ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/31.01.2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1. 1999, όπως ισχύουν, ως ακολούθως: 1.Αυξάνονται οι προβλεπόμενοι στην παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, συντελεστές υπολογισμού προβλέψεων που εφαρμόζονται επί των απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις προς φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2523/2003, ως εξής: 1)Από 70% (όπως προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 3 (β) της ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003 προσαύξηση) σε 90% επί των απαιτήσεων των κατηγοριών (δ), (ε) της παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, και 1) Από 84% (όπως προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 3 (β) της ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003 προσαύξηση) σε 100% επί των απαιτήσεων της κατηγορίας (στ) της παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει. 2.Μειώνεται από 0,7% (όπως προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 3(α) της ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003 μείωση) σε 0,5% ο συντελεστής υπολογισμού προβλέψεων που εφαρμόζεται, σύμφωνα με την παρ. 1 (α) της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, στα υπόλοιπα των ενήμερων πιστοδοτήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί κατοικιών, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 (α) της ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003. 3.Για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων τα ποσά που προκύπτουν από τις μεταβολές των ποσοστών των προβλέψεων που καθορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους (1) και (2) θα συνυπολογισθούν κατά ποσοστό 50% επί των στοιχείων της κεφαλαιακής επάρκειας της 31 Μαρτίου 2005 και κατά το υπόλοιπο ποσοστό επί των στοιχείων της 30 Σεπτεμβρίου 2005. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ
  • Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.2003 σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την εν γένει κάλυψη προσωπικών αναγκών.
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 2548/1997.
  • Το άρθρο 18 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παρ. 3 του Ν. 2937/01.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999 «Επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992 «Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», όπως ισχύει.
  • Το 412/12.5.2003 εγκύκλιο έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των πιο πάνω Πράξεων για τον υπολογισμό προβλέψεων.
  • Τη σκοπιμότητα αναπροσαρμογής των συντελεστών υπολογισμού των ελάχιστων προβλέψεων για την κάλυψη του κινδύνου ορισμένων κατηγοριών δανείων.
  • Ότι οι διατάξεις περί υπολογισμού ελαχίστων προβλέψεων δεν αναιρούν την υποχρέωση κάθε πιστωτικού ιδρύματος για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2054 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2442 1999
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2513 2003
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2523 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία