ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/07.01.2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2556/27.12.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 με αντικατάσταση του εδαφίου ζ της παράγρ. 1 του Δεύτερου Κεφαλαίου της ως εξής: «ζ - «Πολυμερείς τράπεζες αναπτύξεως», η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων, η Διαμερικανική Τράπεζα Αναπτύξεως, η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, η Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως, το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, η «Νοrdic Ιnνestment Βank», η Τράπεζα Αναπτύξεως της Καραϊβικής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Διαμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων και ο Πολυμερής Οργανισμός για την Εγγύηση των Επενδύσεων και όσες ενταχθούν μελλοντικά στον ορισμό αυτό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 παραμένουν αμετάβλητες. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ν. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ Εγκρίνουμε την παραπάνω Πράξη Διοικητή, καθώς και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • το άρθρο 18 (παράγρ. 1) του Ν. 2076/1992 περί «ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»,
  • τα άρθρα 1 (παράγρ. 1 & 3) και 4 του Ν. 1338/17.3.1983 περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984, το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988, το άρθρο 65 του Ν 1892/1990, το άρθρο δεύτερο παράγρ. 2 του Ν. 2077/1992 περί κύρωσης της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από το άρθρο 19 του Ν 2367/1995,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 «Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»,
  • την Οδηγία 2004/69/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2004 «τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό των «πολυμερών τραπεζών αναπτύξεως»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2054 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2524 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2524 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία