ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/Φ.0544/Μ.5967/ΑΣ.1082

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας και Ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μογγολίας για τα έτη 2006-2009 (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης. Άρθρο 2 Με σκοπό τη διάδοση του πολιτισμού και της τέχνης της άλλης χώρας, τα Μέρη θα προάγουν: α) τη συνεργασία στους τομείς των καλών τεχνών, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου κ.λπ. και θα διευκολύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων σχετικά με την ανταλλαγή προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, συμπεριλαμβα- νομένων ερασιτεχνών, και την επιμόρφωση επαγγελματιών και προσωπικού, β) τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, την ανταλλαγή καλλιτεχνικών συνόλων και θεατρικών παραστάσεων, γ) τη συνεργασία μεταξύ μουσείων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων, καθώς και την ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού, βιβλίων, ταινιών, υλικού από τον τύπο και αρχαιολογικών εκδόσεων, δ) τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε προσυμφωνημένα θέματα, ε) την ανάπτυξη απευθείας επαφών μεταξύ των κινηματογραφικών ιδρυμάτων των δύο χωρών σχετικά με τη διοργάνωση Ημερών Κινηματογράφου. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται απευθείας μεταξύ των ίδιων των ιδρυμάτων ή διά της διπλωματικής οδού. στ) Τα Μέρη θα ανταλλάξουν μία (1) καλλιτεχνική ή εθνογραφική έκθεση, το αντικείμενο της οποίας θα συμφωνηθεί διά της διπλωματικής οδού. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα προαγάγουν τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων αναστήλωσης και συντήρησης ιστορικών μνημείων και έργων τέχνης. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) ειδικό στη συντήρηση και έναν (1) αρχαιολόγο για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα. ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω: α) της ανταλλαγής πανεπιστημιακών με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, β) την πραγματοποίηση επαφών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφόρων επιπέδων, γ) την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, δ) την ανταλλαγή μαθητών και φοιτητών για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι δύο χώρες, ε) τη διάδοση της λογοτεχνίας και την προώθηση της διδασκαλίας της γλώσσας της άλλης χώρας. Άρθρο 5 Η ελληνική πλευρά θα χορηγεί κάθε χρόνο δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια της καθεμίας θα είναι μέχρι δέκα (10) μήνες. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών στην αναγνώριση της ισοτιμίας διπλωμάτων, πιστοποιητικών και ακαδημαϊκών τίτλων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ της Μογγολικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ελληνικής Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σκοπό την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων έρευνας στους τομείς της γεωργίας (και ιδίως της ζωικής και φυτικής παραγωγής), της βιοτεχνολογίας, της τεχνολογίας πληροφορικής, του περιβάλλοντος και της ιατρικής. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τα αρμόδια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους να συνάψουν απευθείας συμφωνίες συνεργασίας. Άρθρο 9 Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν μέχρι τρεις (3) εμπειρογνώμονες στους τομείς της γεωργίας, της βιοτεχνολογίας, της τεχνολογίας πληροφορικής, του περιβάλλοντος και της ιατρικής με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Η διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι μέχρι δέκα (10) ημέρες. ΙΙΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 10 Τα Μέρη θα υποστηρίξουν τις επαφές μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και αθλητισμού και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους σε φόρουμ νεολαίας και αθλητισμού που διεξάγονται στις δύο χώρες. Άρθρο 11 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη νεολαία και τον αθλητισμό. Οι οικονομικοί όροι της διεξαγωγής ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού θα συμφωνηθούν μεταξύ των αρμόδιων αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων, οργανώσεων νεολαίας και άλλων οργανισμών. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Άρθρο 12 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και πρακτορείων ειδήσεων των δύο χωρών με σκοπό την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων. V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Όλες οι διατάξεις και οι δραστηριότητες του παρόντος Προγράμματος θα εφαρμόζονται και θα διεξάγονται αντίστοιχα διά της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής. Άρθρο 14 Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζουν τα Μέρη να συμφωνήσουν, διά της διπλωματικής οδού, άλλες πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορεί να θεωρήσουν επιθυμητές. Άρθρο 15 Το συνημμένο παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τις γενικές και τις οικονομικές διατάξεις των ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος αυτού. Άρθρο 16 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Στη συνέχεια, η ισχύς του θα παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την υπογραφή του νέου Προγράμματος. Οι διαπραγματεύσεις και η υπογραφή του νέου Προγράμματος θα λάβουν χώρα στην Αθήνα εντός του έτους 2010. Έγινε και υπογράφηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2006 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Μογγολίας (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α) Ανταλλαγή προσώπων σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα 1.Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία άφιξης κάθε υποψηφίου. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα οποία θα περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία τους, στοιχεία σχετικά με την ειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα, τα πτυχία τους και τη γνώση γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), καθώς και κατάλογο των δημοσιεύσεών τους και το προτεινόμενο πρόγραμμα της επίσκεψης και τη διάρκειά του. 3.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος την απόφασή του σχετικά με την αποδοχή των υποψηφίων τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της επίσκεψης κάθε υποψηφίου. 4.Αφού λάβει τη συγκατάθεση του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία της άφιξης κάθε υποψηφίου που έγινε δεκτός τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα (άρθρο 5) 1.Το Μέρος που προσφέρει τις υποτροφίες θα τις προκηρύσσει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιέχουν τις αιτήσεις, συμπληρωμένες στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλ.: - βιογραφικό σημείωμα, - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων ή άλλων πιστοποιητικών εκπαίδευσης, - το πρόγραμμα της έρευνας ή της επίσκεψης για μελετητικούς σκοπούς, - δύο συστατικές επιστολές, - πιστοποιητικό υγείας. 4.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ενημερώνει το Αποστέλλον Μέρος αν εγκρίνει τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. 5.Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 6.Οι υποψήφιοι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές από τη Μογγολία πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να έχουν λάβει επιστολή αποδοχής από ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η επιλογή της γλώσσας σε περίπτωση ερευνητικών επισκέψεων θα συμφωνείται απευθείας μεταξύ του επιβλέποντος καθηγητή και του υποψηφίου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1)Ανταλλαγή προσώπων σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. 2.Η ελληνική πλευρά: - θα παρέχει στους συμμετέχοντες από τη Μογγολία ημερήσια αποζημίωση 90 ευρώ για διαμονή σε ξενοδοχείο και άλλα έξοδα σχετικά με τη διαμονή τους, - θα καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων από τη Μογγολία για μία μονοήμερη ή διήμερη επίσκεψη σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 3.Η μογγολική πλευρά: - θα παρέχει στους συμμετέχοντες από την Ελλάδα τα έξοδα διαμονής και γευμάτων. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης σε δημόσιο νοσοκομείο για τα πρόσωπα που επισκέπτονται τη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα (άρθρο 5) 1.Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης από τη χώρα τους στον τόπο των σπουδών τους και επιστροφής από αυτόν. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει στους συμμετέχοντες από τη Μογγολία: - μηνιαίο επίδομα 550 ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, το οποίο θα καταβάλλεται από την άφιξή τους στην Ελλάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας τους, - εφάπαξ επίδομα 500 ευρώ, με την άφιξη, για έξοδα διαμονής σε υποτρόφους που εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 550 ευρώ για υποτρόφους που εγκαθίστανται στην επαρχία (δεν δικαιούνται να λάβουν αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία), - απαλλαγή από τα δίδακτρα, - κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τα 150 ευρώ, - σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, κάλυψη των εξόδων ιατρικής περίθαλψης σε δημόσιο νοσοκομείο. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή προσώπων 1.Τα πρόσωπα προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ανακοινώνει στο Παραλαμβάνον Μέρος την πρότασή του τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει στο Παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα τους, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της επίσκεψής τους και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. 2.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος την απόφασή του για την αποδοχή των υποψηφίων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. 3.Αφού λάβει τη συγκατάθεση του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησής τους τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 4.Στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, τα Μέρη θα δέχονται πρόσωπα που διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων Το Αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Παραλαμβάνον Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της προγραμματιζόμενης έκθεσης. Στο πλαίσιο της προπαρασκευής και του συντονισμού της έκθεσης, το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει στο Παραλαμβάνον Μέρος ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προγραμματιζόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (κείμενο, κατάλογο εκθεμάτων, φωτογραφίες κ.λπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα. Η άφιξη των εκθεμάτων στον τόπο της εγκατάστασής τους θα γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2)Ανταλλαγή προσώπων 1.Τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν θα καλύπτονται από το Αποστέλλον Μέρος. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει στους συμμετέχοντες από τη Μογγολία: - ημερήσια αποζημίωση 90 ευρώ για διαμονή σε ξενοδοχείο και έξοδα διαβίωσης, - εφάπαξ ποσό 90 ευρώ ανά επίσκεψη, με την άφιξη, για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος. 3.Η μογγολική πλευρά θα καλύπτει: - τα έξοδα διαμονής και γευμάτων των συμμετεχόντων από την Ελλάδα. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης σε δημόσιο νοσοκομείο για τα πρόσωπα που επισκέπτονται τη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς της έκθεσης στο έδαφος της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που διοργανωθεί σε περισσότερους από έναν χώρους, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων οργάνων των δύο χωρών. 2.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης των χώρων, της ασφάλειας και της τεχνικής υποστήριξης (για τους χώρους αποθήκευσης, τις εργασίες εγκατάστασης, το φωτισμό, τη θέρμανση, τη διάλυση της έκθεσης και την εκτύπωση εκδόσεων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Επίσης, το Παραλαμβάνον Μέρος θα αναλαμβάνει τη διαφήμιση της έκθεσης. 3.Το Αποστέλλον Μέρος βαρύνεται με τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη μεταφορά και τη διεξαγωγή της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς στα εκθέματα, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο Αποστέλλον Μέρος όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την αιτία της ζημιάς για να το διευκολύνει να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Το Παραλαμβάνον Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση του Αποστέλλοντος Μέρους. 4.Τα έξοδα που αφορούν την επίσκεψη επιτρόπου και, αν είναι απαραίτητο, άλλων προσώπων των οποίων η παρουσία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 5.Τα Μέρη θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της διαμονής τους, η οποία θα διέπεται από τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα τριετή προγράμματα δραστηριοτήτων, που καταρτίζονται σε εκτέλεση της Συμφωνίας και με τα οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού με αριθμό 509 για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού ( ΦΕΚ, 282/Β/8.3.2006).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αστής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία