Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο Συνάντησης της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στην Άγκυρα την 1η Φεβρουαρίου 2008 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣυνάντησης της Μεικτής Ελληνο-ΤουρκικήςΕπιτροπής Οδικών Μεταφορών Η Συνάντηση της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 1 Φεβρουαρίου 2008. Τα μέλη και των δύο Αντιπροσωπειών παρατίθενται στο Παράρτημα. Οι Αντιπροσωπείες διεξήγαγαν συνομιλίες για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1 - Ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών 2 - Εμπορευματικές Μεταφορές 3 - Επιβατικές Μεταφορές 4 - Σιδηροδρομικές μεταφορές 5 - Άλλα θέματα 1 - Ανταλλαγή Στατιστικών Πληροφοριών Και οι δύο Αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο, την τρέχουσα κατάσταση των οδικών μεταφορών και το ποσοστό χρήσης των αδειών μεταςύ της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας. Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν με ευχαρίστηση ότι το εξωτερικό εμπόριο και, κατά συνέπεια, οι οδικές μεταφορές παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση και υποδήλωσαν οn η κατάσταση αυτή θα συνέβαλε στην ανάπτυξη και την ευημερία και των δύο χωρών. 2 - Εμπορευματικές Μεταφορές Η Τουρκική Αντιπροσωπεία πρότεινε την απελευθέρωση των μεταφορών υπό διαμετακόμιση, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της παρούσας διμερούς συμφωνίας. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι θα μπορούσε να αξιολογήσει τις ελεύθερες μεταφορές, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία πρότεινε οι διμερείς μεταφορές να μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες από τις μεταφορές υπό διαμετακόμιση και να καθοριστεί μια συγκεκριμένη ποσόστωση γι’ αυτές. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία απάντησε θετικά στην πρόταση αυτή. Επιβεβαιώνοντας ότι οι πρόσθετες άδειες που διατέθηκαν για το 2007 δεν θα αφαιρεθούν από την ποσόστωση για το 2008, οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι η ποσόστωση για το 2008 και η προκαταρκτική ποσόστωση για το 2009 καθορίζονται ως εξής: - 30.000 άδειες για μεταφορές υπό διαμετακόμιση (με χρέωση) - 10.000 άδειες για διμερείς μεταφορές (δωρεάν) - 9.000 άδειες για διμερείς μεταφορές (με χρέωση) Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι οι 40.000 άδειες που παραλήφθηκαν για το 2008 θα χρησιμοποιηθούν είτε για τις διμερείς είτε για τις υπό διαμετακόμιση μεταφορές και ότι η υπόλοιπη ποσόστωση από τις 49.000 (άδειες) οι οποίες καθορίζονται στην παρούσα συνάντηση, που είναι 9.000, θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις μεταφορές υπό διαμετακόμιση με χρέωση. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απαίτηση για πρόσθετες άδειες κατά τη διάρκεια του έτους θα αξιολογηθεί και θα εξεταστεί στα πλαίσια των καλών προθέσεων. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι όλες οι άδειες θα ισχύσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 3 - Επιβατικές Μεταφορές Και οι δύο Αντιπροσωπείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες μεταφορών και των δύο χωρών λειτούργησαν τρεις τακτικές λεωφορειακές γραμμές, στις γραμμές Κωνσταντινούπολη-Αθήνα, Βursa-Ξάνθη και Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν να αξιολογήσουν οποιεσδήποτε μελλοντικές απαιτήσεις για τακτικές λεωφορειακές υπηρεσίες εγκαίρως και να ενημερώνουν η μια την άλλη, μέσω αλληλογραφίας, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του 2006. Με βάση τα πρακτικά της συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής της Συμφωνίας ΙΝΤΕRΒUS, η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι κάθε σελίδα (φορτωτική) του ημερολογίου ΙΝΤΕRΒUS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο ελέγχου. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία ανέφερε ότι θα εξέταζε το ζήτημα αυτό και ότι θα έδινε σχετικές οδηγίες στις εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου, στα σύνορα. Επιπλέον, και οι δύο Αντιπροσωπείες ανέλαβαν την υποχρέωση να ενημερώσουν τις συνοριακές αρχές τους, προκειμένου να εφαρμόζουν ορθά τις διατάξεις της Συμφωνίας ΙΝΤΕRΒUS, σε σχέση με τις απελευθερωμένες περιστασιακές υπηρεσίες (Άρθρο 6). Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι κανένα κρίσιμο πρόβλημα δεν έχει αναφερθεί στον τομέα των επιβατικών μεταφορών. Επιπλέον, και οι δύο Αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στον τομέα αυτό. 4 - Σιδηροδρομικές Μεταφορές Οι Αντιπροσωπείες προέβησαν σε αξιολογήσεις σε σχέση με το τραίνο «Dοstluk-Φιλία» και δήλωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στην Αθήνα, το Μάρτιο του 2008, όσον αφορά στο τραίνο αυτό και ότι τα ζητήματα που απορρέουν από την εκμετάλλευση της λειτουργίας του, όπως τα έξοδα κλιναμαξών ανά χιλιόμετρο (wagοn/km), οι πίνακες δρομολογίων, οι συνοριακοί σταθμοί και οι καθυστερήσεις, θα συζητηθούν λεπτομερώς. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι η απαλλαγή των εξόδων κλιναμαξών ανά χιλιόμετρο θα διατηρηθεί και για το έτος 2008, όπως συνέβη και κατά τα προηγούμενα έτη. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι, από το έτος 2009, η Ελληνική πλευρά θα καλύπτει το 50% των εξόδων κλιναμαξών ανά χιλιόμετρο, τα οποία θα προκύπτουν από τους διεθνείς κανονισμούς. 5 - Άλλα Θέματα Η Ελληνική Αντιπροσωπεία ανέφερε ότι η μέγιστη επιτρεπτή ανοχή βάρους που ισχύει στην Τουρκία, η οποία καθορίζεται σε 2%, δεν είναι επαρκής. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία ενημέρωσε ότι οι εργασίες για την αύξηση του ποσοστού ανοχής σε 5% είναι στο τελικό στάδιο. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι ο περιορισμός των καυσίμων στις τυποποιημένες δεξαμενές καυσίμων σε 550 λίτρα επηρεάζει αρνητικά τις μεταφορές. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία εξήγησε ότι αυτός ο περιορισμός εφαρμόστηκε με σκοπό την αποτροπή του λαθρεμπορίου καυσίμων, χωρίς διάκριση σε τουρκικά και αλλοδαπά οχήματα. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι θα υπέβαλε μια πρόταση προς την αρμόδια αρχή, σχετικά με τον καθορισμό ορίου στα καύσιμα που περιέχονται στις δεξαμενές των οχημάτων, βάσει αμοιβαιότητας. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία γνωστοποίησε το πρόβλημα σχετικά με τη γραμμή θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ Cesme-Χίου, η οποία πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για τη μεταφορά οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία σημείωσε το πρόβλημα και δήλωσε ότι θα διαβιβάσει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Οι Αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι η τρέχουσα συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με σκοπό την άμεση επίλυση των προβλημάτων και συμφώνησαν να καθιερωθεί απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργείων, σε περίπτωση εμφάνισης ενός προβλήματος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια θερμή και φιλική ατμόσφαιρα και οι δύο Αντιπροσωπείες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία προσκάλεσε την Τουρκική Αντιπροσωπεία στην Αθήνα, για την επόμενη συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία αποδέχθηκε την πρόσκληση με ευχαρίστηση. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης θα καθοριστούν μέσω διμερούς αλληλογραφίας. Συντάχθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2008, στην Αγκυρα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία Για την Τουρκική ΑντιπροσωπείαΕυαγγελία ΤΣΑΓΚΑ Τalat ΑΥDΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 31 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2008/ΑΓΚΥΡΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τalat ΑΥDΙΝ Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Υπουργείο Μεταφορών Γενικός Διευθυντής Χερσαίων Μεταφορών Ηuseyin ΥΙLΜΑΖ Υπουργείο Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Χερσαίων Μεταφορών Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ιzzet ΙSΙΚ Υπουργείο Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Χερσαίων Μεταφορών Προϊστάμενος Τμήματος Υasar ΑSΙLΕR Υπουργείο Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Χερσαίων Μεταφορών Προϊστάμενος Τμήματος Οzlem ΕRGUΝ Υπουργείο Εξωτερικών Προϊστάμενος Τμήματος Κ. Κaan SURΜΕLΙ Υφυπουργός Εξωτερικών Προϊστάμενος Τμήματος Ηuseyin ΤΑΝΕR Υφυπουργός Τελωνείων Προϊστάμενος Τμήματος Cinar CΑΜ Γενική Διεύθυνση Κρατικών Σιδηροδρόμων Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου Αsir ΚΙLΙCΑSLΑΝ Γενική Διεύθυνση Κρατικών Σιδηροδρόμων Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Σχέσεων με Τρίτες Χώρες ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Can ΟΖΚΑΥΜΑΚ ΤΟΒΒ Τeνfik Fikret ΚUΤΑΝ RΟDΕR Οmer Faruk SΑΗΙΝ UΝD Νejat ΥΑRDΙΜCΙ UΝD Gοkhan ΤUΜΒΑ UΝD Ζeki DΟΝΜΕΖ UΑΤΟD Μetin ΑΚDURΑΚ UΚΑΤ Rustu ΤΕRΖΙ ΤΟFΕD Μeνlut ΒΑΥRΑΚ ΤΟFΕD Veyis DΕΜΙRCΙ UΥΤΑD CΑGLΑR SΑΗΙΝ UΥΤΑD ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ευαγγελία ΤΣΑΓΚΑ Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Γενική Διευθύντρια Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιουλία ΧΡΗΣΤΟΥ Πληρεξούσια Υπουργός Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας Αλέξανδρος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Πρώτος Γραμματέας Πρεσβεία της Ελλάδας ΑπόστολοςΝΤΙΓΚΜΠΑΣΑΝΗΣ Πρώτος Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας ΤριαντάφυλλοςΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεώργιος ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ΑργυρώΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ Εμπειρογνώμων στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Νικόλαος ΝΟΛΗΣ Εμπειρογνώμων στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ΑθανάσιοςΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ Εμπειρογνώμων στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημήτριος ΡΑΠΤΗΣ Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Β΄ Τελωνειακών Θεμάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Τουρκικής Δημοκρατίας περί ρυθμίσεως των οδικών μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 4 Απριλίου 1970 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν.δ. 877/1971, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 117 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄, της 9ης Ιουνίου 1971.
  • Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 της Συμφωνίας σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις της Μεικτής Επιτροπής της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου της εν λόγω Συμφωνίας θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 για την «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/877 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/877 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία