ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/0544/Μ.5990/ΑΣ.86

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Συμπληρωματικού Μνημονίου Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2006-2010 (Λευκωσία, 29 Δεκεμβρίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Συμπληρωματικό Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2006-2010, που υπογράφηκε στην Λευκωσία στις 29 Δεκεμβρίου 2006, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Για τα έτη 2006-2010) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα έτη 2005 -2010, συμφώνησαν να υπογράψουν Συμπληρωματικό Μνημόνιο και αποφάσισαν ότι: Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν: Για τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσβασης των Κυπρίων και των ομογενών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Α. Για το σκοπό αυτό, οι αιτήσεις των ομογενών που ζουν στην Κύπρο θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και σε επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ο αριθμός των μελών της οποίας δε μπορεί να ξεπεράσει τα πέντε μέλη. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της επιτροπής θα βαρύνουν την Κυπριακή πλευρά . Β. Η Ελλαδική πλευρά θα εξετάσει το αίτημα των Κυπρίων ώστε τα αποτελέσματα των κοινοτικών αλλοδαπών να προωθούνται παράλληλα με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Γ. Η Ελλαδική πλευρά θα προσφέρει, κάθε χρόνο, πενήντα πέντε (55) υποτροφίες σε Κυπρίους για προπτυχιακές σπουδές στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Από Ελλαδικής πλευράς φορέας υλοποίησης των υποτροφιών είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 3.653,16 €. Η Κυπριακή πλευρά θα προσφέρει κάθε χρόνο έντεκα (11) υποτροφίες σε Ελλαδίτες για προπτυχιακές σπουδές στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι έξι (6) υποτροφίες θα χορηγηθούν για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι άλλες πέντε (5) για σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από Κυπριακής πλευράς, φορέας υλοποίησης των υποτροφιών είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντιστοίχως. Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 2.350 κυπριακών λιρών για κάθε υπότροφο. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου θα ρυθμίζουν κατόπιν συνεννοήσεως τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων καθώς επίσης και όλα τα συναφή με τις υποτροφίες θέματα. Δ. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις σπουδές και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στις δύο χώρες και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Το ανωτέρω Συμπληρωματικο Μνημόνιο έγινε στη Λευκωσία στις 29 Δεκεμβρίου 2006 και υπογράφηκε από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας Μαριέττα Γιαννάκου και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου Πεύκιο Γεωργιάδη. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και του συνημμένου Προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας για την περίοδο 1993-1996, ως και του συμπληρωματικού Προγράμματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας για την περίοδο 1993-1996, που υπεγράφησαν στη Λευκωσία στις 9 Νοεμβρίου 1994, και κυρώθηκαν με τον ν. 2360/1995 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 244 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 23ης Νοεμβρίου 1995.
  • το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα- Πρακτικά που καταρτίζονται από το μόνιμο κοινό συντονιστικό όργανο του άρθρου 3.1 του Μνημονίου καθώς και από τη Μικτή Επιτροπή του τρίτου σημείου παρ.(α) του Συμπληρωματικού Προγράμματος εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • το Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα έτη 2005-2010 που υπογράφηκε στη Λευκωσία της 7 Μαρτίου 2005 και εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση της 30ης Νοεμβρίου 2005, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμ. 301, τεύχος Α΄, της 13 Δεκεμβρίου 2005.
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Συμπληρωματικού Μνημονίου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Συμπληρωματικού Μνημονίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία