Έγκριση του κειμένου της 29ης Συνόδου Μεικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το κείμενο της 29ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-γαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία που υπεγράφη στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2005, το περιεχόμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 29η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η Μικτή Επιτροπή, που συστήθηκε με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Γαλλική Δημοκρατία στις 25 Ιουλίου 1960, συγκεντρώθηκε στην Αθήνα για την 29η συνεδρίασή της στις 18 Νοεμβρίου 2005. Η σύνθεση των δύο επιτροπών αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. Η Β. ΜΕΣΘΑΝΕΟΥ, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και οΑλέξης ΜΙΣΕΛ, Ακόλουθος Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, Υπουργείο Εξωτερικών προήδρευαν των εργασιών. Αφού επικαλέσθηκε γρήγορα τις σημερινές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές καθώς και την κατάσταση προόδου των διαπραγματεύσεων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης (ΡCRD), η Επιτροπή συζήτησε λεπτομερώς τις εξελίξεις του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Ενεργειών ΡLΑΤΟΝ καθώς και των προγραμμάτων συνεργασίας των οργανισμών έρευνας στη Γαλλία, την ενίσχυση θεσμικών ανταλλαγών και καινούργιων πεδίων για τη διμερή συνεργασία. 1.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡLΑΤΟΝ ΚΑΙ ΡΙCS. ΡΑΙ ΡLΑΤΟΝ Τα δύο μέρη επικύρωσαν το ενδιαφέρον του ΡΑΙ ΡLΑΤΟΝ σαν προνομιούχο μέσο για να παρακινήσει τους εταίρους σε νεωτεριστικές θεματικές. Το σήμα, που δίνεται από τη διπλή εθνική αξιολόγηση ευνοεί την πρόσβαση των ομάδων αυτών σε μορφές ενισχυμένης χρηματοδότησης μέσα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Η επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει περιορισμένες θεματικές προτεραιότητες για την καινούργια πρόσκληση, προβαίνοντας επιπλέον στην ουσιαστική ανανέωση των θεματικών αυτών κάθε χρόνο για να επιτραπεί η συμμετοχή επιστημόνων, οι κλάδοι των οποίων δεν επιλέχθηκαν κατά την τελευταία πρόσκληση. Η ετήσια έκδοση της πρόσκλησης αυτής θα διατηρηθεί. Για την πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευθεί το 2006, το ΡΑΙ θα επιχειρήσει να παρακινήσει καινούργιους εταίρους και θα αποφύγει την επανάληψη της υποστήριξης στις ομάδες, με τις οποίες βρίσκεται ήδη σε σχέση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχέδια, που ενσωματώνουν φοιτητές, που προετοιμάζουν διατριβή σε συν-κηδεμονία. Επιλέχθηκαν οι ακόλουθες θεματικές : Μαθηματικά και οι αλληλεπιδράσεις τους Βιομηχανική Βιοτεχνολογία Ζωική και Φυτική Παραγωγή Μέσα Ενημέρωσης στην Κοινωνία Επιπλέον, για να επιτραπεί στις επιστημονικές κοινότητες των δύο χωρών να προετοιμασθούν καλύτερα για τη συμμετοχή τους στο ΡΑΙ ΡLΑΤΟΝ, συμφωνήθηκε να προταθεί εναλλαγή στα 3 χρόνια των επιστημονικών τομέων στους οποίους θα καθορίζονται οι θεματικές. Η εναλλαγή αυτή θα ήταν η ακόλουθη : Για την πρόσκληση, που θα δημοσιευθεί το 2007 : Βιολογία, Ιατρική, Υγεία Για την πρόσκληση, που θα δημοσιευθεί το 2008 : Φυσική, Επιστήμες της Γης – του Σύμπαντος – του Διαστήματος, Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας. Ο κατάλογος των δεκαεννέα (19) σχεδίων, που επιλέχθηκαν σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΡΑΙ ΡLΑΤΟΝ, που δημοσιεύθηκε το 2005, αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. Επιπλέον, τα δύο μέρη θα συσκεφθούν για να εφαρμόσουν διαδικασία παρακολούθησης των εταίρων, που υποστηρίζονται από το ΡΑΙ ΡLΑΤΟΝ. ΡΙCSΗ επιτροπή επικαλέσθηκε, επιπλέον, το Διεθνές Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνεργασίας (ΡΙCS) του CΝRS. Κατατέθηκαν τρεις (3) προτάσεις μέσα στο πλαίσιο αυτό, το οποίο για πρώτη φορά λαμβάνεται ρητά υπόψη από την ελληνική πλευρά και το οποίο αυξάνει τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι τρεις (3) αυτές προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά από το ελληνικό μέρος και θα υποστηριχθούν από τις δύο χώρες στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης από το CΝRS Το Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρει τα σχέδια ΡΙCS που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση με την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης από το CΝRS.2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΝSΕRΜ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΤΕ Τα δύο μέρη αντάλλαξαν απόψεις για την αποστολή του ΙΝSΕRΜ μέσα στους κόλπους του ΙΤΕ. Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές συνεργασίας με τις Βαλκανικές και Μεσογειακές Χώρες. 3.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Τα δύο μέρη αντάλλαξαν απόψεις πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο έχει αυξανόμενη σπουδαιότητα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγει προοπτικές συνεργασίες και κοινών δράσεων απέναντι στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, κυρίως στην προοπτική οικοδόμησης ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και ένωσης των γειτονικών χωρών. Αποφασίσθηκε να διοργανωθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2006, εργαστήριο αφιερωμένο στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στις οργανώσεις, που είναι υπεύθυνες για την Κινητικότητα των Ερευνητών των δύο χωρών. Του εργαστηρίου αυτού θα προηγηθεί προπαρασκευαστική αποστολή στο Παρίσι, που θα μπορούσε να διευκολύνει, επίσης, την προετοιμασία κοινών προτάσεων μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΝCΟ του 6ου ΡCRD. 4.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕSΑ Τα δύο μέρη εξέφρασαν την επιθυμία τους για πιο στενή διμερή συνεργασία σε θέματα διαστημικής έρευνας και, ειδικότερα, στους κόλπους του ΕSΑ και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Συμφωνήθηκε, λοιπόν, να διοργανωθεί συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των μεγάλων ερευνητικών κέντρων της Γαλλίας με έλληνες επιστήμονες. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2006. 5.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30ης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η 30η συγκέντρωση της Μικτής Γαλλο-ελληνικής Επιτροπής για την Επιστημονική Συνεργασία και Τεχνολογία των δύο μερών προβλέπεται για τις 17 Νοεμβρίου 2006 στη Γαλλία. Ενδιάμεση συγκέντρωση θα μπορούσε να λάβει χώρα για να αξιολογήσει τις τρέχουσες δράσεις και να συντονίσει τις μελλοντικές δραστηριότητες. Έγινε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2005 στη γαλλική γλώσσα και σε δύο αντίγραφα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Γαλλικής Δημοκρατίας Β. ΜΕΣΘΑΝΕΟΥ Α. ΜΙΣΕΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Δρ Βασιλική ΜΕΣΘΑΝΕΟΥ, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ Μιχαήλ ΠΟΛΥΖΑΚΗΣ, Προϊστάμενος του Τομέα Διμερών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Λήδα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ Γεώργιος ΜΠΟΝΑΣ, Υπεύθυνος Σχέσεων με τις Χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, Συντονιστής του Γαλλο-ελληνικού Προγράμματος, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Υπεύθυνος Διαστημικών Υποθέσεων, Τομέας Διεθνών Οργανισμών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μαρία ΦΛΩΡΑΤΟΥ, Γραμματέας του Τμήματος Διμερών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Δρ Αλέξης ΜΙΣΕΛ, Ακόλουθος Επιστημονικής Συνεργασίας, Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, Υπουργείο Εξωτερικών Καθηγητής Λωραίν ΝΤΕΒΕΡ, Αναπληρωτής Διευθυντής της Τεχνικής και Παιδαγωγικής Επιστημονικής Αποστολής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας Περνέτ ΛΑΦΟΝ, Γραφείο Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Δρ Λωράνς ΕΣΤΕΡΛ, ΙΤΕ/FΟRΤΗ & ΙΝSΕRΜ Μιρέγ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Υπεύθυνη Αποστολής στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα / Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εξέταση υποψηφιοτήτων για το έτος 2006 (πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε το 2005) μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Ενεργειών ΡLΑΤΟΝ Μέσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έτος 2005, πενήντα τέσσερις (54) καινούργιες υποψηφιότητες, που συν-κατατέθηκαν υποβλήθηκαν από γάλλους και έλληνες εταίρους. Τα δύο μέρη συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν δεκαεννέα (19) καινούργια σχέδια. Τα δύο μέρη διαπίστωσαν την επιστημονική άριστη ποιότητα των σχεδίων, που υποβλήθηκαν, καθώς και την καλή τους προσαρμογή στις περιγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κανόνες, που καθορίζουν την πραγματοποίηση των σχεδίων έρευνας μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος ΡLΑΤΟΝ Τα καινούργια σχέδια που επιλέχθηκαν γίνονται δεκτά για δύο συνεχή χρόνια, με την επιφύλαξη της κατανάλωσης των πιστώσεων για τον πρώτο χρόνο (για το γαλλικό μέρος). Σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές, τα δύο μέρη αποφάσισαν με κοινή συμφωνία να καταβάλλουν στις ομάδες τους τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, σύμφωνα με τους δικούς τους όρους. Το ελληνικό μέρος διευκρινίζει ότι η αποζημίωση των ελλήνων ερευνητών ανέρχεται στο ποσό των € 140 ανά ημέρα. Επιπλέον, το ελληνικό μέρος είναι ικανό να δέχεται νέους γάλλους ερευνητές. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η μηνιαία αποζημίωση, που καταβλήθηκε από την ελληνική πλευρά στους νέους γάλλους ερευνητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα ανέρχεται στα € 1.800. Η επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία το Φεβρουάριο 2006. Θα διανεμηθεί σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες και μέσω του Διαδικτύου Η ημερομηνία όριο της συν-κατάθεσης καθορίζεται την Τετάρτη 31 Μαΐου 2006. Η συνεργασία ανάμεσα στις γαλλο-ελληνικές ομάδες και τους εταίρους των μεσογειακών χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών χωρών ή των βιομηχανιών θα ευνοηθεί κατά τη διάρκεια της επιλογής των σχεδίων μέσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα δημοσιευθεί το 2006. Εξέταση των υποψηφιοτήτων για το έτος 2006 (πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε το 2005) μέσα στο πλαίσιο των Διεθνών Προγραμμάτων Επιστημονικής Συνεργασίας (ΡΙCS) του CΝRS Μέσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύθηκε το 2005, κατατέθηκαν τρία (3) σχέδια ΡΙCS. Αξιολογήθηκαν ευνοϊκά στην Ελλάδα και επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης από το CΝRS, που θα κοινοποιηθεί με ανταλλαγή της αλληλογραφίας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ 1 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά « ΑCCΑΕS » Αccessibility οn Αrchaelοgical Sites (Εφαρμογή Καινούργιων Χαρτογραφικών Τεχνολογιών και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη Βελτίωση των Συνθηκών Προσβασιμότητας των Αναπήρων και των Προσώπων με Ειδικές Ανάγκες ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χάρης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας GΕΟΜΕΤ LΤD ΒουλγαρίαΓΚΟΝΖΑΛΕΣ Αντονιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΡΑΝΣ – ΚΟΜΠΤΕ 2 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά Καινούργιες μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης της μηχανικής συμπεριφοράς των αρχαίων μνημείων – Εφαρμογή στην Ακρόπολη ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Μηχανολόγων ΙΣΡΑΗΛΣΟΥΛΕΜ Ζαν ΣΕΡΜΕΣ – ΙΝΣΤ ΝΑΒΙΕ 3 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Πειραματική και θεωρητική μελέτη της ιοντικής δομής και δυναμικής μέσα στα βορικά γυαλιά ΒΑΡΣΑΜΗΣ Χρήστος – Πλάτων Εθνικό Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών – Θεωρητικό και Φυσικό Ινστιτούτο Χημείας ΧΕΝΝ Φρανσουά ΜΟΝΠΕΛΛΙΕ 2 4 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσικά Μαθηματικά Σύνθεση νανοκρυστάλλων πυριτίου με ιοντική εμφύτευση σε κατάδυση πλάσματος για εφαρμογές στις ηλεκτρονικές μνήμες ΝΟΡΜΑΝΤ Πασκάλ ΝCSR «Δημόκριτος» Μικροηλεκτρονικά ΜΠΟΝΑΦΟΣ Καρολιν CΕΜΕS – CΝRS 5 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Μελέτη κβαντικών πιεζοηλεκτρικών κουτιών για εφαρμογές φωτονίου ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ν. FΟRΤΗ – ΙΕSL ΜΑΡΙΕΤ Χ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ζ. ΦΟΥΡΙΕΡ – ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 1 6 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Βαλκανικές Σπουδές Δημογραφική γήρανση στο δυτικό μέρος των Βαλκανίων : Προοπτικές, Παράγοντες, Επιπτώσεις ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Βύρωνας Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Δημογραφικής Ανάλυσης ΒοσνίαΣΑΡΝΤΟΝ Ζ. Π. ΙΝΕD / ΟDΕ 7 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά Ρhysical Μοdeling οf Τraditiοnal Μusical Ιnstruments ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Γεώργιος Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πληροφορικής ΚΑΝΤΟΖ Κλωντ ΙΝΡG8 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά Μη-καταστρεπτικός χαρακτηρισμός των υλικών με βάση το χαλκό της κληρονομιάς με τη μέθοδο ανάλυσης με λέιζερ ΑΝΓΚΛΟΣ Δημήτρη FΟRΤΗ – ΙΕSL ΑίγυπτοςΡΟΜΠΙΟΛΑ Λυκ ΠΑΡΙΣΙ VΙ 9 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά Deνelοpment οf a Simple Ρrοtοtype System fοr the Data Recοrding and Μanagement οf Αrchaeοlοgical Εxcaνatiοns ΠΑΤΙΑΣ Πιερ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης – Σχολή Τοπογράφησης και Αγροτικής Μηχανικής ΓΚΡΟΥΣΣΕΝΜΕΙΕΡ Πιερ ΙΝSΑ10 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Strings, Graνity and Gauge Τheοries ΠΕΤΚΟΥ Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φυσικής ΑλγερίαΚΥΡΙΤΣΗΣ Ηλίας Πολυτεχνείο11 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Καινούργιοι νανουλικοί υγροί χοληστερικοί κρύσταλλοι με βαθμίδες λειτουργίας: Πειραματικές και θεωρητικές μελέτες ΚΡΙΕΖΗΣ Εμμανουήλ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών ΜΙΤΟΦ Μισέλ CΕΜΕS / CΝRS 12 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά Εικονική απεικόνιση των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων, που χρησιμοποιούν μεθόδους όρασης με υπολογιστή ΤΖΙΡΙΤΑΣ Γεώργιος Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Πληροφορικής ΠΑΡΑΓΙΟΣ Νικόλαος CΕRΤΙS, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΝΤ Ε ΣΩΣΣΕ 13 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Πολιτιστική Κληρονομιά Το χρώμα της ρωσικής πρωτοπορίας – Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός χρωστικών ΒΑΡΕΛΛΑ Ευαγγελία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Χημείας ΒΙΕΓΣΚΑΖΕΣ Κατρίν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΒΙΝΙΟΝ και ΠΕΙ ΝΤΕ ΒΩΚΛΥΖ 14 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Study οf the reductiοn mechanism regarding the structural defects οf cubic sic(3C-SΙC) thrοugh its crystal grοwth ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Ε. Κ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φυσικής ΦΕΡΡΟ Γκαμπριέλ Πανεπιστήμιο Κλωντ Μπερνάρ Λυών 1 15 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Μελέτη και πραγματοποίηση διφασικού μικροδιαχυτήρα με τη βοήθεια ενσωματωμένων μικροσυλλεκτών (ροή, πίεση και θερμοκρασία) ΚΑΛΤΣΑΣ Γρηγόρης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΡΦΟΥΛΗ Παναγιώτα ΙΜΕΡ16 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική - Μαθηματικά Φορτωμένες φυσικές υδροδιαλυτές γέλες, που αποκτήθηκαν από πολυμερή πρότυπα – Διαμόρφωση των ροολογικών ιδιοτήτων ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΩΜΠΡΥ Τιερύ Πανεπιστήμιο Δυτικής Βρετάνης 17 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μεταλλικές παρεμβολές ή ετεροδομές και τα μειονεκτήματα στους ημιαγωγούς μεγάλης απαγορευμένης ζώνης ΛΙΟΥΤΑΣ Χρήστος Β. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φυσικής ΜΥΡΕΤ Πιερ LΕΡΕS – CΝRS 18 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Φυσική – Μαθηματικά Θερμοηλεκτρισμός προχωρημένων υλικών : Σχέση ανάμεσα στη σύνθεση, δομή και φυσικές ιδιότητες και των καινούργιων (δυσανάγνωστο) ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία ΝCSR «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Υλικών Επιστημών ΙΣΝΑΡΝΤ Ολιβιέ Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας CΝRS 19 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Ιnt. Αrt. Εκμάθηση στατιστική Βayesian : Εφαρμογή στην ανάλυση των ιατρικών εικόνων ΝΙΚΟΥ Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Επιστημών Υπολογιστή ΧΕΙΤΖ Φαμπρις LSΙΙΤ – UΜR CΝRS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ (με την επιφύλαξη θετικής εκτίμησης από CΝRS) 1 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Υλικά ΡΙCS Μοριακά μαγνητικά υλικά : μόρια μαγνήτη, υλικά μετάβασης σπιν, υλικά με πολλές ιδιότητες ΤΕΡΖΗΣ Άρης ΝCSR «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Υλικών Επιστημών ΤΟΥΧΑΓΚΥΕΣ Ζαν – Πιερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ CΝRS 2 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Βαλκανικές Σπουδές ΡΙCS Επιστήμες, τεχνολογίες και οικοδόμηση του σύγχρονου κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Ανατολικά Βαλκάνια (Ελλάδα, Οθωμανική Τουρκία, Αίγυπτος, Βουλγαρία) τον 19ο αι. και στις αρχές του 20ου αι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ευθύμιος Εθνικό Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών Τουρκία – Βουλγαρία ΧΑΤΖΗΣ Κ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΝ Ε ΣΩΣΣΕ 3 Τομέας ΤίτλοςΕπιστήμ. Ελ Ίδρυμα Ελ. Εταιρεία Ετ. Τρίτη Χώρα Επιστημ. Γαλ. Ίδρυμα Γαλ. Επιστήμες Ζωής / ΡΙCS Λειτουργίες σε σχέση με τις βιοχημικές ιδιότητες οικογένειας βακτηριακών σιδηροδοξινών στα παθογόνα βακτήρια ΚΥΡΙΤΣΗΣ Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Αθηνών – Χημικό Τμήμα ΜΟΥΛΗΣ Ζ.Μ. DRDC / ΒΜC (UΜR UJF – CΝRS 5090) Ακριβής μετάφραση από το συνημμένο αντίγραφο στα γαλλικά. Αθήνα, 08.12.2005. Η Μεταφράστρια Ε. Παπαμαύρου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γαλλίας, για τεχνική και επιστημονική συνεργασία η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1960 και κυρώθηκε με το ν.δ. 4389/1964, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 191 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 2ας Νοεμβρίου 1964.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.63-φΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής του κειμένου της παρούσας Συνόδου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • Το περιεχόμενο του κειμένου της 29ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-γαλλικής Επιτροπής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4389 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία