ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/οικ.6119

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πρωτοκόλλου Ανταλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας (Άγκυρα 18 Ιουλίου 2007).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται, και έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για την Ανταλλαγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, που υπογράφηκε στην Άγκυρα, στις 18 Ιουλίου, το κείμενο του οποίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Πρωτόκολλο για την Ανταλλαγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η Ελληνική Δημοκρατία («Ελλάς») και η Δημοκρατία της Τουρκίας («Τουρκία») (εφεξής από κοινού αναφερόμενες ως τα Μέρη), σχετικώς με την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, συμφώνησαν ως ακολούθως: 1.Κατόπιν πρότασης της Ελλάδος, κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2007, η Τουρκία θα προκαταβάλει ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία θα επιστραφεί στην Τουρκία κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2008. 2.Τα Μέρη ορίζουν την Τουρκική Εταιρεία Εμπορίας και Συμβολαίων Ηλεκτρισμού (Τurkish Εlectricity Τrade and Cοntracting Cοrpοratiοn - ΤΕΤΑS), την Τουρκική Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (Τurkish Εlectricity Τransmissiοn Cοrpοratiοn -ΤΕΙΑS), την Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Εlectricity Generatiοn Cοrpοratiοn -ΕUΑS), την Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού Ηamitabat (Ηamitabat Εlectricity Generatiοn and Τrade Cοrpοratiοn - ΗΕΑS) και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) και τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) να οριστικοποιήσουν τις απαραίτητες τεχνικές και εμπορικές διαδικασίες ώστε να καταστεί εφικτή η ανταλλαγή ενέργειας. 3.Για τεχνικά ζητήματα η ΤΕΙΑS και ο ΔΕΣΜΗΕ και για εμπορικά ζητήματα η ΤΕΤΑS και η ΔΕΗ θα υπογράψουν συμφωνίες. 4.Η αναφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται με απευθείας σύνδεση μονάδων του εργοστασίου παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικού αέριο στο Ηamitabat και εντός των τεχνικών ορίων, θα κατανέμεται μέγιστη ισχύς 180 ΜW. 5.Σε περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδεται στην Ελλάδα από την Τουρκία μερικώς ή ολικώς δεν επιστραφεί από την Ελλάδα, το αντίτιμο της υπολειπόμενης ποσότητας θα καταβληθεί από τη ΔΕΗ στην ΤΕΤΑS, όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου .2008, και το αντίτιμο αυτό θα καθοριστεί βάσει της τιμής πώλησης του εργοστασίου παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικού αέριο στο Ηamitabat. 6.Η Τουρκία θα ξεκινήσει την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, εντούτοις, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης στην Τουρκία, η ανταλλαγή θα διακοπεί, έως ότου η κατάσταση αντιμετωπιστεί. 7.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης, με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν αλλήλους για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εσωτερικών νομικών διαδικασιών. Θα παύσει να είναι σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2008, εκτός και εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφηκε στην Άγκυρα, στις 18 Ιουλίου, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, στην αγγλική γλώσσα. Για την Ελληνική Δημοκρατία Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας Δημήτρης Σιούφας Δρ Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ Υπουργός Ανάπτυξης Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την κατά νόμο εκτέλεσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α) του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 1 και 3 αυτού. β) του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως ισχύει, γ) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Το αντικείμενο και το χαρακτήρα του κατωτέρω πρωτοκόλλου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία