ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/2/13.10.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει και να συμπληρώσει τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύουν, ως ακολούθως: 1.Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύουν (τελ. τροποπ. ΠΔ/ΤΕ 2557/26.1.2005) και καθορίζονται τα εξής: 1)Η μείωση των συντελεστών υπολογισμού προβλέψεων επί απαιτήσεων εξασφαλισμένων με κατοικίες θα εφαρμόζεται στο τμήμα της απαίτησης, που δεν υπερβαίνει ποσοστό 75% της αγοραίας αξίας του ακινήτου (παρ. 3(α) της Πράξης, όπως ισχύει). Για την έννοια της «αγοραίας αξίας» και τον τρόπο υπολογισμού και περιοδικής επανεκτίμησής της θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της ενότητας 1 υπό στοιχείο γ (1) του έκτου κεφαλαίου της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΔ/ΤΕ 2564/2005. 2)Παύει να ισχύει η μείωση των συντελεστών πρόβλεψης επί των υπολοίπων απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις εξασφαλισμένες με κατοικίες, που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 12 μηνών (σχετικά εδάφ. (δ), (ε), και (στ) της παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2442/1999, όπως ισχύει). 2.1)Κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων που λαμβάνονται υπόψη, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει για την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγνωρίζει, μέχρι την 31.12.2007, τμήμα των διαγραφών που θα διενεργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα εντός των ετών 2005 και 2006 , ως εξής: Με στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας: i) της 31ης Δεκεμβρίου 2005, θα ληφθεί υπόψη ποσοστό 30% των διαγραφών που θα διενεργηθούν εντός του έτους αυτού, ii) της 31ης Δεκεμβρίου 2006, θα ληφθεί υπόψη το 30% των διαγραφών που θα έχουν διενεργηθεί το έτος αυτό, πλέον ποσοστού 20% επί των διαγραφών του έτους 2005, iii) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 θα ληφθεί υπόψη ποσοστό 20% των διαγραφών του έτους 2006. Διευκρινίζεται ότι κατά την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας στα ενδιάμεσα τρίμηνα της ανωτέρω χρονικής περιόδου (31.12.2005 έως 31.12.2007), η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνυπολογίζει στις προβλέψεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, το ποσό των διαγραφών που θα έχει εκάστοτε προσδιοριστεί με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 2)Από την 1.1.2007 και εφεξής, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προσαυξάνουν με τη μορφή ειδικού αποθεματικού τα ίδια κεφάλαιά τους κατά το ποσό των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας από την ημέρα που έπαυσαν να θεωρούνται ενήμερες, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, στην περίπτωση που δεν θα έχουν διενεργηθεί για τις απαιτήσεις αυτές ισόποσες ειδικές προβλέψεις. 3.Η τυχόν υστέρηση των προβλέψεων που εκάστοτε διενεργούνται από το πιστωτικό ίδρυμα έναντι των υπολογιζόμενων με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, θα υπολογίζεται κατά ποσοστό 50% επί των βασικών στοιχείων και κατά το υπόλοιπο 50% επί των συμπληρωματικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2053/1992, όπως ισχύει. 4.Σε περίπτωση διαγραφής του ακάλυπτου από εξασφαλίσεις τμήματος των απαιτήσεων οφειλέτη, θα εφαρμόζονται επί του υπολοίπου της απαίτησης οι διατάξεις της παρ. 5 (β) της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει (περί ρυθμιζόμενων οφειλών). 5.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος: 1)Να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. 2)Να παρέχει οδηγίες σχετικά με την ενσωμάτωση στο μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων κάθε τράπεζας των παραγόντων που προσδιορίζουν το ύψος της πιθανής ζημίας κατά χαρτοφυλάκιο δανείου και ιδίως της σχέσης των τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων σε φυσικά πρόσωπα προς το διαθέσιμο εισόδημά τους. 3)Να προσδιορίζει, ανά τράπεζα, το ποσοστό κάλυψης κατά το οποίο οι προβλέψεις που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/1999, όπως ισχύει, θα πρέπει να καλύπτονται είτε από λογιστικές γενικές ή ειδικές προβλέψεις, είτε από ειδικά αποθεματικά. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται για πρώτη φορά με την υποβολή των στοιχείων της 31.12.2005. Η διάταξη της παραγρ. 5(α) της ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003 καταργείται. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα εναρμόνισης της έννοιας της επαρκούς εξασφάλισης των δανείων με ακίνητα όσον αφορά την εφαρμογή των εποπτικών κανόνων καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης στο μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων κάθε τράπεζας και των λοιπών παραμέτρων κινδύνου και ιδίως της σχέσης τοκοχρεωλυτικής δόσης δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα, με βάση τη διεθνή πρακτική,
  • το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997,
  • το άρθρο 18 του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παρ. 3 του ν. 2937/2001,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999 «Επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις», όπως ισχύει,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2564/2005,
  • τη σκοπιμότητα ταχύτερης διαγραφής των επισφαλών δανείων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2442 1999
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/2524 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2524 2003
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/2564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/2564 2005
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία