Έσοδα, τρόπος και διαδικασία τήρησης του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων του άρθρου 92 Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄) και έλεγχος αυτού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση και σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού. Στη Βουλή των Ελλήνων λειτουργεί ειδικός λογαριασμός που συστήθηκε με βάση το άρθρο 92 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄) όπως ισχύει και στο εξής αναφέρεται ως «Λογαριασμός». Ο Λογαριασμός υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μπορεί να μεταβιβάζει, εν όλω ή εν μέρει, τις αρμοδιότητές του σε άλλο όργανο. Η μεταβίβαση αυτή ανακαλείται οποτεδήποτε. Μέσω του Λογαριασμού είναι δυνατή η κάλυψη δαπανών που αφορούν γενικά στην αρτιότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου και στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των βουλευτών εν γένει, καθώς και η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και σε λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2 "Πόροι του Λογαριασμού"
1.  
  Οι πόροι του λογαριασμού προέρχονται από:
 1. Κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από τον τακτικό προϋπολογισμό και από τον προϋπολογισμό της Βουλής, β) χρηματοδοτήσεις δημοσίων φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδιωτών, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου, γ) χορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών ή Οργανώσεων στο πλαίσιο της εκτέλεσης προγραμμάτων, πράξεων, έργων, κ.λπ., δ) δωρεές και κληροδοσίες υπέρ της Βουλής και του ελληνικού δημοσίου, για σκοπούς του προηγούμενου άρθρου, των οποίων η διαχείριση καθορίστηκε από το διαθέτη να γίνεται μέσω του Λογαριασμού και των οποίων η αποδοχή έγινε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ε) πάσης φύσεως έσοδα της Βουλής, όπως από εκδόσεις της Βουλής, στ) έσοδα από τόκους καταθέσεων ποσών του Λογαριασμού που αφορούν την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που στο εξής θα αναφέρεται ως (Υ.Ε.Ε.Π.), ζ) έσοδα από τόκους καταθέσεων ποσών του Λογαριασμού που δεν αφορούν την Υ.Ε.Ε.Π., και η) χρηματικά ποσά που προέρχονται από εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 120, παρ. 2 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄).
2.  
  Οι φορείς που χρηματοδοτούν το Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν, το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια και άλλες λεπτομέρειες εκτέλεσης των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στο νόμο
Άρθρο 3 "Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης του Λογαριασμού."
1.  
  Ο Λογαριασμός οργανώνεται σε επίπεδο τμήματος, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής
2.  
  Η διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διαχείριση που ασκεί η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Η διοίκηση του ασκείται από τον προϊστάμενό του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με τριετή θητεία.
3.  
  Ο Λογαριασμός προβαίνει στην εκτέλεση των εντολών πληρωμής των δαπανών που αφορούν την Υ.Ε.Ε.Π.
4.  
  Η ανάληψη, η κατανομή και η διάθεση των ποσών του Λογαριασμού που δεν αφορούν την Υ.Ε.Ε.Π., γίνεται με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος με απόφαση του μπορεί να μεταβιβάζει αυτό το δικαίωμά του σε άλλο πρόσωπο.
Άρθρο 4 "Διαδικασία διαχείρισης και δικαιολόγησηςτων κονδυλίων του Λογαριασμού"
1.  
  Τα έσοδα ανά έργο της Υ.Ε.Ε.Π. αναλαμβάνονται από τον Λογαριασμό και κατατίθενται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίγονται μετά από εισήγηση του προϊστάμενου του τμήματος του Λογαριασμού και με την ενημέρωση του Συντονιστή της Υ.Ε.Ε.Π., ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη ύπαρξής του, του αναπληρωτή του, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής έντοκα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο προϊστάμενος του Λογαριασμού εισηγείται για τα παραπάνω θέματα στον Πρόεδρο της Βουλής.
2.  
  Η κίνηση του Λογαριασμού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής σε βάρος του Λογαριασμού και υπέρ των δικαιούχων ενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τον ειδικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Υ.Ε.Ε.Π., τον εσωτερικό κανονισμό της Υ.Ε.Ε.Π. και τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων της Υ.Ε.Ε.Π., χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες και τις αμοιβές.
3.  
  Η διαχείριση των ποσών που προέρχονται από τις περιπτώσεις: α) (με εξαίρεση τα κονδύλια που προέρχονται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορούν έργα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), β), δ), ε), ζ) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, πραγματοποιούνται με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται με τη νόμιμη διαδικασία κατόπιν αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής
4.  
  Για την πληρωμή δαπανών που αφορούν την Υ.Ε.Ε.Π. απαιτείται μόνον η εντολή του Συντονιστή της Υ.Ε.Ε.Π., καθώς και τα αντίγραφα των νομίμων, για κάθε περίπτωση, δικαιολογητικών δαπανών.
5.  
  Οι πληρωμές ποσών από το Λογαριασμό και οι καταβολές αυτών στους δικαιούχους ενεργούνται από την τράπεζα με επιταγές που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Στις επιταγές αναγράφεται η επωνυμία του δικαιούχου παραλήπτη και τίθεται η ρήτρα «όχι σε διαταγή του». Οι πληρωμές μπορεί να γίνονται και με εντολές προς την τράπεζα για τη διαβίβαση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίες συντάσσονται και υπογράφονται ως άνω.
6.  
  Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμά του για την υπογραφή των επιταγών και των εντολών σε άλλο πρόσωπο. Ο προϊστάμενος του τμήματος του Λογαριασμού αναπληρώνεται από υπάλληλο που υπηρετεί στο τμήμα αυτό και ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Άρθρο 5 "Διαδικασία προσδιορισμούοικονομικών αποτελεσμάτων"
1.  
  Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Οι πράξεις του ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού, περατώνονται εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ως προς τις διαδικασίες προσδιορισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
2.  
  Τα τυχόν χρηματικά υπόλοιπα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους παραμένουν στο Λογαριασμό και μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων, έργων, μελετών ή υποστηρικτικών τους ενεργειών
Άρθρο 6 "Λογιστική και Οικονομική Οργάνωση"
1.  
  Η λογιστική - οικονομική διαχείριση ασκείται από το αρμόδιο τμήμα της Υ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
2.  
  Για την παρακολούθηση της κίνησης του Λογαριασμού και την ευχερή εξακρίβωση του υφιστάμενου υπολοίπου τηρούνται στο Λογαριασμό οι εντολές πληρωμών και τα αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών
3.  
  Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής (Τ.Α.Υ.Β.) επί των καταβαλλομένων ποσών για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς την Υ.Ε.Ε.Π. παρακρατούνται από τους δικαιούχους και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και το Τ.Α.Υ.Β., κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 7 "Έλεγχος διαχείρισης"
1.  
  Ο έλεγχος της διαχείρισης του Λογαριασμού ενεργείται μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή τους.
2.  
  Οι ελεγκτές συντάσσουν αναλυτικό πόρισμα, το οποίο υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και κοινοποιούν στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής και στο συντονιστή της Υ.Ε.Ε.Π. μέχρι το τέλος του Ιουνίου κάθε έτους. Αντίγραφα του πορίσματος κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3.  
  Ο έλεγχος των δαπανών των σχετικών με την Υ.Ε.Ε.Π. ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, όπως σχετικά τιμολόγια, αποδείξεις, συμβάσεις, αποφάσεις, εντολές, που τηρεί η Υ.Ε.Ε.Π. για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη, χωριστά για κάθε εκτελούμενη πράξη ή άλλη δραστηριότητα.
Άρθρο 8 "Θέσεις και Προσόντα Προσωπικού"
1.  
  Για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση του Λογαριασμού συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
 1. Μία θέση (ΠΕ) προϊσταμένου του τμήματος του ειδικού λογαριασμού της Βουλής με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, στις οικονομικές ή μαθηματικές επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χρήσης αυτοματισμών γραφείου (Η/Υ).
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε συναφή με τη θέση γνωστικά αντικείμενα συνεκτιμάται.
 3. Δύο θέσεις (ΓΙΕ) ή (ΤΕ) υπαλλήλων με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής στις οικονομικές επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, επαρκή επαγγελματική εμπειρία, καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χρήσης αυτοματισμών γραφείου (Η/Υ)
2.  
  Όπου, κατά τα ανωτέρω, απαιτείται ορισμένη εξειδίκευση, γνώση ή εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄). Για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτείται δίπλωμα Lοwer και για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 μαζί με αποδεικτικά στοιχεία, όπως βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων σε πανεπιστήμια ή άλλες σχολές.
3.  
  Στο Λογαριασμό μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης
4.  
  Για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών του Λογαριασμού, με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου, μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ ε του Α Κ και να ρυθμίζονται οι αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια κατά την κρίση του και κατά παρέκκλιση από γενικές ή ειδικές διατάξεις, επιτρεπομένης της παράτασης ή της ανανέωσης των συμβάσεων μέχρι τελικής παραδόσεως του έργου
Άρθρο 9 "Εργασιακή Σχέση προσωπικού"
1.  
  Η πρόσληψη του κατά τ’ ανωτέρω προσωπικού γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 παρ. 8, 9 και 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄).
2.  
  Η σχέση εργασίας του προσωπικού είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης
3.  
  Οι παραπάνω θέσεις μπορεί να καλύπτονται ή με πρόσληψη ή με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής, ή με απόσπαση, χωρίς σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από τη συγκατάθεση του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), χωρίς χρονικό περιορισμό και από φορείς που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές και εφόσον οι υπάλληλοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η απόσπαση αίρεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
4.  
  Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αποσπασμένων βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Βουλής
5.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων και των υπαλλήλων θεωρείται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση
6.  
  Για τον προϊστάμενο του τμήματος του Λογαριασμού εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιδόματος θέσης προϊσταμένου τμήματος που ισχύουν κάθε φορά για το μόνιμο προσωπικό της Βουλής
7.  
  Προϊστάμενος οργανικής μονάδας των Υπηρεσιών της Βουλής (άρθρο 81 παρ. 3-19 του Κ.τ.Β. Μέρος Β΄), τοποθετούμενος σε θέση της παρ. α του άρθρου 8, αυτοδίκαια απαλλάσσεται της άσκησης των καθηκόντων του προϊσταμένου με θητεία που του έχουν ανατεθεί. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της υπηρεσιακής ανεπάρκειας, δυστροπίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, ή πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε ποινή, ο υπάλληλος απαλλαχθεί από την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου του τμήματος του Λογαριασμού που του έχουν ανατεθεί, επανέρχεται στις Υπηρεσίες της Βουλής και καταλαμβάνει κενή θέση προϊσταμένου ανάλογου επιπέδου οργανικής μονάδας των Υπηρεσιών της Βουλής προς αυτή που κατείχε προ της μετακινήσεως του και εάν δεν υπάρχει, θα καταλάβει την πρώτη που θα κενωθεί και για το υπόλοιπο της θητείας του. Μέχρι τότε θεωρείται προϊστάμενος τμήματος και τα καθήκοντά του προσδιορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
8.  
  Οι διατάξεις για τυχόν ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό αυτό. Αναλόγως εφαρμόζονται για το προσωπικό αυτό και οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 εδαφ. ε του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄). Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θα πρέπει υποχρεωτικά οι υπάλληλοι να ενημερώνουν γραπτά την υπηρεσία για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Άρθρο 10 "Καθήκοντα Προσωπικού"
1.  
  Στο προσωπικό του Λογαριασμού μπορεί να ανατίθενται παράλληλα και καθήκοντα εξυπηρέτησης αναγκών άλλων υπηρεσιών της Βουλής, κατά την κρίση του Προέδρου της Βουλής ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου
Άρθρο 11 "Ωράριο απασχόλησης"
1.  
  Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής προσδιορίζονται οι ώρες λειτουργίας του Λογαριασμού και η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του
Άρθρο 12 "Εξουσιοδοτικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις της απόφασης αυτής κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων και τροποποιούνται και συμπληρώνονται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής. Η ισχύς των διατάξεων της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με όμοιες αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τη λειτουργία της υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος και του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α΄/1987).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 91, 92Α, 94, 116 και 123 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997).
 • Το άρθρο 49 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 312 Α΄/27.12.2005).
 • Το άρθρο 60 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995).
 • Το ν. 2771/1999 «περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200 Α΄/16.12.1999).
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/21.6.99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία.
 • Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/12.7.1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄/14.11.2000) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις.
 • Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΣ 1999/1784 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1784 1999
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία