Πράξη Διοικητή αριθ. 2563/19.7.2005 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988 με θέμα «Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 • την κωδικοποιημένη Τραπεζική Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000,
 • την υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986,
 • τις διατάξεις του π.δ. 384/31.12.1992, περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες, ι
 • τις διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για την υποβολή σχετικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, που καθορίζονται με τις υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.1992, 2156/10.12.1992, 2246/ 16.9.1993, 2291/21.2.1994, 2397/7.11.1996, 2438/ 6.8.1998, 2442/29.1.1999, 2461/5.4.2000, 2474/31.5.2001, 2494/27.5.2002, 2520/10.2.03, 2524/23.7.2003, 2527/ 8.12.2003 και 2560/1.4.2005 και την απόφ. ΕΤΠΘ 159/6/ 26.9.2003, όπως ισχύουν,
 • την υπ αριθμ. 9/30.10.2003 Εγκύκλιο Διοίκησης Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Πλαίσιο εποπτείας προγράμματος τιτλοποίησης απαιτήσεων από συμβάσεις πιστώσεων (securitizatiοn),
 • την υπ αριθμ. 2/22.1.2004 Εγκύκλιο Διοίκησης Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Εποπτική μεταχείριση των πιστωτικών παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (credit deriνatiνes),
 • την υπ αριθμ. ΕΝΠΘ 595/2/27.6.1997 απόφ., όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 • τη σκοπιμότητα κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των στοιχείων που υποβάλλονται για τους σκοπούς άσκησης εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτικής διαδικασίας,
 • την υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988 «Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας», όπως ισχύει,
 • το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγρ. 1 του ν. 2548/1997,
 • τον
 • το ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 10, 17, 18, παράγραφοι 1α, 1β, 2 και 3 και 19, όπως ισχύουν,
 • την υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 198/9/17.5.2005 απόφ. σχετικά με την εποπτική μεταχείριση των λογιστικών στοιχείων και διαφορών αναπροσαρμογής που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ),
 • το Παράρτημα ΙΧ του ν. 2155/1993 για την κύρωση της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως ισχύει,
 • την υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 1312/9.6.1988 «Έλεγχοι φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος», όπως ισχύει,
 • το π.δ. 267/12.7.1995 σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1312 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1313 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2258 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/2000 2012
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
Προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 92/30/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/ 28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση». 1995/267 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία