Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 14 Οκτωβρίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 14 Οκτωβρίου 2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟτης 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Με βάση την Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 14 Δεκεμβρίου 1993 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, η Μικτή Ελληνο-Ρουμανική Επιτροπή πραγματοποίησε την 5η Συνοδό της στο Βουκουρέστι στις 14 Οκτωβρίου 2005. Η Α.Ε. Αθανάσιος Δενδουλής, Πρέσβυς της Ελλάδος στην Ρουμανία, ήταν επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο Αντόν Αντόν (Αntοn Αntοn), Πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Επιστημονικής Έρευνας, υπουργός, Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας, ήταν επικεφαλής της Ρουμανικής αντιπροσωπείας. Τα ονόματα των μελών και των δύο αντιπροσωπειών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η ημερησία διάταξη της Μικτής Επιτροπής περιελάμβανε τα εξής θέματα: Ι. Ανασκόπηση του Ελληνικού και Ρουμανικού τοπίου όσον αφορά την Ε&Α και προοπτικές ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας. ΙΙ. Ελληνική και Ρουμανική θέση για το σχέδιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. ΙΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας για την Συνεργασία Ε&Τ για την περίοδο 2006-2007. ΙV. Οικονομικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες. V. Επόμενη πρόσκληση για προτάσεις. VΙ. Καθορισμός των ημερομηνιών για την επομένη (6η) Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής. Ι. Ανασκόπηση του Ελληνικού και Ρουμανικού τοπίου όσον αφορά την Ε&Α και προοπτικές ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας. Αμφότερες οι πλευρές παρουσίασαν μία γενική ανασκόπηση της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής τους καθώς και τις πρόσφατες αλλαγές στην οργανωτική δομή σε διοικητικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες επί τακτικής βάσεως σχετικά με την εθνική πολιτική τους στην Ε&Α με έμφαση στους νόμους και τους κανονισμούς, τον γενικό προσανατολισμό, τις διατάξεις συνεργασίας κ.λπ. Η Ρουμανική πλευρά προσβλέπει στην επέκταση της συνεργασίας με την Ελληνική πλευρά δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανική πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική πλευρά ότι εξετάζει την δυνατότητα ανοίγματος του Εθνικού Σχεδίου Ε&Α έτσι ώστε να συμπεριλάβει και ξένους συνεταίρους. Για τον σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν πληροφορίες πάνω στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που επιτρέπουν την συμμετοχή στα Εθνικά Προγράμματα. ΙΙ. Ελληνική και Ρουμανική θέση για το σχέδιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Η Ελληνική πλευρά ενημέρωσε την Ρουμανική πλευρά σχετικά με την θέση της πάνω στις τρέχουσες συζητήσεις για το σχέδιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και των Συγκεκριμένων Προγραμμάτων του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΕ Αθανάσιος Δενδουλής Πρέσβυς της Ελλάδος στην Ρουμανία Βασιλική Μεσθαναίου Διευθύντρια Διεθνούς Συνεργασίας Ε&Τ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης Βασιλική Κερασιώτη Συντονίστρια της Ελληνο-Ρουμανικής Συνεργασίας Ε&Τ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης Δημήτρης Πετρόπουλος Δεύτερος Γραμματέας, Οικονομικές και Εμπορικές Υποθέσεις, Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ρουμανία ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Καθ. Αντόν Αντόν (Αntοn Αntοn) Πρόεδρος, υπουργός, Εθνική Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας Ιουλία Μιχαήλ (lulia Μihail) Διευθύντρια, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας, Εθνική Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας Άνκα Γκινέσκου (Αnca Ghinescu) Συντονίστρια Ελληνο - Ρουμανικής Συνεργασίας Ε&Τ, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας, Εθνική Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τη συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 14 Δεκεμβρίου 1993 και κυρώθηκε με τον ν. 2230/1994 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 138 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 31 Αυγούστου 1994.
  • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που συντάσσονται από τη Μικτή Επιτροπή σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,