ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/2431.02.1/02/07

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στο κανονισμό 1, προσθήκη κανονισμού 12 Α, επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό ΙΟΡΡC και τροποποιήσεις στο κανονισμό 21 του αναθεωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78 - Προσθήκη του κανονισμού 13 στο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις στον κανονισμός 1, και προστίθεται ο κανονισμός 12 Α, και γίνονται επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό ΙΟΡΡC και τροποποιήσεις στο κανονισμό 21 του αναθεωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78 καθώς και προστίθεται ο κανονισμός 13 στο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78, όπως αναφέρεται στις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΜΕΡC.141(54) και ΜΕΡC.143(54) αντίστοιχα που υιοθετήθηκαν την 24η Μαρτίου 2006. 2.Τα κείμενα των ανωτέρω αποφάσεων ΜΕΡC μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα και σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα παρατίθενται κατωτέρω ως έχει στην παρούσα απόφαση. 3.Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων υπερισχύει το Αγγλικό. Άρθρο 2 1.Η θέση σε εφαρμογή των αποφάσεων ΜΕΡC.141(54) και ΜΕΡC.143(54) που υιοθετήθηκαν την 24η Μαρτίου 2006 αρχίζει την 1η Αυγούστου 2007. 2.Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Την παρ.2 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 (Α΄ 89), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» ΜΑRΡΟL 73/78, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄ 28),
  • Το π.δ. 27/2007 (Α΄ 19) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 117(52) ΜΕΡC απόφαση,
  • Τις υπ’ αριθμ. ΜΕΡC.141(54) και ΜΕΡC.143(54) αποφάσεις της 24ης Μαρτίου 2006 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕΡC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με τις οποίες τροποποιείται ο κανονισμός 1, και προστίθεται ο κανονισμός 12 Α, και γίνονται επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό ΙΟΡΡC και τροποποιήσεις στο κανονισμό 21 του αναθεωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78 καθώς και προστίθεται ο κανονισμός 13 στο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78,
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,