ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/05.06.2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «ΜΑΝΙG ΜΟΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». (Συνεδρίαση 222/11.5.2006 Θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «ΜΑΝΙG ΜΟΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ υπ’ αριθμ. 2536/4.2.2004, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι, πριν την έναρξη λειτουργίας της, θα έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα οργάνωσης και πληροφορικής της εν λόγω εταιρείας. 2.Η ως άνω εταιρεία θα ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν αποκλίσεις των ασκούμενων δραστηριοτήτων της από τις αναφερόμενες στο επιχειρηματικό της σχέδιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
  • τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • το από 10.4.2006 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων»,
  • την ΠΔ/ΤΕ υπ’ αριθμ. 2536/4.2.2004 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιριών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», όπως ισχύει,
  • τα από 25.11.2005 και 5.4.2006 (ΑΠ 8725 και 2402) έγγραφα της εταιρείας «ΜΑΝΙG ΜΟΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», με τα οποία ζητεί τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, καθώς και τα υποβληθέντα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
  • τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσας ως προς την ανάπτυξη των εργασιών της,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία