Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μεικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» (Πράγα, 31 Οκτωβρίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 8ης Συνόδου της Μεικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Πράγα στις 31 Οκτωβρίου 2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟτης 8ης Συνόδου της Μικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Πράγα, 31 Οκτωβρίου 2005 Στις 31 Οκτωβρίου 2005 οι αντιπροσωπείες της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποίησαν την 8η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής τους στην Πράγα με σκοπό να διατυπώσουν το Διμερές Πρόγραμμα Συνεργασίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία για τα έτη 2005-2007. Της Ελληνικής αντιπροσωπείας ηγείτο η Α.Ε. ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Τσεχική Δημοκρατία, κ Βασίλειος Εικοσιπένταρχος. Της Τσεχικής αντιπροσωπείας ηγείτο ο Μηχανικός Ρeter Κrenek, CSc, Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού. Τα μέλη των αντιπροσωπειών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Η ημερησία διάταξη της συνόδου επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ. Η συνάντηση της μικτής επιτροπής είχε τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: Ι. Ενημέρωση για την σημερινή κατάσταση του εθνικού συστήματος Ε&Α από αμφότερες τις πλευρές. ΙΙ. Ανασκόπηση του Προγράμματος Εργασίας που είχε εγκριθεί κατά την 7η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής (Αθήνα, 17-18 Μαρτίου 2003). ΙΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας για τα έτη 2005-2007. ΙV. Οικονομικοί Όροι και Ποσοστώσεις της Συνεργασίας. V. Ημερομηνία και τόπος της 9ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής. Ι. Ενημέρωση για την σημερινή κατάσταση του εθνικού συστήματος Ε&Α από αμφότερες τις πλευρές Αμφότερες οι πλευρές: • εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υφιστάμενη Ελληνο-Τσεχική συνεργασία βάσει του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου που υπεγράφη στην Αθήνα στις 17-18 Μαρτίου 2003, • αντάλλαξαν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την Ε&Α και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενθαρρύνουν και να συνεισφέρουν στην επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μέσα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο. ΙΙ. Ανασκόπηση του Προγράμματος Εργασίας που είχε εγκριθεί κατά την 7η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής (Αθήνα, 17-18 Μαρτίου 2003) Η Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία ήταν πολύ εντατική, και τα 27 έργα που εγκρίθηκαν κατά το 2003 αποτελούν ευνοϊκή προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής συνεργασίας. Τα αποτελέσματα όλων των εγκριθέντων και υποστηριχθέντων έργων αξιολογήθηκαν με βάση τους κανονισμούς των οικείων χωρών. ΙΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας για τα έτη 2005-2007 Αμφότερες οι πλευρές αξιολόγησαν υποβληθείσες προτάσεις για 69 έργα από τις οποίες επιλέχθηκαν 35. Αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα εγκριθέντα έργα ανήκουν στους εξής τομείς: Επιστήμη Αστρονομίας και Διαστήματος, Επιστήμη Υγείας, Νέα Υλικά και Νανοτεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια. ΙV. Οικονομικοί Όροι και Ποσοστώσεις της Συνεργασίας Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τις οικονομικές διατάξεις και τις διοικητικές διαδικασίες ως εξής: Ι. Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των επιστημόνων της. Η υποδεχόμενη πλευρά θα καλύπτει την στέγαση και τα ημερήσια επιδόματα των επιστημόνων της αποστέλλουσας πλευράς. Τσεχική Δημοκρατία Η Τσεχική πλευρά θα παρέχει ημερήσια έξοδα διαβίωσης ύψους 455 CΖΚ συν στέγη, τόσο για τις βραχυχρόνιες όσο και για τις μακροχρόνιες επισκέψεις. ΕλλάςΓια βραχυχρόνιες επισκέψεις (μέχρι 10 ημερών) η Ελληνική πλευρά θα παρέχει ένα ημερήσιο επίδομα 110 ευρώ. Σε περιπτώσεις μακροχρονίων επισκέψεων στην Ελλάδα, το μηνιαίο επίδομα θα είναι 1.100 ευρώ. Η Ελληνική πλευρά μελετά την δυνατότητα να παράσχει ορισμένες ερευνητικές υποτροφίες σε επιλεγμένους Τσέχους ή Έλληνες επιστήμονες για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών. Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν ότι η ασφάλιση υγείας των συμμετεχόντων επιστημόνων για έκτακτα περιστατικά κατά την διάρκεια της αποστολής τους, περιλαμβανομένης και φροντίδας υγείας, θα πρέπει να καλύπτεται από τους συμμετέχοντες επιστήμονες ή τα ιδρύματά τους. Με την ολοκλήρωση ενός έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται μία τελική έκθεση που θα αναφέρει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς αμφοτέρων των χωρών με βάση το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αναφέρονται στις προτάσεις των έργων. V. Ημερομηνία και τόπος της 9ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συγκληθεί η 9η Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής στην Αθήνα κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2007. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές επιθυμούν να ανασκοπήσουν την πορεία της εφαρμογής του Προγράμματος Εργασίας, μπορεί να προταθεί και συμφωνηθεί η πραγματοποίηση μιας ενδιάμεσης συνάντησης. Το Πρόγραμμα Εργασίας θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εγένετο στην Πράγα στις 31 Οκτωβρίου 2005 σε δύο αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. Για το Υπουργείο Παιδείας, Για το Υπουργείο Ανάπτυξης Νεότητας και Αθλητισμού (ΓΓΕΤ) της Ελληνικής της Τσεχικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας Ιng. Ρetr Κfenek, CSc Βασίλειος Εικοσιπένταρχος Διευθυντής του Τμήματος Πρέσβυς της Ελλάδος Διεθνούς Συνεργασίας στην Τσεχική Δημοκρατία Έρευνας και Ανάπτυξης (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΣΕΧΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ιng. Ρetr Κrenek, CSc Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας Έρευνας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Νεό­τητας και Αθλητισμού ΡhDr. Μarie Rοhlickονa Τμήμα Διεθνούς Συνεργα­σίας Έρευνας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παι­δείας, Νεότητας και Αθλη­τισμού Ιng. Μiluse Vyhnanονska Ακαδημία Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας Ιng. Jan Κοfrοn Σύλλογος Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα CR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Α.Ε. Βασίλειος Εικοσιπένταρχος Πρέσβυς της Ελλάδος στην Τσεχική Δημοκρατία Ευθυμία Μανιάτη Εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας Βασιλική Μεσθαναίου Διευθύντρια Διεθνούς Συνεργασίας Ε&Τ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης Βασιλική Κερασιώτη Συντονίστρια της διμερούς Ελληνο-Τσεχικής Συνεργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣΤΗΣ 8ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΤΣΕΧΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 31.10.2005 • Εναρκτήρια σύνοδος 9:00 π.μ. -16:00 μ.μ. Στο Υπουργείο Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού - Οδός Κarmelitske 7, Πράγα Ι Γραφείο του Κrenek - Κτήριο Γ, 2ος όροφος, Γραφείο 224 • Αξιολόγηση της Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας • Επιλογή έργων • Οριστικοποίηση του Πρωτοκόλλου • Διάφορα - θέματα ανοικτά προς συζήτηση. Υπογραφή του Πρωτοκόλλου 18:00 μ.μ. Παράθεση γεύματος από το Υπουργείο Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού ΕΛΛΑΣ - ΤΣΕΧΙΑ 2005 Υποβληθέντα έργα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Ελληνο-Τσεχική Συνεργασία 2005-2007 /Εγκριθέντα Έργα ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΕΧΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΣΕΧΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 7 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖDΕΝΕΚ ΜΑR-ΤΙΝΕC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΡΑΓΑ 12 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟVΑΚ ΡΑVΕL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ 15 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΦΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΣ Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ VΑΝDΑS ΜΑRΕΚ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ [...] ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΕΙΝΖΕL Ρ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 42 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ WΟLF ΜΑRΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΟΝΤΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΕΜ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΤΕ ΒΟUΖΕΚ ΚΑRΕL ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΓΑΣ 24 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥ­ΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ FRΑΝΤΙSΕΚ WΑLD ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 32 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Β. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΛΕ-ΒΗΤΕΧΝΙΚΗ Α. Ε. ΤΙΗΟΝ JΑRΟSLΑV ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ C02 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ ΗLΑDΙΚVΙΤ ΤΣΕΧΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙ­ΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΑΝΘΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ LUΚΕS ΙVΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 5 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΡL2/CΟΤ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝ VΙΤRΟ ΚΑΙ ΙΝ VΙVΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΗRΜΑΝΝ JΙRΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΛΑΣΚΥ 11 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ CΕCΗΑΚ ΤΟΜΑS ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 16 ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΝΕΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥ­ΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΡΟUCΚΟVΑ ΡΑVLΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 19 ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΟΥΜΑΝΙΝΗΣ, ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ SLΑΝΙΝΟVΑ JΙRΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΙΟ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΡΑΤΗS Ο.Ε. ΚΟLΑR ΖDΕΝΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΛΑΣΚΥ 25 ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΩΝ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚRΕΝ VLΑDΙΜΙR ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟ­ΒΙΟ­ΛΟΓΙΑΣ 26 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΝΙ-RU ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ JΑRΙΟSLΑV ΜΑRΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ βιοφυσικhς 30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ SΟLΙCΗ ΡΕΤR ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 38 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ VΕΤΤΕRL VLΑDΙΜΙR ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ βιοφυσικης 49 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤSC1 ΚΑΙ ΤSC2 ΣΕ ΦΥΜΑΤΩΔΗ ΣΚΛΗΡΩΣΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ VRΤΕL RΑDΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟLΟΜΟUC 50 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ. ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΙΝΤΖΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝDΕRΑ LΑDΙSLΑV ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΛΙΚΑ3 ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΕΜΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ ΧΑΛΚΟΓΕΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΤΕ / ΙΧΜ-ΥΘ FRUΜΑR ΜΙLΟSLΑV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑRDUΒΙCΕ 4 ΑΠΟΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΙΙΔΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΝΑΝΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΕΪΖΕΡ ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ JΟSΕF ΡΟLΑ ΙCΡF 8 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ SVΑΝCΑRΑ ΙVΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑRDUΒΙCΕ 9 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΤΕ / ΙΧΜ-ΥΘ ΝΕΗΑSΙL VΑCLΑV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 14 ΙΙΙ-V ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ / ΕΤΕΡΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ­ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ GLΑDΚΟV ΡΕ-ΤΑR ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΚΤΙΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 17 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΜΙΚΥΛΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑΝΟ-ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΙΣΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥ­ΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥ­ΣΙ­ΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΡRΟCΗΑΖΚΑ ΚΑRΕL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 18 ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ [...] ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΡΑVΕL JΑΝDΕRΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑRDUΒΙCΕ 20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ [...] ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ CΕRΝΥ RΟΒΕRΤ ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΑΝΟ-ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ JΑΝ ΗRΒΑC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΛΑΣΚΥ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ LΗΟΤSΚΑ LΕΝΚΑ ΤΣΕΧΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΑΓΑΣ 13 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ SRΟVΝΑL VΙLΕΜ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ­ΜΙΟ ΟΣΤΡΑΒΑΣ 28 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΠΙΣΜΠΟΣ Χ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟCVΑRΑ Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44 ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕ­ΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗ­ΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩΝ SΤΟRΚ ΜΙLΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ 47 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧLΜ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ (SΕΜΑΝΤΙC WΕΒ) ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΡΟΚΟRΝΥ JΑRΟSLΑV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στη Πράγα στις 4 Ιουλίου 1984 και κυρώθηκε με τον ν.1661/1986 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 186 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 28 Νοεμβρίου 1986.
  • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1661 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία