ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/2/27.04.2006

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2579/19.4.2006) Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 2, εδ. β) του ν. 2076/1992, όπως ισχύει, εξαίρεση της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 2.Επιτρέπεται στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 1)Να δέχεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953. 2)Να δέχεται καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 5638/1932. 3)Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3.Καθορίζεται ότι από την ισχύ της παρούσας απόφασης: 1)Η «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπάγεται στο σύνολο των εποπτικής φύσεως διατάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το ν. 2076/1992, όπως ισχύει, (ΠΔ/ΤΕ, αποφάσεις ΕΤΠΘ, Εγκύκλιοι). 2)Καταργείται η απόφαση ΕΤΠΘ 187/1/21.12.2004 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΤΠΘ 203/1/26.7.2005. 4.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος: 1)Να παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή εκ μέρους της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 κατ’ αναλογία με την υλοποίηση του προαναφερόμενου επιχειρησιακού της σχεδίου καθώς και 2)Να καθορίσει το ελάχιστο όριο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που οφείλει να τηρεί η ως άνω τραπεζική εταιρεία. 5.Η παρούσα Πράξη επέχει θέση άδειας λειτουργίας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο ένατο, παρ. 5, ν. 3082/2002). Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ
  • Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
  • Το από 18.4.2006 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, ι
  • Την οδηγία 2006/29/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2006 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ή την προσθήκη τους σε αυτό»,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Το ν. 2076/1992, «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
  • Το ν. 2396/1996 «επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές».
  • Το ν. 3082/2002 «σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις»,
  • Την υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2005, «προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα», όπως ισχύει,
  • Την απόφαση ΕΤΠΘ 187/1/21.12.2004 σχετικά με το ανώτατο όριο συνολικής χρηματοδότησης από την «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» φυσικών προσώπων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την κάλυψη προσωπικών αναγκών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΤΠΘ 203/1/26.7.2005,
  • Την από 12.4.2006 (ΑΠ 2609) αίτηση της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και το σχετικό επιχειρησιακό της σχέδιο 2006 - 2008,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία