ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/Φ.0544/ΑΣ1033/Μ.5966

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας -Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Λευκωσία, 26.10.2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, ενεργώντας μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, θα αλληλοενημερώνονται για τα κρατικά ερευνητικά προγράμματα και θα διαφοροποιούν, όπου συμφωνηθεί, τους όρους συμμετοχής ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών των δύο χωρών σ’ αυτά ως συνεργαζόμενοι φορείς. Στα πλαίσια αυτά, θα γίνεται ανταλλαγή όλου του έντυπου υλικού που αφορά τα ερευνητικά προγράμματα των δύο μερών.
Άρθρο 2 "Κοινό ΠρόγραμμαΕπιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, προκήρυξαν τον Απρίλιο 2006 Κοινό Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για υποβολή προτάσεων από ερευνητές και ερευνητικούς φορείς των δύο χωρών στους ακόλουθους τομείς επιστημονικής προτεραιότητας: Υγεία: Μοριακή Γενετική, Βιοτεχνολογία, Δημόσια Υγεία- Ανάπτυξη Νέων Διαγνωστικών Εργαλείων και Μεθόδων Θεραπείας Σημαντικών Ασθενειών Πληροφορική: Οριζόντιες Εφαρμογές Πληροφορικής-Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τηλεργασία, Τηλεϊατρική, Τηλεκπαίδευση Γεωργία: Γεωπονική, Βιοτεχνολογία, Βιολογική Γεωργία- Βιοκαλλιέργεια Περιβάλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου υποβλήθηκαν συνολικά 100 κοινές ερευνητικές προτάσεις. Οργανώθηκε μία διαδικασία αξιολόγησης στην Αθήνα, με βάση κοινά αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης.
3.  
  Μετά από συζήτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και με βάση τις θεματικές προτεραιότητες και τη βαθμολογία των προτάσεων, έγινε η τελική επιλογή 23 (είκοσι-τριών) έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Στο Παράρτημα ΙΙ που επισυνάπτεται παρουσιάζονται οι ερευνητικές προτάσεις οι οποίες επιλέγηκαν για χρηματοδότηση καθώς και οι 6 (έξι) επιλαχούσες προτάσεις κατανεμημένες ανά τομέα επιστημονικής προτεραιότητας.
4.  
  Από την Ελληνική πλευρά ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός των έργων, που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται στα 352.000 €, εκ των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 316.800 €. Από την Κυπριακή πλευρά αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις 225.000 ΛΚ. Κατά την εκτέλεση των ερευνητικών έργων, θα ισχύσουν οι οικονομικοί όροι που αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης του Κοινού Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας -Κύπρου. Λόγω λήξης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ελλάδα, η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Για τις επόμενες διμερείς προκηρύξεις θα αποφασιστεί από κοινού το πλαίσιο έγκρισης χρονικής παράτασης των έργων.
5.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, έχουν το δικαίωμα, μετά από συνεννόηση με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των έργων να προβάλλουν τις δραστηριότητες των έργων και να προωθούν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
Άρθρο 3 "Προώθηση Συνεργασίας στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007 - 2013)"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, θα ενθαρρύνουν την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της συνεργασίας των Εθνικών Σημείων Επαφής των δύο χωρών
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, θα αλληλοενημερώνονται για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο στα θέματα που αφορούν την ερευνητική πολιτική ή/και τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με την υιοθέτηση νέων κοινοτικών - κατευθύνσεων στρατηγικής ή την ανάπτυξη νέων κοινοτικών πολιτικών και δράσεων
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και το Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου, θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων σε θέματα αιχμής της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής και Τεχνολογικής πολιτικής, με στόχο την ενημέρωση και συνεργασία των επιστημονικών φορέων και ερευνητικών κο/νοτήτων των δύο χωρών
Άρθρο 4
1.  
  Τεχνική Συνεργασία σε Θέματα ΕρευνητικώνΠρογραμμάτων 1.(α) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού) θα παρέχει διευκολύνσεις προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου για τον εντοπισμό και επιλογή κριτών που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια των Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. (β) Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου θα παρέχει βοήθεια στην εξεύρεση Κυπρίων αξιολογητών για τα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας.
Άρθρο 5 "Υλοποίηση του Πρωτοκόλλου"
1.  
  Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο θα υλοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου
2.  
  Θέματα τα οποία πιθανόν να προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πρωτοκόλλου θα αντιμετωπίζονται από τις δύο πλευρές μετά από ανάλογη διαβούλευση
Άρθρο 6
1.  
Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής της 7ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας-Κύπρου για θέματα Ε&Τ Συνεργασίας Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την 7η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας-Κύπρου στην Ελλάδα κατά το β΄ εξάμηνο του 2008. Συντάχθηκε από κοινού στη Λευκωσία την 26η Οκτωβρίου 2006, σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η Διευθύντρια Διεθνούς Ε&Τ Ο Γενικός Διευθυντής τουΣυνεργασίας, ΓΓΕΤ/ Γραφείου ΠρογραμματισμούΥπουργείο Ανάπτυξης της Κύπρουτης Ελλάδας Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΘΑΝΕΩΣ Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΛΕΣΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δρ Βασιλική Μεσθανέως Διευθύντρια Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, ΓΓΕΤ/Υπουργείο Ανάπτυξης Μαρία Κατή Χειρίστρια της Ελλαδοκυπριακής Συνεργασίας ΓΤΕΤ/Υττουργείο Ανάπτυξης ΜΕΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δρ. Ανδρέας Μολέσκης: Γενικός Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού Κώστας Ιακώβου Διευθυντής Προγραμματισμού Γραφείου Προγραμματισμού Λεωνίδας Αντωνίου Αν. Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Δρ. Καλυψώ Σέπου: Επικεφαλής Τομέα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Έλενα Πουλλή: Λειτουργός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • τις διατάξεις της Συμφωνίας των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26 Μαΐου 1984 και κυρώθηκε με το νόμο 1630/1986, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 100 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 18ης Ιουλίου 1986.
 • το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 9 εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών
 • τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1630 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1630 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία