ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ.0544/Μ.6133/ΑΣ362

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Έγκριση Πρακτικών της Συνόδου της Μόνιμης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Συμφωνίας
Άρθρο 2
1.  
  Η Επιτροπή απαρτίζεται από τις αντιπροσωπείες των Μερών. Κάθε Αντιπροσωπεία αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη, από κάθε Μέρος. Κάθε μέλος μπορεί να έχει αναπληρωματικό μέλος. Εθνικοί εμπειρογνώμονες μπορούν, επίσης, να υποστηρίζουν κάθε Αντιπροσωπεία. Κάθε Μέρος ορίζει ένα μέλος της αντιπροσωπείας, ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας.
2.  
  Εάν κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει υπο-επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη της, αναπληρωματικά μέλη ή εμπειρογνώμονες
Άρθρο 3
1.  
  Η Επιτροπή πραγματοποιεί την τακτική σύνοδο της μία φορά το χρόνο. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών μπορούν επίσης να συγκαλέσουν, με κοινή απόφαση, έκτακτες συνόδους.
2.  
  Η τακτική σύνοδος πραγματοποιείται εναλλακτικά στο έδαφος των Συμβαλλόμενων Μερών. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του φιλοξενούντος Μέρους θα προεδρεύει της συνόδου.
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε επικεφαλής αντιπροσωπείας μπορεί να προτείνει θέματα για την ημερήσια διάταξη. Η τελική ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη της συνόδου καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 5
1.  
  Οι επίσημες γλώσσες εργασίας της Επιτροπής είναι η ελληνική, η αλβανική και η αγγλική
Άρθρο 6
1.  
  Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις με ομοφωνία. Για το σκοπό αυτό, τα θέματα υπό συζήτηση θεωρούνται ως ολοκληρωθέντα όταν και οι δύο επικεφαλής των αντιπροσωπειών συμφωνήσουν στο ίδιο συμπέρασμα. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το θέμα θα παραπέμπεται στις Κυβερνήσεις των Μερών.
2.  
  Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης συντάσσονται εις διπλούν, στην αγγλική γλώσσα. Υπογράφονται από τους δύο επικεφαλής των αντιπροσωπειών.
3.  
  Τα συμπεράσματα της Επιτροπής τίθενται σε ισχύ μόλις εγκριθούν και από αμφότερες τις Κυβερνήσεις. Η σχετική έγκριση θα γνωστοποιείται, αντίστοιχα, δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 7
1.  
  Κάθε Μέρος βαρύνεται οικονομικά με τα έξοδα της αντιπροσωπείας του. Και τα δύο Μέρη συμμετέχουν οικονομικά, εξίσου, στα έξοδα τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της Επιτροπής, εάν δεν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό.
Άρθρο 8
1.  
Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί, κατόπιν κοινής συμφωνίας, σε οποιαδήποτε σύνοδο της Επιτροπής. Οι προτάσεις τροποποίησης θα πρέπει να διαβιβάζονται στο άλλο Μέρος, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από κάθε σύνοδο. Έγινε στα Τίρανα, στις 10 Απριλίου 2008, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία προσαρτώνται στα συμφωνηθέντα πρακτικά της πρώτης συνόδου της Μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα γλυκών διασυνοριακών υδάτων. Ο Επικεφαλής Η Επικεφαλής της Ελληνικής της Αλβανικής ΑντιπροσωπείαςΠροκόπιος Δ. Μαντζουράνης Ledia Ηysi ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ελληνική Αντιπροσωπεία της Μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών υδάτων. 1.Π. Δ. Μαντζουράνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών. 2.Βασίλειος Ν. Πάτρωνας, Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, Υπουργείο Εξωτερικών. 3.Ιωάννης Τζόβας - Μουρούζης, Σύμβουλος Πρεσβείας, Υπουργείο Εξωτερικών. 4.Χ. Φαρμάκης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Τομέα της Ελληνικής Πρεσβείας, Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων. 5.Παρασκευή Καμπούρογλου, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών/Διεύθυνση Β2 - Οικονομικών Σχέσεων με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και την Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου (ΒSΕC). 6.Αλέξανδρος Κολλιόπουλος, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Υπουργείο Εξωτερικών/Ειδική Νομική Υπηρεσία. 7.Σ. Λιόντος, Γραμματέας Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας. 8.Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Προϊστάμενος της Μονάδας Ελέγχου και Διαχείρισης, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών/Διευθύνουσα Αρχή του προγράμματος γειτονίας Ελλάδας - Αλβανίας. 9.Δημήτριος Κ. Μπαλτογιάννης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Περιφέρεια Ηπείρου. 10.Δημήτριος Σπυράκης, Διευθυντής Υδροηλεκτρικού Σταθμού Πηγών Αώου, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/Τμήμα Λειτουργιών.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 3 Απριλίου 2007 και κυρώθηκε με τον ν. 3405/2005 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 254 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 25ης Οκτωβρίου 2005.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο «Τα Πρωτόκολλα- Πρακτικά που καταρτίζονται από τη μόνιμη Ελληνο-Αλβανική Επιτροπή του άρθρου 1 σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση Πρακτικών δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση Πρακτικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία