ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/16.06.2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Μεταβίβασης στην Κυριότητα του ΑΟΟΑ, Ακινήτων, που ανήκαν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ(Συνεδρίαση 4η/30.5.2006)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τη μεταβίβαση της κυριότητας, στον ΑΟΟΑ, των παρακάτω ακινήτων, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ: α. Των Ο.Τ. Γ 11 και Γ 13, συνολικού εμβαδού 8.332,50 τ.μ. από το πρώην Στρδο «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» στην Καστοριά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο υπ’ αριθμ. 30/14.11.2005 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ και το υπ’ αριθμ. 1061/2/16.12.2005 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ. β. Των Ο.Τ. 267Α και 268Α συνολικού εμβαδού 7.104,05 τ.μ. από το Στρδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο υπ’ αριθμ. 32/ 14.11.2005 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ και το υπ’ αριθμ. 1061/3/16.12.2005 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ. 3.Αναθέτει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
  • Το άρθρο 25 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».
  • Το υπ’ αριθμ. 30/14.11.2005 Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ για τη μεταβίβαση της κυριότητας στον ΑΟΟΑ, των Ο.Τ. Γ 11 και Γ 13, συνολικού εμβαδού 8.332,50 τ.μ. από το πρώην Στρδο «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» στην Καστοριά αντί τιμήματος εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (170.816,25 €).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του
  • Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2745/1999 (ΦΕΚ Α’224) «Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α’ 102) «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη Διοικητική Διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
  • Το υπ’ αριθμ. 32/14.11.2005 Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ για τη μεταβίβαση της κυριότητας στον ΑΟΟΑ των Ο.Τ. 267Α και Ο.Τ. 268Α, συνολικού εμβαδού 7.104,05 τ.μ., από το Στρδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα, αντί τιμήματος τριακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (305.360,47 €).
  • Τις υπ’ αριθμ. 1061/2/16.12.2005 και 1061/3/16.12.2005 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ.
  • Την σχετική εισήγηση του κ. ΥΕΘΑ,