Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τα έτη 2004-2007.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαία τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω: - των ανταλλαγών βιβλίων, περιοδικών, προγραμμάτων σπουδών και άλλων υλικών που αφορούν στην οργάνωση και τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους. - της δημοσίευσης μελετών σε εξειδικευμένου περιεχομένου περιοδικά - της πληροφόρησης σχετικά με τις επιστημονικές συνεδριάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης που διοργανώνονται σε κάθε κράτος.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών τους. Για το σκοπό αυτό α) κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους για χρονικό διάστημα μέχρι επτά (7) ημέρες ο καθένας και β) θα ανταλλάξουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, θα διοργανώσουν κοινά ερευνητικά προγράμματα και θα πληροφορηθούν αμοιβαία για τις εμπειρίες τους στον επιστημονικό και διδακτικό τομέα.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο επίπεδο των λυκείων και τις ανταλλαγές μαθητών, με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις
Άρθρο 4
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς από το χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα μέχρι επτά (7) ημέρες, προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες κι εμπειρίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων τους
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη θα χορηγούν ετησίως, σε αμοιβαία βάση, α) τρεις (3) νέες υποτροφίες, δέκα (10) μηνών η καθεμία, για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών, β) δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και γ) τρεις (3) υποτροφίες για θερινά σεμινάρια γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή λεκτόρων Ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού για διδασκαλία στα Ρουμανικά Πανεπιστήμια και λεκτόρων Ρουμανικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού αντίστοιχα για τη διδασκαλία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με σκοπό να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους στην αναγνώριση και την ισοτιμία διπλωμάτων, πιστοποιητικών και ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις συναντήσεις των ειδικών προκειμένου να εξεταστεί η παρουσίαση της ιστορίας και της γεωγραφίας του ενός κράτους στα σχολικά βιβλία του έτερου κράτους. Οι συναντήσεις θα είναι ετήσιες, εκ περιτροπής στην Αθήνα και στο Βουκουρέστι, για περίοδο 3-5 ημερών η κάθε συνάντηση.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και στο επίπεδο των επαγγελματικών σχολείων στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και των λοιπών δομών σε ηπειρωτικό ή τοπικό επίπεδο
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εκδοτικών οίκων έκδοσης σχολικών βιβλίων, όπως επίσης και τη συνεργασία μεταξύ συμβουλίων σύνταξης των επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών τους
Άρθρο 11
1.  
  Η Ελληνική πλευρά πληροφορεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης σύγχρονων γλωσσών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σκοπός είναι η ενιαία πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Βιβλιοθήκες και αρχεία.
Άρθρο 12
1.  
  Τα μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα των Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτό θα ανταλλάξουν πληροφορίες και έγγραφα.
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα των Αρχείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε κράτους. Για το σκοπό αυτό, τα Εθνικά Αρχεία της Ρουμανίας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδας θα ανταλλάξουν, βάσει αμοιβαιότητας, δύο (2) αρχειονόμους, για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημέρες ο καθένας.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών, αρχείων και ιδρυμάτων επιστημονικής έρευνας, με σκοπό τη μελέτη των πνευματικών, πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα στηρίξουν την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης, την προώθηση της αμοιβαίας γνώσης του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας των δύο λαών. Μέσω των αρμοδίων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την άμεση συνεργασία, κατά πρώτον μεταξύ των εθνικών ιδρυμάτων τέχνης και πολιτισμού, καθώς και μεταξύ άλλων πολιτιστικών συλλόγων και ιδρυμάτων. Προστασία των ιστορικών μνημείων.
Άρθρο 16
1.  
  Τα μέρη θα διευκολύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ εθνικών ιδρυμάτων των Κρατών τους που ασχολούνται με την προστασία των πολιτιστικών μνημείων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα λάβουν χώρα ανταλλαγές πληροφοριών, ειδικών δημοσιεύσεων και πληροφοριακών υλικών, ανταλλαγές ειδικών για επισκέψεις μελέτης και κοινές δραστηριότητες αποκατάστασης και προστασίας, καθώς και ανταλλαγές εμπειριών στον τομέα της συντήρησης και της προστασίας των μνημείων.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την παρεμπόδιση της παράνομης εξαγωγής και εισαγωγής κινητών πολιτιστικών αγαθών καθώς και την διασφάλιση της επιστροφής αυτών στο Κράτος προέλευσης στην περίπτωση παράνομης εξαγωγής ή εισαγωγής τους
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των εμπειρογνωμόνων του τομέα των ιστορικών αγαθών και μνημείων, με σκοπό την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανάλυσης και επεξεργασίας μελετών σχετικά με τα μνημεία ενδιαφέροντος για κάποιο από τα κράτη τα οποία βρίσκονται στην επικράτεια του έτερου κράτους, όπως επίσης και για την απογραφή, την προστασία και τη συντήρηση αυτών των πολιτιστικών μνημείων. Οι εμπειρογνώμονες θα συναντώνται εκ περιτροπής στην Ρουμανία και στην Ελλάδα κατόπιν σχετικής συνεννόησης των ενδιαφερόμενων μερών.
Άρθρο 19
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις ή τέσσερις (3 - 4) ειδικούς στους τομείς της αρχαιολογίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της συντήρησης, της αναστήλωσης, της μουσειολογίας κτλ, για επίσκεψη επτά (7) ημερών έκαστος
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν την ανταλλαγή εκδόσεων αρχαιολογικού περιεχομένου
Άρθρο 21
1.  
  Τα Μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, όπως στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας ιδρύσουν Αρχαιολογικά Ινστιτούτα στην Αθήνα και στο Βουκουρέστι. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μετά από απευθείας συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Μουσική και θέατρο.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή καλλιτεχνικών συγκροτημάτων σε διεθνή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στην κάθε χώρα
Άρθρο 23
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν ένα ή δύο (1-2) ειδικούς για περίοδο μέχρι επτά (7) ημέρες, ο καθένας, στον τομέα της λαογραφίας, μεταξύ εθνικών ιδρυμάτων του τομέα εθνογραφίας και λαογραφίας, των εθνικών και λαογραφικών μουσείων. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την από κοινού οργάνωση εκθέσεων και εργαστηρίων για τους λαϊκούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Πλαστική τέχνη.
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Οργανώσεων στον τομέα των Πλαστικών Τεχνών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και προγραμμάτων
Άρθρο 25
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή καλλιτεχνών σε διεθνείς εκδηλώσεις και σε εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας
Άρθρο 26
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν μια έκθεση το θέμα της οποίας θα προσδιοριστεί δια της διπλωματικής οδού. Οι όροι διοργάνωσης των εκθέσεων θα καθοριστούν με ειδική συμφωνία απευθείας μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Λογοτεχνία μετάφραση και εκδοτική δραστηριότητα.
Άρθρο 27
1.  
  Μέσω των αρμοδίων αρχών, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των συγγραφέων και μεταφραστών, στις διεθνείς συναντήσεις που οργανώνονται στα κράτη τους
Άρθρο 28
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων του τομέα της λογοτεχνίας και της μετάφρασης, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, την πραγματοποίηση κοινών εκδοτικών σχεδίων, μεταφράσεων και για τη δημοσίευση των δημιουργιών των συγγραφέων αμφοτέρων των κρατών. Για το σκοπό αυτό, δύο ή τρεις (2-3) συγγραφείς ή μεταφραστές θα ανταλλαγούν για επτά (7) ήμερες ο καθένας.
Άρθρο 29
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων οργανώσεων στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου που διεξάγονται στα κράτη τους. Κινηματογράφος.
Άρθρο 30
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ οργανώσεων αρχειοθέτησης ταινιών, το περιεχόμενο και ο όγκος της παραπάνω συνεργασίας έπεται να καθοριστεί άμεσα από τα αρμόδια ιδρύματα των δύο κρατών
Άρθρο 31
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ κινηματογραφικών Ιδρυμάτων, με σκοπό την αμοιβαία παρουσίαση της δημιουργίας στον τομέα αυτό, την ανταλλαγή εμπειριών και την πραγματοποίηση συμπαραγωγών
Άρθρο 32
1.  
  Μέσω των αρμοδίων αρχών τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ που οργανώνονται στα κράτη τους
Άρθρο 33
1.  
  Τα Μέρη θα διοργανώσουν ημέρες κινηματογράφου στο άλλο κράτος. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μεταξύ των αρμοδίων αρχών του κάθε κράτους. ΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Άρθρο 34
1.  
  Τα Μέρη θα συνεργαστούν για την εφαρμογή προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UΝΕSCΟ, καθώς και περιφερειακών οργανισμών
Άρθρο 35
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν προγράμματα και σχέδια στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της τέχνης, τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ακαδημίας της Ελλάδος και της Ρουμανικής Ακαδημίας, όπως επίσης και μεταξύ ενδιαφερομένων επιστημονικών ινστιτούτων. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Άρθρο 36
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των κρατικών εταιρειών ραδιοτηλεόρασης καθώς και μεταξύ πρακτορείων τύπου και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης
Άρθρο 37
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα πρακτορεία ειδήσεων των δύο κρατών, το περιεχόμενο και οι συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας έπεται να καθοριστούν άμεσα από τα ειδικευμένα ιδρύματα των δύο κρατών
Άρθρο 38
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των κρατικών εταιρειών τηλεόρασης, σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (ΕΡΤ) και η Ρουμανική Εταιρεία Τηλεόρασης (SRΤ)
Άρθρο 39
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ΕΡΤ και SRΤ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέσω της Ένωσης Κρατικών Τηλεοράσεων της Ευρώπης (CΙRCΟΜ), του οργανισμού συνεργασίας μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο της Συνεργασίας στον ΟΣΕΠ και στο πλαίσιο του Κονσόρτσιουμ «ΒΑLΚΑΝ ΤV ΜΑGΑΖΙΝΕ» που παρουσιάζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πραγματικότητες στα Βαλκάνια. Αθλητισμός και Νεολαία.
Άρθρο 40
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν και θα ενθαρρύνουν τις προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των αρχών και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού
Άρθρο 41
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της νεολαίας μέσω: - ανταλλαγών εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών και των οργανώσεων νεολαίων - πραγματοποίησης κοινών δραστηριοτήτων των οργανώσεων νεολαίων, εντός ορίων των δυνατοτήτων
Άρθρο 42
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άμεσες σχέσεις μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, οργανώσεων και ιδρυμάτων των δύο χωρών. Οι λεπτομέρειες των ανταλλαγών των αθλητικών αντιπροσωπειών θα καθοριστούν από τα συμμετέχοντα ιδρύματα.
Άρθρο 43
1.  
  Οι δύο Πλευρές χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρηση αυτής κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελλάδος για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επιβεβαιώνουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. ΙV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 44 "Ανταλλαγές προσώπων"
1.  
  Τα άτομα που φθάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από το κράτος αποστολής
2.  
  Το κράτος αποστολής γνωστοποιεί στη χώρα υποδοχής τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την αναχώρηση τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, επαγγελματικά προσόντα, βιογραφικό σημείωμα, κατάλογο δημοσιεύσεων, γνώση ξένων γλωσσών, πρόγραμμα εργασίας, προτεινόμενες ημερομηνίες για την επίσκεψη, και κατάλογο των θεμάτων των διαλέξεων, εάν υπάρχει ανάγκη
3.  
  Το κράτος υποδοχής θα ανακοινώσει την σύμφωνη γνώμη της για τη δυνατότητα πραγματοποίησης του προτεινόμενου Προγράμματος εργασίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης
4.  
  Το κράτος αποστολής θα κοινοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες νωρίτερα
5.  
  Τα πρόσωπα που θα ανταλλαγούν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα πρέπει να γνωρίζουν γαλλικά ή αγγλικά ή τη γλώσσα του κράτους υποδοχής
6.  
  Η χώρα αποστολής θα καλύψει τα έξοδα ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα του κράτους υποδοχής
7.  
  Το Ελληνικό Μέρος θα καταβάλλει, σε κάθε άτομο:
 1. Στον τομέα του Πολιτισμού και της Τέχνης:
 2. - 90 ευρώ ημερησίως που θα καλύπτουν τα έξοδα ξενοδοχείου και διατροφής - εφάπαξ αποζημίωση 90 ευρώ για έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας
 3. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανώτατης εκπαίδευσης:
 4. - ημερήσια αποζημίωση 90 ευρώ για αντιμετώπιση εξόδων παραμονής (έξοδα ξενοδοχείου και λοιπά έξοδα) - έξοδα μετακίνησης μέσα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα - έξοδα μίας επίσκεψης σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους μίας ημέρας
8.  
  Το Ρουμανικό Μέρος θα καταβάλλει: - τις ημερήσιες δαπάνες διατροφής και στέγασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα
9.  
  Το κράτος υποδοχής θα αναλάβει την ιατρική περίθαλψη, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε κάθε κράτος
Άρθρο 45 "Ανταλλαγές υποτρόφων"
1.  
  Οι υποψήφιοι θα ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αποστολής
2.  
  Το κράτος υποδοχής θα ανακοινώνει την προσφορά της το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα αποστέλλονται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Το κράτος υποδοχής θα ανακοινώνει την αποδοχή ή την άρνηση των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: - βιογραφικό σημείωμα - μεταφρασμένα και επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων και πτυχίων ή βαθμολογίας - πιστοποιητικό υγείας - πρόγραμμα σπουδών - ειδικά οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από το πανεπιστήμιο που θα σπουδάσουν.
3.  
  Οι υπότροφοι και των δύο πλευρών τόσο για παρακολούθηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών όσο και για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας ή τη Γαλλική ή την Αγγλική. Ειδικά οι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4.  
  Οι υποψήφιοι για προπτυχιακές σπουδές θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα γλώσσας ενός έτους, σε κάθε χώρα
5.  
  Οι Έλληνες σπουδαστές θα καλύπτουν από μόνοι τους τα έξοδα ταξιδιού από και προς την πρωτεύουσα της Ρουμανίας
6.  
  Το Ρουμανικό Μέρος αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου των υποτρόφων του προς και από την Ελλάδα
7.  
  Το Ελληνικό Μέρος θα καταβάλλει στους Ρουμάνους υποτρόφους:
 1. μηνιαίο ποσό 381,5 ευρώ για προπτυχιακές και 440 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές
 2. ποσό ίσο με 59 ευρώ, και μόνο για μία φορά, για κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης στην Αθήνα και 88 ευρώ εκτός Αθηνών,
 3. ποσό 88 ευρώ, το χρόνο, για έξοδα μετακίνησης εφ όσον προκύπτουν από το πρόγραμμα σπουδών,
 4. έξοδα εγγραφής και φοίτησης στο πανεπιστήμιο,
 5. ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
8.  
  Προκειμένου για τα θερινά σεμινάρια τα Μέρη θα καλύψουν όλα τα έξοδα για δίδακτρα, διαμονή και διατροφή, καθώς και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
9.  
  Το Ρουμανικό Μέρος θα αναλάβει τα δίδακτρα, δωρεάν διαμονή σε φοιτητικές εστίες, δωρεάν γεύματα σε φοιτητικές καντίνες και ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στη Ρουμανία, ενώ τα έξοδα ταξιδίου στη Ρουμανία θα καλυφθούν όπως και για τους Ρουμάνους φοιτητές. VΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 46
1.  
  Τα Μέρη μπορούν να διεξάγουν και άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και προγράμματα, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν Πρόγραμμα. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν και οριστικοποιηθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 47
1.  
  Το Παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007
Άρθρο 48
1.  
  Τα Μέρη δύναται να παρατείνουν την ισχύ του παρόντος Προγράμματος μέχρι την ημέρα υπογραφής ενός νέου Προγράμματος. Υπεγράφη στο Βουκουρέστι, στις 21 Μαρτίου 2005, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, τη Ρουμανική και την Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την μετάφραση το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 3 Νοεμβρίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2500/1997, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 101 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α, της 28ης Μαΐου 1997.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού Νόμου σύμφωνα με το οποίο τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα-Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την υπ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ 527/ 24.3.2004, τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004 τεύχος Β΄).
 • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/133 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού. 1997/2500 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία