Απόφαση περί εφαρμογής της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σουδάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της « ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «4Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Άρθρο Άρθρο41 "του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,"
9.  
    Αποφασίζει να εξακολουθήσει να ασχολείται με το ζήτημα αυτό
  • Καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του Σουδάν και οι αντάρτικες δυνάμεις και όλες οι άλλες ένοπλες ομάδες στο Νταρφούρ απέτυχαν να συμμορφωθούν πλήρως με τις δεσμεύσεις τους και με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου που αναφέρονται στις αποφάσεις 1556 (2004), 1564 (2004) και 1574 (2004), καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Συμφωνίας Κατάπαυσης Πυρός της Ντζαμένα της 8ης Απριλίου 2004 και των Πρωτοκόλλων της Αμπούτζα της 9ης Νοεμβρίου 2004, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών της Κυβέρνησης του Σουδάν το Δεκέμβριο του 2004 και τον Ιανουάριο του 2005 και των επιθέσεων των ανταρτών σε χωριά του Νταρφούρ τον Ιανουάριο του 2005, και την αποτυχία της Κυβέρνησης του Σουδάν να αφοπλίσει τους πολιτοφύλακες Τζαντζαουίντ και να συλλάβει και προσάγει στη δικαιοσύνη τους ηγέτες Τζαντζαουίντ και τους συνεργάτες τους οι οποίοι διέπραξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλες αγριότητες, και απαιτεί από όλα τα μέρη να λάβουν άμεσα μέτρα για να εκπληρώσουν όλες τις δεσμεύσεις τους για σεβασμό της Συμφωνίας Κατάπαυσης Πυρός της Ντζαμένα και των Πρωτοκόλλων της Αμπούτζα, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των θέσεων των δυνάμεων, ώστε να διευκολυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και να συνεργαστούν πλήρως με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης,
  • Το από 25.4.2005 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • Αποφασίζει, ενόψει της αποτυχίας όλων των μερών της σύγκρουσης στο Νταρφούρ να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, (α) να συστήσει, σύμφωνα με τον κανόνα 28 των προσωρινών του κανόνων διαδικασίας, μια Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα αποτελείται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου (εφεξής η Επιτροπή), η οποία θα αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα: i. να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (δ) και (ε) της παρούσας παραγράφου και στις παραγράφους 7 και 8 της απόφασης 1556 (2004) και στην παράγραφο 7 κατωτέρω, ii. να ορίζει τα άτομα εκείνα τα οποία υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται από τις υποπαραγράφους (δ) και (ε) της παρούσας παραγράφου και να εξετάζει αιτήσεις για εξαιρέσεις σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (στ) και (ζ), iii. να θεσπίσει τις κατευθυντήριες γραμμές που είναι απαραίτητες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται από τις υποπαραγράφους (δ) και (ε), iν. να υποβάλει έκθεση τουλάχιστον κάθε 90 ημέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με το έργο της, ν. να εξετάζει αιτήσεις από την Κυβέρνηση του Σουδάν και να παρέχει, όπως αρμόζει, πρότερη έγκριση στην Κυβέρνηση του Σουδάν για την κίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων μέσα στην περιοχή του Νταρφούρ σύμφωνα με την παράγραφο 7 κατωτέρω, νi. να αξιολογεί τις εκθέσεις του Σώματος Εμπειρογνωμόνων που συστήνεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου, και των Κρατών Μελών, ιδίως αυτών που βρίσκονται στην περιοχή, σχετικά με τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν για την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται από τις υποπαραγράφους (δ) και (ε) και από την παράγραφο 7 κατωτέρω, νii. να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών, ιδίως αυτών που βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης εκπροσώπων των εν λόγω Κρατών για συνομιλίες με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, (β) να ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, να διορίσει για μια περίοδο έξι μηνών, εντός 30 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, ένα Σώμα Εμπειρογνωμόνων το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα μέλη και θα εδρεύει στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας για να ταξιδεύει τακτικά στο Ελ Φασέρ του Σουδάν και σε άλλες τοποθεσίες του Σουδάν, θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες της Επιτροπής και θα αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα: i. θα συνεπικουρεί την Επιτροπή στην επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων των υποπαραγράφων (δ) και (ε), των παραγράφων 7 και 8 της απόφασης 1556 (2004) και της παραγράφου 7 της παρούσας απόφασης, και θα κάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ενέργειες που μπορεί να επιθυμεί να εξετάσει το Συμβούλιο, ii. θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με το έργο της προς την Επιτροπή στα μέσα της θητείας της και μια ενδιάμεση έκθεση το αργότερο 90 ημέρες μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, και μια τελική έκθεση με τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις της, το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη λήξη της εντολής της, προς το Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής, και iii. θα συντονίζει τις δραστηριότητές της, όπως αρμόζει, με τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (ΑΜΙS), (γ) ότι τα άτομα εκείνα, όπως ορίζονται από την Επιτροπή που συστήνεται από την υποπαράγραφο (α) ανωτέρω, βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα Κράτη Μέλη, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ύπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή το Σώμα Εμπειρογνωμόνων που συστήνεται με την υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου ανωτέρω, και άλλες σχετικές πηγές, τα οποία εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία, αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα στο Νταρφούρ και την περιοχή, διαπράττουν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή άλλες αγριότητες, παραβιάζουν τα μέτρα που εφαρμόζουν τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 της απόφασης 1556 (2004) και την παράγραφο 7 της παρούσας απόφασης, όπως εφαρμόστηκε από ένα κράτος, ή τα οποία είναι υπεύθυνα για επιθετικές στρατιωτικές υπερπτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6 της παρούσας απόφασης, θα υπόκεινται στα μέτρα που ορίζονται στις υποπαραγράφους (δ) και (ε) κατωτέρω, (δ) ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν την είσοδο στην επικράτειά τους ή τη διέλευση μέσω αυτής όλων των προσώπων που ορίζονται από την Επιτροπή βάσει της υποπαραγράφου (γ) ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα στην παρούσα παράγραφο δεν υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο των υπηκόων του στην επικράτειά του, (ε) ότι όλα τα Κράτη θα δεσμεύσουν όλα τα κεφάλαια, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στην επικράτειά τους κατά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης ή οιαδήποτε στιγμή μετέπειτα, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα πρόσωπα που ορίζονται από την Επιτροπή βάσει της υποπαραγράφου (γ) ανωτέρω, ή τα οποία κατέχονται από οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα εν λόγω πρόσωπα ή από πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους ή βάσει των οδηγιών τους, και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη θα διασφαλίσουν ότι κανένα κεφάλαιο, χρηματοοικονομικό στοιχείο ή οικονομικός πόρος δεν θα είναι διαθέσιμος από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην επικράτειά τους στα εν λόγω πρόσωπα ή οντότητες ή προς όφελος αυτών, (στ) ότι τα μέτρα που επιβάλλονται από την υποπαράγραφο (δ) ανωτέρω δεν θα ισχύουν όταν η Επιτροπή που συστήνεται βάσει της υποπαραγράφου (α) ανωτέρω κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι το εν λόγω ταξίδι δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης θρησκευτικής υποχρέωσης, ή όταν η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο τρόπο τους σκοπούς των αποφάσεων του Συμβουλίου για τη δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας στο Σουδάν και την περιοχή, (ζ) ότι τα μέτρα που επιβάλλονται από την υποπαράγραφο (ε) της παρούσας απόφασης δεν ισχύουν για κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που: i. έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη ότι είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής για τρόφιμα, ενοίκιο ή υποθήκη, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και της απόδοσης πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών ή για αμοιβές ή χρεώσεις υπηρεσιών συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κατόπιν γνωστοποιήσεως από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση να επιτρέψουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση, ii. έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη ότι είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει κοινοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή iii. έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη ότι είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση: εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που έχει οριστεί από την Επιτροπή και έχει κοινοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή,
  • Αποφασίζει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 3 (δ) και (ε) θα τεθούν σε ισχύ 30 ημέρες από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, εκτός εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει προηγουμένως ότι τα μέρη της σύγκρουσης στο Νταρφούρ έχουν συμμορφωθεί με όλες τις δεσμεύσεις και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω και στην παράγραφο 6 κατωτέρω,
  • Εκφράζει την ετοιμότητά του να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης ή λήξης των μέτρων της παραγράφου 3, μετά από σύσταση της Επιτροπής ή στο τέλος μιας περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, ή νωρίτερα αν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει πρωτύτερα από τότε ότι τα μέρη της σύγκρουσης στο Νταρφούρ έχουν συμμορφωθεί με όλες τις δεσμεύσεις και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω και στην παράγραφο 6 κατωτέρω,
  • Απαιτεί από την Κυβέρνηση του Σουδάν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας Κατάπαυσης Πυρός της Ντζαμένα της 8ης Απριλίου 2004 και του Πρωτοκόλλου Ασφαλείας της Αμπούτζα της 9ης Νοεμβρίου 2004, να παύσει αμέσως τη διεξαγωγή επιθετικών στρατιωτικών πτήσεων εντός και υπεράνω της περιοχής του Νταρφούρ και καλεί την Επιτροπή Κατάπαυσης Πυρός της Αφρικανικής Ένωσης να παράσχει σχετικές πληροφορίες, όπως αρμόζει, στο Γενικό Γραμματέα, την Επιτροπή ή το Σώμα Εμπειρογνωμόνων που συστήνεται βάσει της παραγράφου 3 (β),
  • Επαναβεβαιώνει τα μέτρα που επιβλήθηκαν από τις παραγράφους 7 και 8 της απόφασης 1556 (2004) και αποφασίζει ότι τα εν λόγω μέτρα, αμέσως μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, θα ισχύουν επίσης για όλα τα μέρη της Συμφωνίας Κατάπαυσης Πυρός της Ντζαμένα και για οποιαδήποτε άλλα εμπόλεμα μέρη στις πολιτείες του Βορείου Νταρφούρ, του Νοτίου Νταρφούρ και του Δυτικού Νταρφούρ. Αποφασίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα ισχύουν για τις προμήθειες και τη σχετική τεχνική εκπαίδευση και αρωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 1556 (2004). Αποφασίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα ισχύουν για την αρωγή και τις προμήθειες που παρέχονται για την υποστήριξη της εφαρμογής της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Αποφασίζει περαιτέρω ότι τα μέτρα αυτά δεν θα ισχύουν για τις κινήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων εντός της περιοχής του Νταρφούρ οι οποίες έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 (α) μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Σουδάν. Καλεί την Επιτροπή Κατάπαυσης Πυρός της Αφρικανικής Ένωσης να παράσχει σχετικές πληροφορίες, όπου αρμόζει, στο Γενικό Γραμματέα, την Επιτροπή ή το Σώμα Εμπειρογνωμόνων που συστήνεται βάσει της παραγράφου 3 (β),
  • Επαναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση που τα μέρη αποτύχουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 6, και η κατάσταση στο Νταρφούρ εξακολουθήσει να επιδεινώνεται, το Συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων, όπως προβλέπει το