ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/2/21.10.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύει, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 207/30.9.2005, θέμα 4) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 2548/1997, β) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, γ) το π.δ. 96/1993, όπως ισχύει, με το οποίο απελευθερώθηκαν συναλλαγματικά οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων Ελλάδος, δ) τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύει, που διέπουν τη χορήγηση δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και καθορίζουν μεταξύ άλλων τους όρους δανειοδότησης για την απόκτηση και επισκευή ακινήτων από ιδιώτες στην Ελλάδα, ε) τη σκοπιμότητα συμπλήρωσης των διατάξεων της πιο πάνω Πράξης ώστε να καλύπτουν και τη χορήγηση δανείων για την κατασκευή, επισκευή και αγορά ακινήτων στο εξωτερικό, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: Αντικαθίσταται ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ της ΠΔ/ΤΕ 1955/1991, όπως ισχύει, ως εξής: «Β. Δάνεια προς ιδιώτες για την κατασκευή, επισκευή και αγορά ακινήτων.» Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι­σμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-10-21
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία