ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3/21.10.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διευκρίνιση της υπ’ αριθμ. ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005 απόφασης, σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 207/30.9.2005, θέμα 5) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, β) την ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, όπως συμπληρώθηκε από την απόφ. ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005, γ) την ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004, με την οποία κωδικοποιήθηκαν και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.1999 «Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως συμπληρώθηκε επίσης από την πιο πάνω απόφαση, δ) το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε χώρα του Ε.Ο.Χ υπάγονται ως μητρικές χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, σε εναρμονισμένους κανόνες εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγρ. Α(2) υπό στοιχεία (ι) και (ιιι) της απόφ. 202/1/12.7.2005, προκειμένου οι εται­ρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και οι εταιρείες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος να συνεργάζονται με τα μητρικά τους πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-10-21
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία