Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας που υπογράφηκε στην Σόφια στις 5 Απριλίου 2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ 16ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 1973, και του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για την Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2002, η 16η Σύνοδος της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για την Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στην Σόφια στις 4 και 5 Απριλίου 2005. Της Συνεδρίασης προήδρευσαν από κοινού η Α.Ε. Προκόπιος Μαντζουράνης, Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Βουλγαρία, και ο Καθηγητής Δρ.Κamen Veleν, Υφυπουργός Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, από την Ελληνική και την Βουλγαρική πλευρά, αντίστοιχα. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων και από τις δύο πλευρές περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Η Ημερήσια Διάταξη της Μικτής Επιτροπής περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα: Ι. Συζητήσεις περί της Ελληνο-Βουλγαρικής επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής. ΙΙ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας κατά την περίοδο 2002-2005. ΙΙΙ. Υιοθέτηση του Προγράμματος Εργασίας για την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία της περιόδου 2005-2007. ΙV. Οικονομικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες. V. Επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. VΙ. Καθορισμός των ημερομηνιών της επόμενης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής. Ι. Συζητήσεις περί της Ελληνο-Βουλγαρικής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής. Και οι δύο Πλευρές υπέβαλαν μία πρόχειρη περιγραφή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής τους. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάσσουν σε τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με τα Εθνικά Σχέδια Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξής τους, εστιάζοντας την προσοχή τους σε νόμους και ρυθμίσεις, προτεραιότητες και άλλες πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος. Οι συζητήσεις έκλεισαν με αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Κοινή συμμετοχή στο Πρόγραμμα CΟSΤ, CΑRDS, το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, σε αναπτυξιακά προγράμματα της UΝΕSCΟ, την προετοιμασία για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το πρόγραμμα SΕΕ-ΕRΑ-ΝΕΤ κλπ. ΙΙ. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Συνεργασίας κατά την Περίοδο 2002-2005. Η επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών κατά την περίοδο 2002-2005 εφαρμόστηκε στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς: γεωργία, περιβάλλον, θαλάσσιες επιστήμες, προστασία πολιτιστικής-ιστορικής κληρονομιάς, υλικά. Ένα εργαστήριο πρακτικών εργασιών πραγματοποιήθηκε αποτελεσματικά στην Σόφια, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 10 κοινών έργων σε αυτούς τους επιστημονικούς τομείς. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η Μικτή Επιτροπή δέχθηκε ότι τα έργα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την εργασία τους ορισμένες από τις μικτές επιστημονικές ομάδες, με σκοπό την δημιουργία συνεταιρισμών για μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου και άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών. Η Μικτή Επιτροπή συμφώνησε ότι στο μέλλον θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εφαρμοσμένα έργα. ΙΙΙ. Υιοθέτηση του Προγράμματος Εργασίας για την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία της περιόδου 2005-2007. Η Μικτή Επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2005-2008, που καλύπτει επιλεκτικά τους ακόλουθους βασικούς τομείς: • Γεωργικές Επιστήμες • Περιβάλλον • Υλικά • Μεταφορές, Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες. Η Μικτή Επιτροπή εξέτασε 106 προτάσεις έργων που είχαν υποβληθεί και στις δύο Πλευρές και βάσει της αξιολόγησης που είχε προηγηθεί από Έλληνες και Βούλγαρους εμπειρογνώμονες, επέλεξε 20 έργα που θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη διετία. Τα ονόματα των επιστημονικών υπευθύνων των έργων και τα σχετικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα εγκεκριμένα κοινά έργα δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. ΙV. Οικονομικές Διατάξεις και Διοικητικές Διαδικασίες. Οι οικονομικές διατάξεις σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία βάσει του Προγράμματος Εργασίας για τα εγκεκριμένα έργα καλύπτουν οικονομική επιδότηση και ημερήσια αποζημίωση. Η αποστέλλουσα Πλευρά θα καλύπτει τα διεθνή ταξιδιωτικά έξοδα μεταξύ των τόπων όπου βρίσκονται τα ιδρύματα υλοποίησης των έργων. Η υποδεχόμενη Πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα των εσωτερικών μετακινήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου συνεργασίας. Η υποδεχόμενη Πλευρά θα παρέχει: α) Στην περίπτωση επισκέψεων μικρής διάρκειας (το πολύ 12 ημερών) Στην Βουλγαρία: 50 Ευρώ/ημέρα για έξοδα διαβίωσης. Στην Ελλάδα: 100 Ευρώ/ημέρα για έξοδα διαβίωσης. β) Στην περίπτωση επισκέψεων μεγάλης διάρκειας (1 έως 3 μήνες) Στην Βουλγαρία: 500 Ευρώ/μήνα. Στην Ελλάδα: 1000 Ευρώ/μήνα Διοικητικοί Όροι Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Οι ερευνητές και από τις δύο Πλευρές υποχρεούνται να υποβάλλουν και στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και στην ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας εκτενείς ετήσιες επιστημονικές και τεχνικές αναφορές, όπου θα περιγράφεται η κοινή δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου, θα υποβάλλεται στις Εκτελεστικές Υπηρεσίες μία τελική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν, υπογεγραμμένη και από τους δύο υπεύθυνους του έργου. Η Μικτή Επιτροπή θα αξιολογεί τις αναφορές στην επόμενη σύνοδό της. Το βασικό επίκεντρο της αξιολόγησης θα είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για το έργο. Για τον σκοπό αυτό, θα διοργανωθεί στην Αθήνα ένα μικτό εργαστήριο ακριβώς πριν την επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής. Οι αποφάσεις που αφορούν την δημοσίευση των επιτευγμάτων των έργων και η πιθανή κατάθεση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια κλπ.) θα λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και τις ρυθμίσεις και των δύο χωρών, βάσει αμοιβαίων συμφωνιών στις οποίες θα καταλήγουν εν καιρώ τα συμμετέχοντα ιδρύματα. Υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας Οι εθνικές Εκτελεστικές Υπηρεσίες που ευθύνονται για την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας είναι οι ακόλουθες: Στην Βουλγαρία: Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Διεύθυνση Επιστημονικής Έρευνας Βlνd ‘Κnjaz Dοndukον’ 2Α, 1000 Sοfia, ΒουλγαρίαΤηλ: +359 2 921 7647, 536 Φαξ: +359 2 981 1404 Στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Μεσογείων 14-18, Αθήνα 11510, Ελλάδα Τηλ: +30 210 7458000 Φαξ: +30 210 7714153 Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας θα ισχύσουν από την υπογραφή του και από τις δύο Πλευρές και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την υπογραφή του επόμενου Πρωτοκόλλου για ένα νέο Πρόγραμμα Εργασίας. Και οι δύο Πλευρές δικαιούνται να υποβάλλουν προτάσεις ή εισηγήσεις για την τροποποίηση ή μεταβολή του τρέχοντος Προγράμματος Εργασίας για την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία. V. Επόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Τα επιστημονικά ιδρύματα των χωρών-εταίρων θα επεξεργαστούν προτάσεις για κοινά ερευνητικά έργα και θα τις υποβάλουν μετά από πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Αυτές οι κοινές προτάσεις θα υποβληθούν μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας και μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και των δύο χωρών. Οι δύο Πλευρές θα πληροφορούν τακτικά η μία την άλλη σχετικά με επιστημονικές και τεχνολογικές εκδηλώσεις και θα διευκολύνουν αμοιβαία την συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων από κάθε χώρα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι το παρόν Πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προάγει τη μελλοντική επιστημονική συνεργασία στο πλαίσιο των ευκαιριών έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UΝΕSCΟ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. VΙ. Καθορισμός των Ημερομηνιών της Επόμενης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη Σύνοδο της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία στην Αθήνα, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2007. Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε και υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 5 Απριλίου 2005 σε δύο αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα. Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Εκ μέρους της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας(Υπογραφή) (Υπογραφή) Πρέσβης Π. Μαντζουράνης Καθ. Δρ. Κ. Veleν ΥφυπουργόςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Α.Ε..Προκόπιος Μαντζουράνης Πρέσβης της Ελλάδας στην Βουλγαρία Βασιλική Μεσθανέως Προϊστ. Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης Χρυσούλα Διαμαντή Συντονίστρια Ελληνο-Βουλγαρικής Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας, ΓΓΕΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Καθ. Δρ.Κamen Veleν Υφυπουργός, Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Αlbena Vutsονa Διευθύντρια, Δ/νση Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Genονeνa Jecheνa Επικεφαλής Εμπειρογνώμων της Δ/νσης Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Diana Leseνa Ανώτερη Εμπειρογνώμων της Δ/νσης Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 1973 και κυρώθηκε με τον υπ’αριθμ. 366/1976 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 160 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 25.6.1976.
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63- ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/366 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία