ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/0544/μ.5864/ασ308

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα νεολαίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλβανίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας. (Τίρανα, 24 Μαρτίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προαγάγουν τη συνεργασία τους στον τομέα της νεολαίας και να στηρίξουν την ανάπτυξη απευθείας επαφών και φιλικών σχέσεων στις δύο χώρες, βάσει των αρχών της αμοιβαιότητας, μέσω:"
1.  
  Της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων του δημοσίου τομέα στον τομέα της νεολαίας και μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων
2.  
  Της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια ή σεμινάρια για θέματα νεολαίας που οργανώνουν τα Μέρη
3.  
  Της ανταλλαγής έντυπου υλικού, ταινιών, CD και πληροφοριών για θέματα νεολαίας
4.  
  Της συμμετοχής σε εκδηλώσεις νεολαίας (φόρουμ, φεστιβάλ, συναντήσεις) που οργανώνουν τα Μέρη, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των νέων
5.  
  Της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ενώσεων και οργανώσεων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την έρευνα σε θέματα νεολαίας από τον κρατικό και τον μη κρατικό τομέα
6.  
  Της ενθάρρυνσης και της παροχής βοήθειας σε όλα τα ιδρύματα και τις οργανώσεις των δύο Μερών για την υποβολή κοινών προγραμμάτων σε διεθνείς οργανισμούς
7.  
  Κάθε άλλης μορφής συνεργασίας σε θέματα νεολαίας που θα συμφωνηθεί από τα Μέρη βάσει των σχετικών νόμων και κανονισμών κάθε χώρας
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα προάγουν δράσεις σε τομείς ενδιαφέροντος που έχουν άμεση επίδραση στη νεολαία, όπως: • Νεολαία και ανεργία (ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία, καθώς και ενθάρρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ νέων επιχειρηματιών από τις δύο χώρες). • Νεολαία και Συμμετοχή στα Κοινά. • Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις δομές που στηρίζουν τη νεολαία και ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτές. • Νεολαία και Υγεία (υποστήριξη προγραμμάτων για την εξάλειψη της εξάρτησης από αλκοόλ και ναρκωτικά και του ιού ΗΙV/ΑΙDS στους νέους). • Κοινωνικά ζητήματα (κοινωνικές διακρίσεις και περιθωριοποίηση, μισαλλοδοξία, ρατσισμός, ξενοφοβία, πρόληψη της παραβατικότητας των νέων κλπ.) • Νεολαία και Ισότητα των Φύλων (περαιτέρω στήριξη των ίσων ευκαιριών για τους άνδρες και τις γυναίκες). • Νεολαία και Περιβάλλον. • Νεολαία και Ελεύθερος Χρόνος. • Νεολαία και Πληροφόρηση (ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συνεργαζόμενων χωρών σε θέματα όπως τα δίκτυα, τα κέντρα πληροφόρησης και οι ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης). • Νεολαία και Εθελοντική Εργασία. • Νεολαία και Τέχνη/Πολιτισμός (προγράμματα σχεδιασμένα για την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης των νέων). • Εναλλακτικός Τουρισμός Νέων. • Στήριξη των Νέων στην Επαρχία.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νεολαία» προάγοντας τις ακόλουθες δραστηριότητες: Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Πρωτοβουλίες Νέων και Προγράμματα Στήριξης. Με τη συμμετοχή τους στις εν λόγω δράσεις, οι νέοι της Ελλάδος και της Αλβανίας θα ανταλλάσσουν ιδέες και καλές πρακτικές και θα εξοικειώνονται με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζοντα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Άρθρο 4 "Τα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν κάθε χρόνο σε αμοιβαία βάση:"
1.  
  Τριμελή αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων του δημοσίου τομέα και άλλων στελεχών που εργάζονται στη δημόσια διοίκηση και ασχολούνται με ζητήματα νέων, προκειμένου να γνωρίσουν τις πολιτικές για τους νέους, τα προγράμματα ανάπτυξης νέων και τις οργανώσεις νέων του άλλου μέρους, για περίοδο 3 ημερών στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2006
2.  
  Τριμελή αντιπροσωπεία μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων για περίοδο 3 ημερών προκειμένου να γνωρίσουν τις οργανώσεις νέων και τα προγράμματα ανάπτυξης νέων και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις νέων που οργανώνονται στις δύο χώρες στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2007. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Άρθρο 5
1.  
  Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει στο άλλο Μέρος πλήρη διατροφή και διαμονή, θα καταβαλλει το πλήρες κόστος του προγράμματος -συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για επισκέψεις σε πολιτιστικά αξιοθέατα και παρακολούθηση εκδηλώσεων - και των εσωτερικών μετακινήσεων. Το Μέρος-επισκέπτης θα καταβαλλει το κόστος ταξιδιού προς και από τον προορισμό της ομάδας υποδοχής.
Άρθρο 6
1.  
  Το Μέρος υποδοχής θα είναι υπεύθυνο για το κόστος διερμηνείας - κατά τη διάρκεια των επίσημων συναντήσεων των δύο Μερών - και μετάφρασης των επίσημων εγγράφων στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα παρέχουν, σε αμοιβαία βάση, ιατρική θεραπεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων των αντίστοιχων χωρών για τους επισκέπτες του άλλου Μέρους. Ωστόσο, το κόστος της μακροχρόνιας θεραπείας και των μειζόνων χειρουργικών επεμβάσεων δεν θα καλύπτεται. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 8
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί με την αμοιβαία συγκατάθεση των Μερών μέσω διαπραγματεύσεων. Οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Άρθρο 9
1.  
  Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Μερών. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ.
Άρθρο 10
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ μόλις υπογραφεί από τα Μέρη και θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο δύο (2) ετών. Θα ανανεώνεται αυτομάτως για περαιτέρω περίοδο ίδιας διάρκειας, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με χορήγηση προηγούμενης γραπτής γνωστοποίησης έξι μηνών προς το άλλο Μέρος.
Άρθρο 11
1.  
  Η καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δεν θα επηρεάσει τις συμφωνημένες μορφές συνεργασίας, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία καταγγελίας του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
Άρθρο 12
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας δεν αποκλείει τη δυνατότητα πραγματοποίησης άλλων εκδηλώσεων και ανταλλαγών που θα συμφωνηθούν αμοιβαία μεταξύ των Μερών. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι εξουσιοδοτήθηκαν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους να υπογράψουν το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας. Συντάχθηκε στα Τίρανα στις 24 Μαρτίου 2006 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για το Υπουργείο Για τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, Πολιτισμού Νέας Γενιάς του Υπουργείου Νεολαίας και Εθνικής Παιδείας και Αθλητισμού Θρησκευμάτων της Αλβανίας της Ελληνικής Δημοκρατίας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία στους τομείς της παιδείας, των επιστημών και του πολιτισμού που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 4 Νοεμβρίου 1998 και κυρώθηκε με το ν. 2829/2000 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 95 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 16ης Μαρτίου 2000.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 10 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 για την «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» ( π.δ. 63/ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2000/2829 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2829 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία