ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/27.07.2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «FΟRΤΙS ΒΑΝΚ (Νederland) Ν.V.», με έδρα την Ολλανδία. (Συνεδρίαση 226/10.7.2006 Θέμα 2) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) τις διατάξεις του α.ν. 1665/1951, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει, γ) τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2526/12.12.2005, «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 211/1/5.12.2005, απόφαση ΕΤΠΘ. δ) την υπ’ αριθμ. 583/4/18.10.1996 απόφαση ΕΝΠΘ, με την οποία έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «ΜΕΕS ΡΙΕRSΟΝ Ν.V.», με έδρα το Άμστερνταμ, της οποίας η επωνυμία, κατόπιν συγχώνευσης με απορρόφησή της, τροποποιήθηκε σε «FΟRΤΙS ΒΑΝΚ (Νederland) Ν.V.», ε) το από 21.6.2006 (ΑΠ 4276) έγγραφο του ως άνω Γραφείου Αντιπροσωπείας, με το οποίο γνωστοποιεί την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας «FΟRΤΙS ΒΑΝΚ (Νederland) Ν.V.» για την παύση της λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στον Πειραιά και ως εκ τούτου ζητεί την ανάκληση της σχετικής άδειας, αποφασίσε: Να ανακαλέσει, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «FΟRΤΙS ΒΑΝΚ (Νederland) Ν.V.», με έδρα την Ολλανδία, που έχει παρασχεθεί με την υπ’ αριθμ. 583/4/18.10.1996 απόφαση ΕΝΠΘ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-07-27
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/157
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία