ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ3400.15/54/ΑΣ1011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1616 (22005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί της Λ.Δ. Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» . Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1616 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1616 (2005) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5243η συνεδρίασή του, την 29η Ιουλίου 2005. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του αναφορικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1493 της 28ης Ιουλίου 2003, 1533 της 12ης Μαρτίου 2004, 1552 της 27ης Ιουλίου 2004, 1565 της 1ης Οκτωβρίου 2004, 1592 της 30ης Μαρτίου 2005 και 1596 της 18ης Απριλίου 2005, Επαναλαμβάνοντας την σοβαρή του ανησυχία αναφορικά με την παρουσία ενόπλων ομάδων και πολιτοφυλακών στο Ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ιδιαίτερα στις επαρχίες του Βορείου Κίβου και του Νοτίου Κίβου και στην περιφέρεια Ιτούρι, η οποία διαιωνίζει ένα κλίμα ανασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή, Καταδικάζοντας την συνεχιζόμενη παράνομη ροή όπλων εντός και προς την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και δηλώνοντας την αποφασιστικότητά του να επιβλέπει στενά τη συμμόρφωση προς την απαγόρευση παροχής ή προμήθειας όπλων που επιβλήθηκε με την απόφαση 1493 και επεκτάθηκε με την απόφαση 1596 και να επιβάλει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 15 της απόφασης 1596 κατά προσώπων και φορέων τα οποία ενεργούν κατά παράβαση αυτής της απαγόρευσης, Αναγνωρίζοντας το δεσμό μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, του παράνομου εμπορίου των πόρων αυτών και της διασποράς και διακίνησης όπλων ως ένα από τους παράγοντες που υποδαυλίζουν και οξύνουν τις συγκρούσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, Λαμβάνοντας υπ όψη την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 10 της απόφασης 1533 και στην παράγραφο 21 της απόφασης 1596 (στο εξής καλούμενη «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων»), με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2005 (S/2005/436), η οποία διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή που συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (στο εξής καλούμενη «Επιτροπή»), Σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επανεπιβεβαιώνει τις απαιτήσεις των παραγράφων 15, 18 και 19 της απόφασης 1493 και των παραγράφων 5 και 19 της απόφασης 1596, 2.Αποφασίζει, εν όψει της αποτυχίας των μερών να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του Συμβουλίου, να ανανεώσει μέχρι την 31η Ιουλίου 2006 τις διατάξεις των παραγράφων 20 έως 22 της απόφασης 1493, όπως τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1596, και επανεπιβεβαιώνει τις παραγράφους 2, 6, 10 και 13 έως 16 της απόφασης 1596, 3.Εκφράζει την πρόθεσή του να τροποποιήσει ή να καταργήσει αυτές τις διατάξεις εάν κρίνει ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί, 4.Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, να επανασυστήσει, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης και για χρονική περίοδο που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2006, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αντλεί, όπως αρμόζει, από την εμπειρία των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1596, 5.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της όπως αυτή έχει ορισθεί στις αποφάσεις 1533 και 1596, να ενημερώσει την Επιτροπή για το έργο της μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2005 και να υποβάλει εγγράφως έκθεση στο Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής, πριν από την 10η Ιανουαρίου 2006, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 20 της απόφασης 1493 και επεκτάθηκαν με την απόφαση 1596, με σχετικές προτάσεις, ιδιαίτερα αναφορικά με τους καταλόγους οι οποίοι προβλέπονται από την παράγραφο 10(ζ) της απόφασης 1533, και συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών επί των πηγών χρηματοδότησης, όπως αυτών οι οποίες σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, από τις οποίες χρηματοδοτείται το παράνομο εμπόριο όπλων, 6.Αποφασίζει να εξακολουθήσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-31 Εφαρμογή της απόφασης 1616 (22005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί της Λ.Δ. Κονγκό.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία