ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/06.05.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αριθ. Φ.0544/ΑΣ 1090/Μ.5607-Μ.5673 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της Πρώτης και Δεύτερης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα και Δαμασκός, 17 Δεκεμβρίου 2003 και 25 Σεπτεμβρίου 2004) αντίστοιχα, και του Μνημονίου συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας (Δαμασκός, 25 Σεπτεμβρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό τους τα Πρωτόκολλα της Πρώτης και Δεύτερης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας που υπεγράφησαν στην Αθήνα και Δαμασκό στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και 25 Σεπτεμβρίου 2004 αντίστοιχα, καθώς και το Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας που υπεγράφη στη Δαμασκό στις 25 Σεπτεμβρίου 2004, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού που υπογράφηκε στη Δαμασκό στις 22 Φεβρουαρίου 2003 και κυρώθηκε με το Ν. 3256/2004, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 139 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 22ας Ιουλίου 2004.
  • Το Άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού Νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 9 της Συμφωνίας αυτής θα εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ ΑΊ37), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γιώργο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ 527/24.3.2004, τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004, τεύχος Β΄).
  • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου των υπό έγκριση Πρωτοκόλλων και του Μνημονίου Συνεννόησης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση Πρωτοκόλλων και του Μνημονίου Συνεννόησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία