ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/17.02.2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγρ. 1 του Ν. 2548/1997, β) Τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν. γ) Το Π.Δ. 384/31.12.1992, που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών. δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002. ε) Τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚ) 2423/2001, που αναφέρεται στη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη λογιστική κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και (ΕΚ) 2818/1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. στ) Την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης σε σχέση με ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρέστερη ανάλυση των εγχώριων νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων και την πληροφόρηση της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους έναντι κατοίκων των δέκα νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1.1)Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα 1 έως και 10, θα υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 2)Ειδικότερα:i) Τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 3Γ, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού. ii) Τα Παραρτήματα 6 και 7 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται. iii) Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και iν) Το Παράρτημα 10 αποστέλλεται με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται. 2.Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής - Τομέας Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Στατιστικής) θα πραγματοποιείται ως εξής: 1)Η Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματά της θα παραδίδεται στην πιο πάνω Διεύθυνση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με τις νόμιμες υπογραφές (όλα τα φύλλα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου και να έχουν την υπογραφή του). 2)Ειδικότερα:i) Η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 3Γ, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. ii) Επισημαίνεται ότι το Παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης και τα Παραρτήματα 4Α και 4Β θα αποστέλλονται παράλληλα και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Καταθέσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων, iii) Τα Παραρτήματα 6 και 7 εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. iν) Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. ν) Το Παράρτημα 10 εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού. Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο κατάρτισης και μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού θα υποβάλλονται τα ως άνω (i), (ii) και (iii) στοιχεία εντός των καθοριζόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών. 3.Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Μάρτιο του έτους 2005. 4.Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Μάρτιος 2005) καταργείται η ΠΔΤΕ 2495/28.5.2002. 5.Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2533/1998 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία