ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ.0544/Μ.6138/ΑΣ.448

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος - Αλγερίας για την αμοιβαία κατάργηση του καθεστώτος θεωρήσεων Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο της τη Συμφωνία που συνήφθη με ανταλλαγή των υπ’ αριθμ. 3421/7/ΑS239/13.3.2008 και Νο 55/CΑΒ/ΑΑΑ/08/10.4.2008 ρηματικών διακοινώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και της Πρεσβείας της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα αντίστοιχα, καθώς και τις αναπόσπαστες στην εν λόγω Συμφωνία υπ’ αριθμ. 3421/10/ΑΣ611/08/20.5.2008 και 067/CΑΒ/ΑΑΑ/8/20.5.2008 ανταλλαγείσες ρηματικές διακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και της Πρεσβείας της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα αντίστοιχα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής 3421/7/ΑΣ 239 ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας εκφράζει την εκτίμησή του στην Πρεσβεία της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα και, αναφερόμενο στις Ρηματικές Διακοινώσεις του α) υπ’ αριθμ. 3421/ΑΣ216/21.2.2008 και υπ’ αριθμ. 3421/22/ΑΣ223/22.2.2008 καθώς και στη Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας υπ’ αριθμ. 029/CΑΒ/ΑΑΑ/08/19.2.2008, σχετικά με τις τροποποιήσεις στην πρόταση περί απαλλαγής από το καθεστώς θεωρήσεων των κατόχων διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, έχει την τιμή να του διαβιβάσει την πρόταση της ελληνικής πλευράς η οποία έχει ως εξής: 1.«Οι υπήκοοι της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων σε ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν, διέλθουν, διαμείνουν ή εξέλθουν ελεύθερα από το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, για μία συνεχή διαμονή ή πολλαπλές διαμονές η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες στη διάρκεια μίας περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν της 19 Ιουνίου 1990 (σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που ενσωμάτωσε το κεκτημένο του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 2.Οι υπήκοοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων σε ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν, διέλθουν, διαμείνουν ή εξέλθουν ελεύθερα από το έδαφος της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, για μία συνεχή διαμονή ή πολλαπλές διαμονές η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες στη διάρκεια μίας περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας. 3.Οι υπήκοοι των δύο Συμβαλλομένων Μερών, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, διαπιστευμένοι στη Διπλωματική Αποστολή τους, μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από το έδαφος του έτερου Συμβαλλόμενου Μέρους και να διαμείνουν σε αυτό καθόλη τη διάρκεια της αποστολής τους. 4.Τα άτομα που τυγχάνουν του ευεργετήματος της παρούσας Συμφωνίας υποχρεούνται να τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Κράτος υποδοχής όσον αφορά την είσοδο, τη διαμονή και την έξοδο αλλοδαπών. 5.Οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. 6.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να θέσει περιορισμούς ή να αναστείλει προσωρινά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας ή ορισμένες από τις διατάξεις της για λόγους δημοσίας τάξης, εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων καθώς και η αναστολή τους θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος εγγράφως και μέσω της διπλωματικής οδού. 7.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην επιτρέψει την είσοδο στο έδαφος της χώρας του υπηκόων του έτερου Συμβαλλόμενου Μέρους τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους. 8.Οποιαδήποτε τροποποίηση στα ταξιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να κοινοποιείται στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος και δείγματα των νέων εγγράφων θα πρέπει να αποστέλλονται σε αυτό μέσω της διπλωματικής οδού εξήντα (60) ημέρες πριν τη χρησιμοποίησή τους, συνοδευόμενα από αναλυτική περιγραφή της χρήσης και του σκοπού τους. 9.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με έγγραφη προειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω της διπλωματικής οδού. 10.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για απεριόριστη διάρκεια. Θα αρχίσει να τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών ενημερώνει το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του». Στο μέτρο που η πιο πάνω πρόταση βρίσκει σύμφωνη την αλγερινή πλευρά, η ελληνική πλευρά εκφράζει τη συμφωνία της ως προς την πρόταση απαλλαγής από το καθεστώς θεωρήσεων των κατόχων διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας δράττεται της ευκαιρίας προκειμένου να εκφράσει εκ νέου στην Πρεσβεία της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα την υψηλή εκτίμησή του. (σφραγίδα-υπογραφή) Αθήνα, 13 Μαΐου 2008 Πρεσβεία της Δημοκρατικής καιΛαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμ. 055/CΑΒ/ΑΑΑ/08 Η Πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα εκφράζει την εκτίμησή της στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και έχει την τιμή να αναφερθεί στη ρηματική διακοίνωσή του με αριθμό 3421/7/ΑΣ 239 της 13 Μαΐου 2008 που αφορά Συμφωνία για την απαλλαγή από το καθεστώς θεωρήσεων των κατόχων διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων όπως το κείμενο αυτής περιέχεται στην εν λόγω διακοίνωση: 1.«Οι υπήκοοι της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων σε ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν, διέλθουν, διαμείνουν ή εξέλθουν ελεύθερα από το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, για μία συνεχή διαμονή ή πολλαπλές διαμονές η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες στη διάρκεια μίας περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν της 19 Ιουνίου 1990 (σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 2.Οι υπήκοοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων σε ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν, διέλθουν, διαμείνουν ή εξέλθουν ελεύθερα από το έδαφος της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, για μία συνεχή διαμονή ή πολλαπλές διαμονές η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες στη διάρκεια μίας περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας. 3.Οι υπήκοοι των δύο Συμβαλλομένων Μερών, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, διαπιστευμένοι στη Διπλωματική Αποστολή τους, μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από το έδαφος του έτερου Συμβαλλόμενου Μέρους και να διαμείνουν σε αυτό καθόλη τη διάρκεια της αποστολής τους. 4.Τα άτομα που τυγχάνουν του ευεργετήματος της παρούσας Συμφωνίας υποχρεούνται να τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Κράτος υποδοχής όσον αφορά την είσοδο, τη διαμονή και την έξοδο αλλοδαπών. 5.Οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. 6.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να θέσει περιορισμούς ή να αναστείλει προσωρινά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας ή ορισμένες από τις διατάξεις της για λόγους δημοσίας τάξης, εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων καθώς και η αναστολή τους θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος εγγράφως και μέσω της διπλωματικής οδού. 7.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην επιτρέψει την είσοδο στο έδαφος της χώρας του υπηκόων του έτερου Συμβαλλόμενου Μέρους τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους. 8.Οποιαδήποτε τροποποίηση στα ταξιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να κοινοποιείται στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος και δείγματα των νέων εγγράφων θα πρέπει να αποστέλλονται σε αυτό μέσω της διπλωματικής οδού εξήντα (60) ημέρες πριν τη χρησιμοποίησή τους, συνοδευόμενα από αναλυτική περιγραφή της χρήσης και του σκοπού τους. 9.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με έγγραφη προειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω της διπλωματικής οδού. 10.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για απεριόριστη διάρκεια. Θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας κοινοποίησης με την οποία ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών ενημερώνει το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του». Η Πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα ενημερώνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι εγκρίνει την εν λόγω Συμφωνία και δράττεται της ευκαιρίας προκειμένου να εκφράσει εκ νέου στο εν λόγω υπουργείο την υψηλή εκτίμησή του. (υπογραφή) Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Υπουργείο Εξωτερικών Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής Αριθμ. 3421/10/ΑΣ 611 ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας εκφράζει την εκτίμησή του στην Πρεσβεία της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα και αναφερόμενο στη Συμφωνία για την απαλλαγή από το καθεστώς θεωρήσεων των κατόχων διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων που συνήφθη με την ανταλλαγή των Ρηματικών Διακοινώσεων υπ’ αριθμ. 3421/7/ΑΣ 239 της 13 Μαρτίου 2008 της Α6 Διεύθυνσης και υπ’ αριθμ. 055/CΑΒ/ΑΑ/08 της 10 Απριλίου 2008 της Πρεσβείας της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, έχει την τιμή να της προτείνει: Α) Την πρόσθεση του ακόλουθου κειμένου στην παράγραφο 3 της εν λόγω Συμφωνίας: «Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να ενημερώνει το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος, εγγράφως και μέσω της διπλωματικής οδού, όσον αφορά τον διορισμό των προσώπων αυτών ως μελών της Διπλωματικής Αποστολής της στο έδαφος του έτερου Συμβαλλόμενου Μέρους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξής τους στο έδαφος του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους» Β) Η αντικατάσταση της παραγράφου 5 της εν λόγω Συμφωνίας ως εξής: «Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα συμφωνηθεί εγγράφως και θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 10 για τη θέση της Συμφωνίας σε ισχύ» Εφόσον οι προτάσεις αυτές βρίσκουν σύμφωνη την αλγερινή πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών προτείνει οι τροποποιήσεις αυτές να θεωρηθούν αναπόσπαστο τμήμα της πιο πάνω αναφερόμενης Συμφωνίας το οποίο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ίδια ημερομηνία με τη Συμφωνία και σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας δράττεται της ευκαιρίας προκειμένου να εκφράσει εκ νέου στην Πρεσβεία της Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα την υψηλή εκτίμησή του. (σφραγίδα - υπογραφή) Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 Πρεσβεία της Δημοκρατικής και ΛαϊκήςΔημοκρατίας της Αλγερίας Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμ. 067/CΑΒ/ΑΑΑ/08 Η Πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα εκφράζει την εκτίμησή της στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και αναφερόμενη στη ρηματική διακοίνωση του υπουργείου με αριθμό 3421/10/ΑΣ 611 της 20 Μαΐου 2008, η οποία αφορά σε σχέδιο συμφωνίας για την απαλλαγή από το καθεστώς θεωρήσεων των κατόχων διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, έχει την τιμή να ενημερώσει το εν λόγω υπουργείο ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις που υποδείχθησαν βρίσκουν σύμφωνη την αλγερινή πλευρά. Η Πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα δράττεται της ευκαιρίας προκειμένου να εκφράσει εκ νέου στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας την υψηλή εκτίμησή της. (σφραγίδα - υπογραφή) Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 Υπουργείο Εξωτερικών Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών καιΜέσης Ανατολής Αθήνα Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 10 του ν. 4952/1931 όπως αντικαταστάθηκε από το π.δ. 119/1987 (ΦΕΚ 67/Α΄) και του άρθρου 1 του π.δ. 231/12.24.6.1987 (ΦΕΚ, 101/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η κατάργηση με αμοιβαιότητα της θεώρησης αλλοδαπών διαβατηρίων.
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1931/4952 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/4952 1931
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/119 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/119 1987
Συμμετοχή του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων στις δαπάνες λειτουρ-γίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2006/231 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία