Έγκριση του Προγράμματος Ανταλλαγών στον τομέα της Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2006-2007-2008 (Αμμάν, 17 Ιουλίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν σε ετήσια βάση δύο (2) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους για περίοδο έως δώδεκα (12) ημερών με σκοπό την πραγματοποίηση διαλέξεων ή/και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο μέρη θα διευκολύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε συμπόσια, συνέδρια κ.λπ. που διεξάγονται στην άλλη χώρα.
Άρθρο 3
1.  
  Η ελληνική πλευρά θα παρέχει κάθε χρόνο στην ιορδανική πλευρά: Α. Τρεις (3) νέες υποτροφίες σε ιορδανούς φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές διάρκειας δώδεκα (12) μηνών την καθεμία. Β. Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας δέκα (10) μηνών την καθεμία. Γ. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, η ελληνική πλευρά θα εξετάσει τη δυνατότητα παροχής τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας δέκα (10) μηνών την καθεμία για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους διδασκαλίας.
2.  
  Η ιορδανική πλευρά θα παρέχει κάθε χρόνο στην ελληνική πλευρά τρεις (3) υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμία και μπορούν να αφορούν οποιονδήποτε τομέα σπουδών που προσφέρεται στα πανεπιστήμια της Ιορδανίας. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα θα είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία και θα αφορούν σπουδές ή έρευνα στον τομέα της αραβικής γλώσσας.
Άρθρο 4 "Επιπλέον, η ελληνική πλευρά θα παρέχει κάθε χρόνο:"
1.  
  Μία (1) νέα υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ή για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας δέκα (10) μηνών, και στις δύο περιπτώσεις στον τομέα της Ελληνικής Φιλολογίας, υπό τον όρο ότι ο απόφοιτος θα προσληφθεί στο Τμήμα Σύγχρονης Γλώσσας, Τομέα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τις ακαδημαϊκές αρχές της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας.
2.  
  Δύο (2) νέες υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές διάρκειας δώδεκα (12) μηνών την καθεμία σε ιορδανούς υπηκόους με οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τις αρμό­διες αρχές του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ιορδανίας.
3.  
  Δύο (2) νέες υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε Χριστιανούς φοιτητές από την Ιορδανία. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ιορδανίας. Στην επιλογή των προαναφερθέντων υποψηφίων θα συμμετάσχει ο Πρεσβευτής της Ελλάδος στην Ιορδανία ή αντιπρόσωπός του.
Άρθρο 5
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές να διεξάγουν την έρευνα και τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια των δύο χωρών σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στις δύο χώρες
Άρθρο 6
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια των δύο χωρών
Άρθρο 7
1.  
  Το Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας δέχεται έλληνες φοιτητές για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές αραβικής γλώσσας και λογοτεχνίας
Άρθρο 8
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν με κάθε δυνατό τρόπο την ανταλλαγή επισκέψεων φοιτητών αρχαιολογίας. Οι επισκέψεις αυτές θα έχουν ως στόχο να έλθουν οι φοιτητές σε επαφή με τους αρχαιολογικούς χώρους των δύο χωρών.
Άρθρο 9
1.  
  Οι δύο πλευρές σημειώνουν με ικανοποίηση την ίδρυση ελληνικού τομέα στο Τμήμα Σύγχρονης Γλώσσας του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας και θα συμβάλλουν στη λειτουργία του. Προς το σκοπό αυτό, η ελληνική πλευρά θα χορηγεί υποτροφίες για εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, καθώς και βιβλία και διδακτικό υλικό.
Άρθρο 10 "Η ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία της να εξετάσει ευνοϊκά η ιορδανική πλευρά την πιθανότητα σύστασης θέσεων λέκτορα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού στα πανεπιστήμια της Ιορδανίας. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν διά της διπλωματική [...]"
2.  
  Έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία
Άρθρο 11 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, τις ανταλλαγές και τη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και θα παρέχουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργα [...]"
3.  
  Εκπαίδευση
Άρθρο 12
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την οικονομία της γνώσης, και επίσης θα ανταλλάξουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με σχέδια, έργα και αναπτυξιακά προγράμματα
Άρθρο 13
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ενημερωτικών φυλλαδίων και πληροφοριών σχετικά με σπουδές σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα, με έμφαση στους τομείς του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας, του πληθυσμού και της εκπαίδευσης, και ιδίως τα αγγλόφωνα προγράμματα, σύμφωνα με τα αιτήματα της άλλης πλευράς
Άρθρο 14
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την ισοτιμία διπλωμάτων, πιστοποιητικών και ακαδημαϊκών πτυχίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 15
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής διδασκαλίας
Άρθρο 16
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή προσκλήσεων σε ειδικούς για συμμετοχή σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια που διεξάγονται στις δύο χώρες
Άρθρο 17
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών
Άρθρο 18
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν επισκέψεις δύο (2) αντιπροσώπων από τον τομέα της εκπαίδευσης, διάρκειας έως επτά (7) ημερών, με σκοπό να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα των δύο χωρών
Άρθρο 19 "Η ελληνική πλευρά ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος έχει δημιουργήσει εξεταστικό σύστημα για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της ικανότητας σε σύγχρονες γλώσσες το οποίο οδηγεί στην απόκτηση κρατικού Πιστο­π [...]"
4.  
  Τουρισμός
Άρθρο 20
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων τουριστικών αρχών και των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα για τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού
Άρθρο 21
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού στις δύο χώρες
Άρθρο 22 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του θεραπευτικού τουρισμού και της λουτροθεραπείας στις δύο χώρες."
5.  
  Αρχαιολογία
Άρθρο 23
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εκδόσεις στον τομέα της αρχαιολογίας μέσω των αρμόδιων ιδρυμάτων τους
Άρθρο 24
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με την αρχαιολογία και τα μουσεία μέσω επίσημων προσκλήσεων για τέτοιες δραστηριότητες
Άρθρο 25
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τις κινητές εκθέσεις σχετικά με την κληρονομιά και την αρχαιολογία στις δύο χώρες. Η ελληνική πλευρά εκφράζει το ενδιαφέρον της για τη διοργάνωση στην Αθήνα έκθεσης ελληνόγλωσσων επιγραφών που έχουν βρεθεί στην Ιορδανία.
Άρθρο 26
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν 1-2 ειδικούς στον τομέα της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της αναστύλωσης, για περίοδο έως οκτώ (8) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 27
1.  
  Οι δύο πλευρές εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για στενότερη συνεργασία στον τομέα της αρχαιολο­γίας, των αναστυλώσεων, των ανασκαφών και των μου­σείων
Άρθρο 28 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των αρχαιολογικών ανασκαφών. Η ελληνική πλευρά σημειώνει με ικανοποίηση ότι το έτος 2002 μια ομάδα από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων άρχισε αρχαιολογικές ανασκαφές στη θέσ [...]"
6.  
  Πολιτισμός
Άρθρο 29
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εκδόσεις στον τομέα του πολιτισμού
Άρθρο 30
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή λαο­γραφικών εκθέσεων και θα ανταλλάξουν επισκέψεις καλλιτεχνών με σκοπό τη γνωριμία με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στις δύο χώρες
Άρθρο 31
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών
Άρθρο 32
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του παιδικού πολιτισμού, όπως η παιδική λογοτεχνία, το παιδικό θέατρο, το παιδικό βιβλίο και το κουκλοθέατρο
Άρθρο 33
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από διαφόρους τομείς του πολιτισμού σε διεθνείς διαγωνισμούς, φεστιβάλ, εκθέσεις βιβλίου, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα και την Ιορδανία. Οι ρυθμίσεις θα συμφωνηθούν μέσω απευθείας επαφών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν 3-4 άτομα από κάθε τομέα του πολιτισμού (συγγραφείς, μουσικούς, εθνογράφους, καλλιτέχνες του θεάτρου ή του κινηματογράφου κ.λπ.) για περίοδο επτά (7) ημερών τον καθένα. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μέσω απευθείας επαφών.
Άρθρο 34
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου που διεξάγονται στις δύο χώρες
Άρθρο 35 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εκδοτικών οίκων για τη μετάφραση αραβικής λογοτεχνίας στα Ελληνικά και ελληνικής λογοτεχνίας στα Αραβικά."
7.  
  Εκθέσεις και αρχεία
Άρθρο 36 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τις εθνικές βιβλιοθήκες των δύο χωρών να ανταλλάξουν βιβλία, έντυπα και καταλόγους."
8.  
  Νεολαία
Άρθρο 37
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν απευθείας επαφές και συνεργασία μεταξύ των οικείων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα νεολαίας, δηλ. της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ελληνική πλευρά και του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας για την ιορδανική πλευρά, εάν χρειαστεί μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας για τον καθορισμό του γενικού πεδίου, των μορφών και των οργανωτικών και οικονομικών όρων των ανταλλαγών στον τομέα αυτό.
Άρθρο 38
1.  
  Οι δύο πλευρές θα προωθήσουν, στον τομέα της νεολαίας, την ανταλλαγή κρατικών εμπειρογνωμόνων αρμόδιων για θέματα νεολαίας με σκοπό την ενημέρωση για τις πολιτικές για τη νεολαία, τα αναπτυξιακά προγράμματα νεολαίας και τις οργανώσεις νεολαίας του άλλου μέρους. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν διά της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 39 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις και φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνονται στις δύο χώρες."
9.  
  Αθλητισμός
Άρθρο 40 "Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών στον τομέα του αθλητισμού. Επίσης, θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα του αθλητισμού που διοργανώνονται στις δύο χώρες και την ανταλλα [...]"
10.  
  Υγεία
Άρθρο 41
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες στον τομέα της θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής
Άρθρο 42
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες στον τομέα των φαρμάκων και των θεμάτων υγείας
Άρθρο 43 "Οι δύο πλευρές θα μελετήσουν τη δυνατότητα, προσφοράς προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ιατρικό προσωπικό της Ιορδανίας για σπουδές στην Ελλάδα σε τομείς που θα προτείνει η ιορδανική πλευρά."
11.  
  Κοινωνική ανάπτυξη
Άρθρο 44
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες στους τομείς της οικογενειακής συμβουλευτικής, της κοινωνικής άμυνας, της παιδικής ηλικίας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 45
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης, με έμφαση στη συνεργασία με κυβερνητικές οργανώσεις, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση της φτώχειας και την ενδυνάμωση των γυναικών
Άρθρο 46
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, των εταιρικών σχέσεων και της τεχνολογίας πληροφορικής στον κοινωνικό τομέα
Άρθρο 47 "Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της κοινοτικής συνειδητοποίησης και στην παρακολούθηση της λειτουργίας ιδρυμάτων πρόνοιας, κοινωνικής ανάπτυξης και ελέγχου ισότητας."
12.  
  Διάφορα
Άρθρο 48
1.  
Πολιτιστικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον συμφωνηθούν από τις δύο πλευρές δια της διπλωματικής οδού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι. Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το Παραλαμβάνον Μέρος τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το Αποστέλλον Μέρος θα υποβάλλει στο Παραλαμβάνον Μέρος προσωπικά στοιχεία σχετικά με την ειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες που ομιλούν οι υποψήφιοι (Αγγλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια της παραμονής των προσώπων προς ανταλλαγή, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος τη συγκατάθεσή του τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης. Αφού λάβει τη συγκατάθεση του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. ΙΙ. Ανταλλαγή υποτροφιών (σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος προγράμματος) 1.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα προκηρύσσει τις υποτροφίες το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο Παραλαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. 3.Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν: - Βιογραφικό σημείωμα - Επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων ή πτυχίων - Το πρόγραμμα έρευνας - Πιστοποιητικό υγείας. 4.Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. 5.Οι υπότροφοι πρέπει να ομιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική. Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές είναι απαραίτητο να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να έχουν γίνει προηγουμένως δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 6.Η διάρκεια των υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια των σπουδών, σύμφωνα με τα προγράμματα των πανεπιστημιακών τμημάτων, συν ένα έτος για τα προγράμματα γλώσσας. 7.Ο φάκελος των ιορδανών υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να περιέχει έγγραφο αποδοχής από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό-εκπαιδευτικό κέντρο, στην περίπτωση επιστημονικής έρευνας. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι. Ανταλλαγή προσώπων 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και γεύματα. - Έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, έως 150 ευρώ, εάν προκύπτουν από το πρόγραμμα διαμονής. - Έξοδα μίας μονοήμερης ή διήμερης επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους, για τα πρόσωπα που θα ανταλλαγούν σύμφωνα με το άρθρο 18. 3.Η ιορδανική πλευρά θα παρέχει: Κατάλληλα γεύματα, διαμονή και μετακινήσεις εντός της χώρας υποδοχής σύμφωνα με το πρόγραμμα δια­μονής. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει στα πρόσωπα που επισκέπτονται τη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο. ΙΙ. Ανταλλαγή υποτροφιών (σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος προγράμματος) 1.Οι έλληνες υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: 1)Μηνιαίο επίδομα 550 ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές και 500 ευρώ για προπτυχιακούς φοιτητές, αρχίζοντας από την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτοντας τη διάρκεια της υποτρο­φίας. 2)Εφάπαξ ποσό 500 ευρώ με την άφιξη για έξοδα διαμονής σε όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 550 ευρώ για όσους εγκαθίστανται στην επαρχία. Δεν δικαιούνται να λάβουν αυτό το ποσό φοιτητές των οποίων έχει ανανεωθεί η υποτροφία. 3)Εφάπαξ ποσό 150 ευρώ για έξοδα μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή έρευνας για ερευνητές. Απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή. 4)Απαλλαγή από τα δίδακτρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ερευνητές δεν απαλλάσσονται από τα σχετικά δίδακτρα σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο διδασκαλείο του πανεπιστημίου. 3.Η ιορδανική πλευρά θα παρέχει: 1)Δωρεάν διαμονή σε φοιτητική εστία, μόνο για φοιτήτριες. 2)Μηνιαίο επίδομα 90 δηναρίων για φοιτητές και 75 δηναρίων για φοιτήτριες. 3)30 δηνάρια για βιβλία και 20 δηνάρια για ρούχα, για φοιτητές και φοιτήτριες. 4)Απαλλαγή από τα δίδακτρα. Και οι δύο πλευρές διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν τα μηνιαία επιδόματα ανάλογα με την αύξηση του κόστους ζωής. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει στα πρόσωπα που επισκέπτονται τη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 1.Ανταλλαγή προσώπων Τα πρόσωπα προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το Αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ανακοινώνει στο Παραλαμβάνον Μέρος την πρότασή του τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Επίσης, το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει στο Παραλαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει στο Αποστέλλον Μέρος τη συγκατάθεση του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Αφού λάβει τη συγκατάθεση του Παραλαμβάνοντος Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής. 2.Ανταλλαγή εκθέσεων Το Αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Παραλαμβάνον Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης. Το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογο, κατάλογο αντικειμένων, φωτογραφίες κ.λπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια. Η άφιξη των εκθεμάτων στον τόπο του προορισμού τους θα γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι. Ανταλλαγή προσώπων Τα έξοδα μετακινήσεων και υποδοχής των προσώπων που θα πραγματοποιούν επισκέψεις σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καλύπτονται ως εξής: 1.Τα έξοδα μετάβασης στην πρωτεύουσα του Παραλαμβάνοντος Μέρους και επιστροφής από αυτήν θα καλύπτονται από το Αποστέλλον Μέρος. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: 1)90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και γεύματα. 2)Εφάπαξ ποσό 90 ευρώ, με την άφιξη, ανά επίσκεψη για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων σε ελληνικό έδαφος. 3.Η ιορδανική πλευρά θα παρέχει: Κατάλληλα γεύματα, διαμονή και μετακινήσεις εντός της χώρας υποδοχής σύμφωνα με το πρόγραμμα δια­μονής. 4.Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει στα πρόσωπα που επισκέπτονται τη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο. ΙΙ. Ανταλλαγή εκθέσεων Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης στην πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής και επιστροφής από αυτήν. Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς της έκθεσης στο έδαφος της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που διοργανωθεί σε περισσότερες από μία πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων των δύο χωρών. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας και της τεχνικής υποστήριξης (χώρων αποθήκευσης, εργασιών εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, διάλυσης της έκθεσης, εκτύπωσης εκδόσεων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Επίσης, το Παραλαμβάνον Μέρος θα αναλαμβάνει τη διαφήμιση της έκθεσης. Το Αποστέλλον Μέρος βαρύνεται με τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη μεταφορά και τη διεξαγωγή της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο Αποστέλλον Μέρος όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να το διευκολύνει να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Το Παραλαμβάνον Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα που έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση του Αποστέλλοντος Μέρους. Τα έξοδα που αφορούν την επίσκεψη επιτρόπου και, αν είναι απαραίτητο, άλλων προσώπων των οποίων η παρουσία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα δύο μέρη θα συμφωνούν για τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και για τη διάρ­κεια της διαμονής τους.
Άρθρο 49
1.  
  Το συνημμένο παράρτημα, το οποίο αφορά τις γενικές και τις οικονομικές διατάξεις των ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος αυτού
Άρθρο 50
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής του και θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Στη συνέχεια, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή το νέου εκτελεστικού προγράμματος.
Άρθρο 51
1.  
  Έγινε στις 17 Ιουλίου 2006 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής του Χασεμιτικού Δημοκρατίας Βασιλείου της Ιορδανίας (υπογραφή) (υπογραφή) Ακριβής μετάφραση από τα Αγγλικά του συνημμένου πρωτοτύπου εγγράφου Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 Ο μεταφραστής του Υπουργείου Εξωτερικών Βασίλειος Δ. Μπελεκούκιας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την οικονομική, μορφωτική και τεχνική συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 1976 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 883/1979, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 61 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄, της 24ης Μαρτίου 1979.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 8 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
 • Την υπ’ αριθμ. 509 απόφαση για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 282 Β΄/8.3.2006.
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατά­ξεων του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/883 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/883 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία