ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/19.01.2006

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 213/4.1.2006, θέμα 2ο)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ενόψει της κατά το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο σκοπούμενης εντός ευλόγου χρόνου απόσχισης του κλάδου της απορροφώμενης εταιρείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
  • Το από 5.12.2005 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2744/1999.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.
  • Τα από 4.11.2005, 25.11.2005 (ΑΠ 8767) και 3.1.2006 έγγραφα της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 79,60% θυγατρικής της εται­ρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», και δηλώνει ότι, σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο, σκοπείται η απόσχιση του αποθηκευτικού κλάδου της απορροφώμενης εταιρείας εντός ευλόγου χρόνου, κατά τον οποίο και για τους σκοπούς της απόσχισης, ο αποθηκευτικός κλάδος θα παρακολουθείται αυτοτελώς.
  • Το ότι η εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», ως χρηματοδοτικό ίδρυμα, υπόκειται μαζί με τη μητρική της τράπεζα σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος.