ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/2/27.03.2006

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε.” με την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 215/24.2.2006, θέμα 8)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε.” με την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο, Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • έγγραφα της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε.”, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100 % θυγατρικής της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2744/1999,
  • τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν,
  • τα από 9.1.2006 και 27.1.2006 (ΑΠ 180 και 740, αντίστοιχ
  • το από 20.2.2006 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία