατάλογος των μελών και των δύο αντιπροσωπειών επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1. Στην διάρκεια της συνόδου εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα: 1.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές των δύο χωρών σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας. 2.Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της Ελληνο-Ρωσικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. 3.Υιοθέτηση του Προγράμματος για την Ελληνο-Ρωσική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία για την περίοδο 2005-2006. 4.Λοιπά θέματα. 5.Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνόδου της Ομάδας Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία. 1.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές των δύο χωρών σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας. Τα μέρη ενημέρωσαν σχετικά με τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες κατά την περίοδο που ακολούθησε μετά την 2η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας στον τομέα των εθνικών πολιτικών σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας όπως και σχετικά με τα διμερή προγράμματα συνεργασίας τους. Και τα δύο μέρη τόνισαν ιδιαίτερα τον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας στις δύο χώρες. Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να προάγουν τη συμμετοχή των Ελλήνων και Ρώσων εταίρων σε πολυμερή και, κατ αρχήν, Ευρωπαϊκά επιστημονικά και τεχνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της Ελληνο-Ρωσικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Τα μέρη ανάλυσαν την πορεία των βασικών κατευθύνσεων της διμερούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και την ανάπτυξή τους κατά την περίοδο μετά την 2η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας. Τα μέρη αξιολόγησαν θετικά την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονταν στα συμπεράσματα της δεύτερης συνόδου της Ομάδας Εργασίας όπως και των δύο ενδιάμεσων συνόδων (22 Απριλίου 2002 και 15 Σεπτεμβρίου 2003 στην Αθήνα). Τα μέρη σημείωσαν με ικανοποίηση ότι το Πρόγραμμα Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία που υπεγράφη το 2002 μεταξύ της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RΑS) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας επέτρεψε την εκτέλεση 11 κοινών προγραμμάτων. Κατά την διάρκεια αυτών των έργων αποκτήθηκαν σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα. Η Ομάδα Εργασίας θα υποστηρίξει τις προσπάθειες που στρέφονται στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων σε συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 3.Έγκριση του Προγράμματος για την Ελληνο-Ρωσική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία για την περίοδο 2005-2006. 1.Εγκεκριμένα προγράμματα Η Ομάδα Εργασίας σημείωσε ότι είχαν υποβληθεί 65 κοινές προτάσεις. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες είχαν αξιολογήσει αυτές τις προτάσεις από την επιστημονική τους πλευρά. Τα Μέρη σημείωσαν με ικανοποίηση την αυξημένη επιστημονική τους ποιότητα. Βάσει της επιστημονικής τους αξίας και των εθνικών προτεραιοτήτων των δύο χωρών, η Ομάδα Εργασίας επέλεξε και ενέκρινε για υλοποίηση 16 προγράμματα (Επίπεδο Α) και 10 προγράμματα (Επίπεδο Β) ως εφεδρικό κατάλογο. Ο κατάλογος των επιλεγμένων προγραμμάτων επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων, 10 έχουν επιλεγεί για υλοποίηση (Επίπεδο Α) όπως και 5 προγράμματα ως εφεδρικός κατάλογος (Επίπεδο Β), στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της ΓΓΕΤ και της RΑS, που επισυνάπτεται στο Πρόγραμμα Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RΑS) (Παράρτημα ΙΙΙ). 2.Διοικητικοί όροι συνεργασίας 2.1 Η διοίκηση των διμερών προγραμμάτων που υιοθετούνται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και όλων των διαδικασιών που αφορούν την υλοποίησή τους θα ανατεθεί από το Ελληνικό και το Ρωσικό Μέρος στους Ελληνικούς και Ρωσικούς οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, αντίστοιχα. 2.2 Με την λήξη του προγράμματος θα υποβληθεί μία οριστική έκθεση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων στις εκτελεστικές υπηρεσίες που θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού της υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος Εργασίας. 2.3 Οι αποφάσεις σχετικά με την δημοσίευση των επιτευγμάτων της κοινής εργασίας και της πιθανής κατάθεσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων κλπ), θα λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις δύο χώρες όπως και βάσει των αμοιβαίων συμφωνιών στις οποίες θα καταλήξουν, εν ευθέτω χρόνω, τα συμμετέχοντα ιδρύματα. 2.4 Κάθε ζήτημα που ίσως ανακύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί να επιλύεται με έγγραφη διαδικασία μεταξύ των δύο Μερών. 2.5 Η διοίκηση των διμερών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν μεταξύ της ΓΓΕΤ και της RΑS θα προσδιορίζεται εντός του πλαισίου του ανωτέρω αναφερόμενου Προγράμματος Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (RΑS) (Παράρτημα ΙΙΙ). 3.Οικονομικοί όροι της συνεργασίας 3.1 Η Ρωσική πλευρά επιβεβαιώνει ότι, με την εξαίρεση τυχόν αντίθετης πρόβλεψης, τα έξοδα ταξιδιού των Ρώσων επιστημόνων που θα επισκέπτονται την Ελλάδα και τα έξοδα διαμονής των Ελλήνων επιστημόνων που θα επισκέπτονται την Ρωσία, θα καλύπτονται από τα συνεργαζόμενα Ρωσικά ιδρύματα. Τα έξοδα διαμονής των Ελλήνων επιστημόνων που θα επισκέπτονται την Ρωσία θα καλύπτονται από τα Ρωσικά συνεργαζόμενα ιδρύματα και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται μετά από συνεννοήσεις μεταξύ των Ρώσων και Ελλήνων επικεφαλής των προγραμμάτων και του σχετικού Ρωσικού ιδρύματος. 3.2 Οι οικονομικοί όροι των κοινών ερευνών που θα υλοποιηθούν μεταξύ της ΓΓΕΤ και της RΑS θα προσδιοριστούν εντός του πλαισίου του ανωτέρω αναφερόμενου Προγράμματος Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (Παράρτημα ΙΙΙ). 3.3 Η Ελληνική πλευρά θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των Ελλήνων επιστημόνων που θα επισκέπτονται την Ρωσία και τα έξοδα διαμονής των Ρώσων επιστημόνων που θα επισκέπτονται την Ελλάδα, ως εξής: • Στην περίπτωση σύντομων επισκέψεων (μέχρι 10 ημέρες): 100 Ευρώ ανά ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής. • Στην περίπτωση μακρύτερων επισκέψεων (μέχρι 3 μήνες): 1000 Ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής. Περαιτέρω, η Ελληνική πλευρά μπορεί να παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση στα Ελληνικά προγράμματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, για αναλώσιμα, μικρού μεγέθους εξοπλισμό, δημοσιεύσεις, όπως και επιχορηγήσεις μέχρι 2.935 Ευρώ για νέους επιστήμονες, Έλληνες ή Ρώσους, που θα συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Οι Έλληνες επικεφαλής των προγραμμάτων θα φροντίζουν για τους όρους διαμονής των Ρώσων εταίρων τους. 4.Υλοποίηση του Προγράμματος Ελληνο-Ρωσικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Οι εθνικές εκτελεστικές υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για τον συντονισμό της υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας είναι οι εξής: Στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Μεσογείων 14-18 Αθήνα 115 10 Τηλ.: +32-10-7458000 Φαξ: +32-10-7714153 Στην Ρωσία: Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 3, Μiusskaya sq., Μοscοw, 125889, Russia Τηλ.: +7 095 229-2425 Φαξ: +7 095 230-2660 4.Λοιπά Θέματα Στο πλαίσιο της 3ης Συνόδου της Ομάδας Εργασίας, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με τον διευθυντή του προγράμματος ΝΕΣΤΩΡ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθ.Λ.Ρεσβάνη. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές της εγκατάστασης του ανιχνευτή νετρίνων. Συμφωνήθηκε να εξεταστεί η περαιτέρω συνεργασία μετά από λήψη επίσημης έκθεσης με πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις του προγράμματος σε διμερές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 5.Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνόδου της Ομάδας Εργασίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία. Τα Μέρη συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η προσεχής σύνοδος της Ομάδας Εργασίας στη Μόσχα το τελευταίο τρίμηνο του 2006. Συγχρόνως, τα Μέρη αποφάσισαν να εξακολουθήσουν την πρακτική των ενδιάμεσων συνόδων της Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των τρεχόντων θεμάτων της διμερούς συνεργασίας. Υπογράφεται στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου 2004, εις διπλούν στην Αγγλική γλώσσα, όπου και τα δύο αντίγραφα είναι εξίσου αυθεντικά. Εκ μέρους της Εκ μέρους της Ελληνικής Πλευράς Ρωσικής πλευράς (Υπογραφή) (Υπογραφή) Ι.Α.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ν.ΚΗΑRΙCΗΕV Γενικός Γραμματέας Έρευνας Αναπλ.Γενικός Διευθυντής και Τεχνολογίας Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας Υπουργείο Ανάπτυξης και Πληροφοριών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Ρωσική Ομοσπονδία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ελληνική Αντιπροσωπεία: Καθ. Ιωάννης Γενικός Γραμματέας Έρευνας Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης Δρ. Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Διευθύντρια, Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης Δρ. Βασιλική Επικεφαλής Τομέα Διμερούς ΜΕΣΘΑΝΕΩΣ Συνεργασίας, Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης Κα Βασιλική Συντονίστρια Ελληνο-Ρωσικής ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ Διμερούς Συνεργασίας Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης Κα Μαρία ΦΛΩΡΑΤΟΥ Γραμματέας του Τομέα Διμερούς Συνεργασίας, Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης Ρωσική Αντιπροσωπεία: Κος Νikοlay ΚΗΑRΙCΗΕV Αναπλ.Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Πληροφοριών του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρόεδρος του Ρωσικού τμήματος της Ομάδας Εργασίας, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Ενgeny ΡΕΤRΟVΙCΗΕV Αναπληρωτής επικεφαλής τομέα του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Πληροφοριών του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αρμόδιος γραμματέας του Ρωσικού τμήματος της Ομάδας Εργασίας. Sergey ΜΑRΚΙΑΝΟV Γεν.Γραμματέας του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Vladimir SΤΕΡΑΝΟV Υπεύθυνος για την Συνεργασία στην Ελλάδα του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Victοr ΜΕSΗΚΟV Σύμβουλος της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα Valeria GLΑΖΚΟV Πρώτος Γραμματέας της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την οικονομική, βιομηχανική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993 και κυρώθηκε με το Ν. 2249/1994, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 187 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 10ης Νοεμβρίου 1994.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού Νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 11 της Συμφωνίας αυτής θα εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Την υπ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γιώργο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ 527/ 24.3.2004, τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004, τεύχος Β΄).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία