Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα Νεολαίας ανάμεσα στον κρατικό φορέα για θέματα Νεολαίας της Ρουμανίας και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας (Βουκουρέστι, 7 Φεβρουαρίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι Συμβαλλόμενοι θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προαγάγουν την συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη άμεσων επαφών και φιλικών σχέσεων και στις δύο χώρες βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας μέσω:"
1.  
  Ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων του δημόσιου τομέα στον τομέα της νεολαίας και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων
2.  
  Συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια ή σεμινάρια για θέματα νεολαίας που οργανώνουν οι Συμβαλλόμενοι
3.  
  Ανταλλαγής έντυπου υλικού, ταινιών, CD και πληροφοριών για θέματα νεολαίας
4.  
  Συμμετοχής σε εκδηλώσεις νεολαίας (φόρουμ, φεστιβάλ, συναντήσεις) που οργανώνουν οι Συμβαλλόμενοι, με σκοπό την ενδυνάμωση της φιλίας ανάμεσα στους νέους
5.  
  Ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα στις ενώσεις και οργανώσεις που ασχολούνται με την εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα νεολαίας από τον κρατικό και τον μη κρατικό τομέα
6.  
  Ενίσχυσης και παροχής βοήθειας σε όλα τα ιδρύματα και τις οργανώσεις των δύο Συμβαλλομένων για την υποβολή κοινών προγραμμάτων στους διεθνείς οργανισμούς
7.  
  Άλλων συνεργασιών σε θέματα νεολαίας για τα οποία θα συμφωνήσουν οι Συμβαλλόμενοι βάσει των σχετικών νόμων και κανονισμών κάθε χώρας
Άρθρο 2
1.  
  Οι δύο συμβαλλόμενοι θα προαγάγουν την δράση σε αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος που έχουν άμεση επίπτωση στην νεολαία, όπως: • Νεολαία και ανεργία (ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και για την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων ανάμεσα στους νέους επιχειρηματίες από τις δύο χώρες). • Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. • Ανταλλαγή εμπειριών στις δομές που στηρίζουν την νεολαία και ενθαρρύνουν την συμμετοχή σε αυτές. • Ανάπτυξη του Θεσμού της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Εurο < 26. • Νεολαία και Υγεία (υποστηρικτικά προγράμματα για την εξάλειψη του εθισμού στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, και του ιού ΗΙV/ΑΙDS στους νέους). • Κοινωνικά ζητήματα (κοινωνική διάκριση και περιθωριοποίηση, αδιαλλαξία, ρατσισμός, ξενοφοβία, πρόληψη εγκληματικότητας των νέων, κ.λπ.). • Νεολαία και Ισότητα των Φύλων (περαιτέρω υποστήριξη ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες). • Υποστήριξη των οικογενειών των νέων ατόμων. • Υποστήριξη των νέων σε αγροτικές περιοχές. • Νεολαία και Περιβάλλον. • Νεολαία και Ελεύθερος Χρόνος. • Κέντρα Πληροφόρησης Νέων. • Νεολαία και Πληροφόρηση (ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών σε θέματα όπως δίκτυα, κέντρα πληροφόρησης και ηλεκτρονικές μορφές πληροφοριών). • Νεολαία και Εθελοντική Εργασία. • Νεολαία και Τέχνη/Πολιτισμός (προγράμματα για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης των νέων). • Τοπικά Συμβούλια Νέων.
Άρθρο 3
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενισχύσουν την συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νεολαία» με την προώθηση των ακόλουθων δράσεων: Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Πρωτοβουλίες Νέων και Υποστηρικτικά Μέτρα. Με την συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις, η Ελληνική και η Ρουμανική νεολαία θα ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές και θα εξοικειωθούν με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Άρθρο 4 "Οι Συμβαλλόμενοι δέχονται να ανταλλάζουν κάθε χρόνο από κοινού:"
1.  
  Τριμελή αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων δημόσιου τομέα και άλλων στελεχών, που εργάζονται στην δημόσια διοίκηση και ασχολούνται με θέματα νεολαίας για να γνωρίσουν τους τρόπους ενέργειας για την νεολαία, τα προγράμματα ανάπτυξης της νεολαίας και τις οργανώσεις της νεολαίας του άλλου συμβαλλομένου για ένα διάστημα 3 ημερών στην διάρκεια του 2ου Εξαμήνου του 2005 και του 1ου Εξαμήνου του 2006
2.  
  Τριμελή αντιπροσωπεία μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νέων για ένα διάστημα 3 ημερών για να γνωρίσουν τις οργανώσεις νέων και τα αναπτυξιακά προγράμματα νεολαίας και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις νέων που οργανώνονται στις δύο χώρες στην διάρκεια του 1ου και του 2ου Εξαμήνου του 2006. Συγκεκριμένα, η Ελληνική αποστολή θα επισκεφτεί την Ρουμανία το 1ο Εξάμηνο του 2006 ενώ η Ρουμανική αποστολή θα επισκεφτεί την Ελλάδα το 2ο Εξάμηνο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙΆρθρο 5 Ο φιλοξενών Συμβαλλόμενος θα παρέχει στον φιλοξενούμενο Συμβαλλόμενο διατροφή και διαμονή (βάσει κοινής διαμονής σε ξενοδοχείο ή/και σπίτι), θα καταβάλει όλα τα έξοδα του προγράμματος-συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επισκέψεων και παρακολούθησης πολιτιστικών αξιοθέατων και εκδηλώσεων-και τις εσωτερικές μετακινήσεις. Ο επισκέπτης Συμβαλλόμενος θα καταβάλει τα έξοδα ταξιδιού προς και από τον προορισμό της ομάδας υποδοχής.
Άρθρο 6
1.  
  Ο φιλοξενών Συμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα διερμηνείας - κατά τις επίσημες συναντήσεις των δύο Συμβαλλομένων - και μετάφρασης των επίσημων εγγράφων στην Ελληνική, Ρουμανική και Αγγλική. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣΆρθρο 7 Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί και να γίνουν προσθήκες κατόπιν κοινής συμφωνίας δια μέσου διαπραγματεύσεων. Οι τροποποιήσεις και προσθήκες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣΆρθρο 8 Τυχόν διαφορά, που μπορεί να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, θα επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΆρθρο 9 Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή των Συμβαλλομένων και θα ισχύει για 2 (δύο) έτη. Θα ανανεώνεται αυτόματα για διάστημα ίσης διάρκειας, εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι καταγγείλουν την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση έξι μήνες πριν, στον άλλο Συμβαλλόμενο.
Άρθρο 10
1.  
  Η καταγγελία αυτού του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δεν θα έχει επίπτωση στις συμφωνηθείσες μορφές συνεργασίας, που ισχύουν και δεν έχουν περατωθεί κατά την περίοδο της καταγγελίας του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
Άρθρο 11
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας δεν αποκλείει την δυνατότητα διεξαγωγής άλλων εκδηλώσεων και ανταλλαγών που συμφωνήσουν από κοινού οι Συμβαλλόμενοι. Σε βεβαίωση των παραπάνω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εξουσιοδοτούνται από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους να υπογράψουν το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας. Συντάχθηκε και υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 7 Φεβρουαρίου 2006 σε δύο αντίγραφα στην Ρουμανική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου πρωτότυπα. Σε περίπτωση διαφοράς στην μετάφραση, θα υπερισχύσει το κείμενο στην Αγγλική. Για τον Κρατικό Φορέα Για την Γενική Γραμματεία για Θέματα Νεολαίας Νέας Γενιάς του Υπουργείου της Ρουμανίας Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας ΚΑΡΟΛΥ ΜΠΟΜΠΕΡΛΥ ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 3 Νοεμβρίου 1995 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2500/1997 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 101 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 28ης Μαΐου 1997.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63-ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,