ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/13.10.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τροποποιούνται οι διατάξεις της ενότητας 1 υπό στοιχείο γ (1) του έκτου κεφαλαίου της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, όπως ισχύει και καθορίζεται ότι ο συντελεστής στάθμισης 50% εφαρμόζεται στο μέρος του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου, το οποίο δεν υπερβαίνει ποσοστό 75% της αγοραίας αξίας της κατοικίας με την οποία αυτή εξασφαλίζεται. Για το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%. 2.1)Για την έννοια της «αγοραίας αξίας» εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις υπό στοιχείο 1. α (i) του δεκάτου κεφαλαίου της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, όπως ισχύει. Ο υπολογισμός της εν λόγω αξίας γίνεται από εκτιμητή ανεξάρτητο από την πιστοδοτική διαδικασία της τράπεζας. 2)Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας της υπέγγυας κατοικίας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τριετία, είτε με την ίδια ως άνω διαδικασία είτε με στατιστικές μεθόδους με βάση αποδεκτούς Δείκτες Τιμών Κατοικιών [π.χ. του Δείκτη Τιμών Κατοικιών για τις αστικές περιοχές που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος]. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά σε σχέση µε τις γενικές τιμές της αγοράς, απαιτείται η αποτίμησή του από ανεξάρτητο εκτιμητή. 3)Σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί την παραπάνω διαδικασία επαναπροσδιορισμού της αγοραίας αξίας του υπέγγυου ακινήτου ιδιαιτέρως δυσχερή, εφαρμόζει επί του εκάστοτε υπολοίπου της απαίτησης το συντελεστή στάθμισης που προκύπτει για το σύνολο του δανείου κατά την αρχική χορήγηση, με αντίστοιχη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 3.Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, το δικαίωμα να ζητήσει συχνότερη επανεκτίμηση των υπέγγυων ακινήτων είτε με στατιστικές μεθόδους, είτε από ανεξάρτητο εκτιμητή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. 4.Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται για πρώτη φορά με την υποβολή των στοιχείων της 31.12.2005. 5.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997,
  • το άρθρο 18 του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παρ. 3 του ν. 2937/2001,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και ιδίως τις διατάξεις της ενότητας 1 υπό στοιχείο γ (1) του έκτου κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να εξειδικεύσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 50% επί των δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εξασφαλισμένα με κατοικίες,
  • την εκτίμηση ότι η αύξηση της σχέσης δανείου προς την αξία του υπέγγυου ακινήτου και η διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με τους λοιπούς παράγοντες κινδύνου, επηρεάζει το ύψος της πιθανής ζημίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2524 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2524 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία