ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/23.12.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΤΠΘ 194/5/23.3.2005 απόφασης, με την οποία έχει παρασχεθεί άδεια λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «FΑΜΑΝΕΤ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ». (Συνεδρίαση 211/5.12.2005, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει. β) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων». γ) την υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», όπως ισχύει, και ειδικότερα την διάταξη της παραγρ. Β’ του Κεφ. Ι. της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την οποία η παρεχόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια λειτουργίας πρέπει να ενεργοποιείται εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. δ) Την υπ’ αριθμ. ΕΤΠΘ 194/5/23.3.2005 απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «FΑΜΑΝΕΤ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ». ε) Το από 1.12.2005 (ΑΠ 8870) έγγραφο της εταιρείας «FΑΜΑΝΕΤ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», με το οποίο ζητεί τη χορήγηση παράτασης μέχρι την 30.1.2006 της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας της, αποφάσιε: Να εγκρίνει την παράταση μέχρι την 30.1.2006 της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας της εταιρείας «FΑΜΑΝΕΤ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-23
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/310
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία